Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Naše rady pre postihnutých nepriaznivými poveternostnými vplyvmi (víchrica, krupobitie, povodeň, záplava)

Naše rady pre postihnutých nepriaznivými poveternostnými vplyvmi (víchrica, krupobitie, povodeň, záplava)

V prípade, že v súčasnej dobe prišlo k poškodeniu Vášho majetku, ktorý máte poistený v Generali Slovensko, máme pre Vás niekoľko užitočných rád a návodov ako v takejto situácii postupovať, aby mohla byť aj Vaša prípadná škoda vyriešená čo najrýchlejšie a k Vašej spokojnosti.

Hlásenie škodovej udalosti

Na včasné vyriešenie poistnej udalosti je dôležitá aj rýchlosť akou nám Vašu škodu oznámite, aby škoda mohla byť vybavená v čo najkratšom termíne.

Prípadné vzniknuté škody nám môžete hlásiť:

na telefónnom čísle Kontakt centra 0850 111 117

prostredníctvom e-mailu na adrese: gsl@gsl.sk

písomne na adrese:

Generali Slovensko poisťovňa, a. s.

Plynárenská 7/C,

824 79 Bratislava

Formuláre na nahlásenie škody sa nachádzajú v sekcii Poistná udalosť v ponuke „FORMULÁRE A TLAČIVÁ“.

Čo treba vykonať po škode:

V prípade, že bol Váš majetok poškodený, čo najskôr ako to situácia dovolí, začať s upratovaním škôd, aby ste zabránili ďalšiemu poškodzovaniu svojho majetku. Postupne veci roztrieďte na zničené a poškodené. V prípade možnosti vyhotovte fotodokumentáciu.

Všetky zachraňovacie práce a ďalšie činnosti zapíšte do zoznamu a vytvorte aj zoznam zničených a poškodených vecí s uvedením ich popisu, nadobúdacej ceny a veku. Každý zoznam potvrďte svojím podpisom a dátumom vyhotovenia.

Zničené veci:

Zvyšky zničených vecí, pokiaľ Vám to situácia dovolí, ponechajte a uložte na mieste (na dvore pod plachtou a podobne), k následnej prehliadke pracovníkmi Generali Slovensko. Ak to z bezpečnostných, hygienických alebo iných vážnych dôvodov nebude možné a budete musieť začať s odstraňovaním zvyškov skôr (teda pred návštevou pracovníkov Generali Slovensko), bude nevyhnutné zaistiť preukaznosť vzniku škody a jej výšky a ďalej aj preukázanie existencie uvedených dôvodov, pre ktoré museli zvyšky byť odstránené (napr. Vaša vlastná fotodokumentácia, nariadenie hygienika a podobne). Nesplnenie tejto povinnosti poisteného by mohlo za určitých okolností ovplyvniť výplatu poistného plnenia alebo jej výšku.

Poškodené veci:

Veci, na ktorých zostalo poškodenie, ponechajte na prehliadku pracovníkmi Generali Slovensko. Pri veciach, ktoré bude možné opraviť, vyčkajte s opravou na pokyn poisťovateľa. Pokiaľ bude nutné z bezpečnostných, hygienických alebo iných vážnych dôvodov začať s opravou alebo s odstraňovaním zvyškov skôr, aj v tomto prípade bude nutné zaistiť preukázanie vzniku a výšky škody aj preukaznosť existencie uvedených dôvodov (ako pre veciach zničených). Nesplnenie tejto povinnosti poisteného by mohlo za určitých okolností ovplyvniť výplatu poistného plnenia alebo jeho výšku.

Čo pripraviť na obhliadku technika Generali Slovensko:

Pripravte si platnú poistnú zmluvu, z ktorej budete požadovať odškodnenie s dokladom o zaplatení poistného, zoznam poškodených a zničených vecí, ktorý podľa vyššie uvedeného návodu vytvoríte, nadobúdacie doklady, účty (ak ich máte k dispozícii) a v prípade poškodenia stavby jej stavebné plány, fotodokumentáciu poškodených alebo zničených vecí, ak ich budete mať.

Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií