1. Úvod

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna, a. s. (ďalej aj ako „Poisťovňa“) zaviedla v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vnútorný systém preverovania oznámení1), ktorý slúži k podávaniu oznámení o protispoločenskej činnosti2), ak k nej došlo alebo má dôjsť v súvislosti s našou spoločnosťou.

1) Oznámením je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

2) Protispoločenskou činnosťou je konanie, ktoré je trestným činom, priestupkom alebo iným správnym deliktom; za protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je trestným činom, priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť (napr. porušenie Kódexu správania Skupiny Generali).

2. Zodpovedná osoba a možnosti pre bezpečné podanie oznámenia

Dovoľujeme si upozorniť, že do kompetencie zodpovednej osoby nespadajú sťažnosti súvisiace s produktami Poisťovne, ktoré môžete riešiť TU

Zodpovedná osoba za Poisťovňu:

Mgr. Ing. Monika Kodýmová

Kontakty:

E-mail:ochrana_oznamovatele_GCP@generaliceska.cz

Telefón: +420 224 547 731       

Telefonická linka pre prijatie oznámení je dostupná v pondelok a v stredu v čase od 10:00 hod. do 14:00 hod. Hovor nie je nahrávaný a o oznámení bude vyhotovený písomný záznam.

Osobné oznámenie je možné uskutočniť len v sídle Poisťovne v Prahe v Českej republike, a to na základe vopred dohodnutého stretnutia so zodpovednou osobou prostredníctvom vyššie uvedeného emailu alebo telefónneho čísla.

3. Kto môže podať oznámenie

Oznámenie môže podať ktokoľvek, kto sa v dobrej viere domnieva, že došlo k protispoločenskej činnosti.

Ochrana podľa zákona č. 54/2019 Z. z. však prináleží len oznamovateľom ním vymedzeným (napr. zamestnanec, bývalý zamestnanec, uchádzač o zamestnanie, zmluvný partner).

Oznamovateľom je :

fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj fyzická osoba, ktorá:

a) v dobrej viere urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto vzťahu,

b) urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov,

c) urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená,

d) zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti z dôvodu, že

– urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia, alebo neboli prijaté vhodné opatrenia a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,

– urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,

– je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo

– je dôvodná obava, že v prípade urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení.

4. Ako je oznamovateľ chránený ?

Nikto nesmie hroziť odvetným opatrením alebo postihovať odvetným opatrením oznamovateľa ani:

– jemu blízku osobu,

– fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá je vo vzťahu s podnikateľskou alebo pracovnou činnosťou oznamovateľa,

– osobu, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením, a

– zodpovednú osobu alebo osobu, ktorá sa podieľa na plnení úloh zodpovednej osoby.

Odvetným opatrením sa myslí napr. výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru, odvolanie, preradenie na nižšiu pozíciu alebo odmietnutie povýšenia, zníženie mzdy, disciplinárne opatrenie, nátlak, zastrašovanie alebo obťažovanie, zrušenie licencie alebo povolenia.

Ochrana oznamovateľa spočíva v tom, že zamestnávateľ si musí vopred žiadať súhlas od Úradu na ochranu oznamovateľov (ďalej aj ako „Úrad“), ak chce voči oznamovateľovi urobiť právny úkon, ktorý možno považovať za odvetné opatrenie.

Žiadosť o poskytnutie ochrany možno podať aj:

– v rámci trestného konania prokurátorovi pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom,

– v rámci konania o správnom delikte orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom.

5. Podanie oznámenia

Z dôvodu čo najrýchlejšieho prešetrenia veci by oznámenie malo byť určité a zrozumiteľné. Z oznámenia musí byť zrejmé, proti ktorej osobe smeruje a akého konania sa týka. Oznamovateľ uvedie svoje meno, priezvisko a pobyt. Zároveň odporúčame uviesť telefonický a/alebo e-mailový kontakt, prostredníctvom ktorého bude zodpovedná osoba komunikovať s oznamovateľom.

Oznámenie možno podať aj anonymne. Aj v prípade anonymného oznámenia odporúčame uviesť kontaktný telefón či e-mail, prostredníctvom ktorého sa pri zachovaní anonymity bude môcť zodpovedná osoba s vami spojiť. Prosím berte na vedomie, že nemožnosť kontaktu s oznamovateľom môže negatívne ovplyvniť prešetrenie oznámenia.

Poisťovňa je povinná pri prijímaní, preverovaní a evidencii oznámení zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby; na poskytnutie informácie o totožnosti oznamovateľa je potrebný jeho písomný súhlas. Týmto nie je dotknutá povinnosť poskytnúť informácie o totožnosti oznamovateľa a dotknutej osoby na účely trestného konania alebo konania o správnom delikte podľa osobitných predpisov.

6. Postup pri riešení oznámenia

Zodpovedná osoba potvrdí prijatie oznámenia do siedmich dní od jeho prijatia. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov.

Zodpovedná osoba preverí oznámenie a oznámi oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia.

Ak výsledkom preverenia oznámenia je postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, Poisťovňa o tejto skutočnosti vopred informuje oznamovateľa; to neplatí, ak by informovaním oznamovateľa mohlo byť zmarené prešetrenie oznámenia.

Ak zodpovedná osoba dospeje k záveru, že nejde o oznámenie podľa zákona o ochrane oznamovateľov, bez zbytočného odkladu o tom oznamovateľa písomne oboznámi.

Ak je oznámenie vyhodnotené ako dôvodné, zodpovedná osoba navrhne Poisťovni opatrenia k predchádzaniu a/alebo náprave protispoločenského konania.   Ak oznámenie nie je vyhodnotené ako dôvodné, zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu písomne vyrozumie oznamovateľa o tom, že na základe skutočností uvedených v oznámení a z okolností, ktoré sú jej známe, nepovažuje podozrenie za protispoločenskú činnosť alebo zistila, že oznámenie sa zakladá na nepravdivých informáciách.

7. Aké sú iné možnosti podania oznámenia ?

a) Zverejnenie informácie o protispoločenskej činnosti, o ktorej sa oznamovateľ dozvedel počas výberového konania, v rámci predzmluvných vzťahov, počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu alebo po ich skončení, a to z dôvodov špecifikovaných v § 2 písm. a) bod 4 zákona.

b) Orgánu príslušnému na prijatie oznámenia (t. j. Úradu na ochranu oznamovateľov, prokuratúre alebo správnemu orgán príslušnému na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou, alebo príslušnej inštitúcii EÚ).

8. Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu

Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať Úrad do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu.

Úrad bezodkladne pozastaví účinnosť pracovnoprávneho úkonu, ak bola dodržaná lehota a ak zamestnávateľ v primeranej lehote určenej Úradom nepreukáže, že pracovnoprávny úkon nemá príčinnú súvislosť s oznámením. Úrad vydá potvrdenie o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu a doručí ho zamestnávateľovi a oznamovateľovi. Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa skončí uplynutím 30 dní od doručenia tohto potvrdenia.

Ak Úrad nevyhovie žiadosti oznamovateľa, písomne mu oznámi dôvody, pre ktoré nepozastavil účinnosť pracovnoprávneho úkonu.

 

Načítavanie