V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“):

1. Prevádzkovateľom je spoločnosť Generali Česká pojišťovna a.s., IČO 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 1464,  podnikajúca na Slovensku prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 54 228 573, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III Oddiel Po, vložka. č. 8774/B. (ďalej ako „prevádzkovateľ“).

2. Účely spracúvania

Klienti [ PDF, 3,19 MB ] Obchodní partneri a verejnosť [ PDF, 526,93 KB ]


3. Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa sú:

Generali Česká pojišťovna a.s.,

Osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov

Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4, Česká republika

E-mail: dpo@generaliceska.cz


Alebo prostredníctvom kontaktnej osoby na Slovensku:

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

E-mail: dpo.sk@generali.com


4. Dotknutá osoba má nasledujúce práva:

a) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom,

b) právo na opravu,

c) právo na vymazanie,

d) právo na obmedzenie spracúvania,

e) právo namietať proti spracúvaniu,

f) právo na prenosnosť svojich osobných údajov,

g) právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)

h) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. Ak má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou dotknutej osoby, môže požiadať dotknutú osobu o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jej totožnosti, napr. doloženie žiadosti s úradne overeným podpisom dotknutej osoby.

Načítavanie