V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany Generali Poisťovňa, a. s. ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“):

1. Prevádzkovateľom je spoločnosť Generali Poisťovňa, a. s., vrátane odštepných závodov Genertel a Európska cestovná poisťovňa, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04, Bratislava, IČO: 35 709 332, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1325/B (ďalej ako „Generali Poisťovňa“ alebo „prevádzkovateľ“).

2. Účel spracúvania: Uzatváranie, evidencia a správa poistných zmlúv vrátane starostlivosti o klienta (napr. služba elektronickej korešpondencie a klientska zóna) a manažérskych analýz.

Právny základ: zákonná povinnosť prevádzkovateľa a plnenie zmluvy.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • Vlastná obchodná sieť finančných sprostredkovateľov
 • Externá sieť finančných sprostredkovateľov
 • Posudkoví lekári
 • Znalci
 • VÚB, a.s.
 • ExpertOne, s.r.o.
 • AIS Software, a.s.
 • SOFTEC, spol. s r.o.
 • Whitestein Technologies, s.r.o.
 • VIZIO s.r.o.
 • WAI s.r.o.
 • Slovenská kancelária poisťovateľov
 • Poisťovne
 • Advokátske kancelárie
 • Slovenská asociácia poisťovní
 • Sociálna poisťovňa
 • Banky
 • Leasingové spoločnosti
 • Externý finančný audit
 • Obecné úrady a Mestské úrady
 • Národná banka Slovenska
 • Súdni exekútori
 • Orgány činné v trestnom konaní
 • Súdy

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú Zákonom o poisťovníctve v platnom znení, t.j. počas trvania poistenia a po zániku poistenia do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z poistnej zmluvy, najmenej však päť rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou a súčasne aj zmluvnou požiadavkou.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je zo strany prevádzkovateľa potrebné na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je neschopnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe plnenia dohodnuté v zmluve.

Prevádzkovateľ vykonáva v rámci tohto účelu profilovanie nových klientov na základe demografických, sociálnych údajov a údajov o produktoch za účelom uzavretia a správy poistnej zmluvy (určenie sadzby poistného).

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je dotknutá osoba.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby:

 • Meno, Priezvisko, Titul, Rodné číslo, Dátum a miesto narodenia,
 • Identifikačné číslo klienta,
 • Podpis, Pohlavie,
 • Rodinný stav, Štátna príslušnosť, Jazyk,
 • Trvalé bydlisko, Prechodné bydlisko, Kontaktná adresa,
 • Povolanie, Záujmová činnosť,
 • Podklady pre finančné ocenenie, Príjmy, Výdavky,
 • Telefón, e-mail,
 • Číslo OP, Číslo pasu, Bankový účet,
 • Identifikácia poistených vozidiel, hnuteľného majetku a nehnuteľností,
 • Číslo poistnej zmluvy,
 • Údaje o poistenom vozidle: EČV, VIN , Číslo technického preukazu, Výrobná značka, Najazdené km, Rok výroby, Farba vozidla, Leasing/úver- názov spoločnosti, Číslo zmluvy leasingu/úveru, Markanty vozidla,
 • Vodičský preukaz číslo/Vydaný dňa/Oprávnenia,
 • Údaje o predmete poistenia

3.Účel spracúvania: Reporting, výpočet technických rezerv a kapitálových požiadaviek, štatistické spracovanie, ocenenie nových produktov a tvorba zaistných zmlúv.

Právny základ: zákonná povinnosť prevádzkovateľa.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované právnym entitám v rámci Skupiny Generali.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú Zákonom o poisťovníctve v platnom znení, t.j. počas trvania poistenia a po zániku poistenia do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z poistnej zmluvy, najmenej však päť rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je dotknutá osoba.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby:

 • Meno, Priezvisko, Titul
 • Rodné číslo,
 • Identifikačné číslo klienta,
 • Adresa poisteného objektu až na úroveň GPS,
 • Pohlavie.

4. Účel spracúvania: Likvidácia poistných udalostí.

Právny základ: zákonná povinnosť prevádzkovateľa.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • Znalci
 • Posudkoví lekári
 • Slovenská kancelária poisťovateľov
 • Zmluvné servisy
 • Vlastná obchodná sieť finančných sprostredkovateľov
 • Externá sieť finančných sprostredkovateľov
 • Europ Assistance s.r.o.
 • ExpertOne, s.r.o.
 • Audatex Slovakia s.r.o.
 • AIS Software, a.s.
 • SOFTEC, spol. s r.o.
 • Likvidačný zástupca/korešpondent
 • Advokátske kancelárie
 • Iné poisťovne
 • Slovenská asociácia poisťovní
 • Sociálna poisťovňa
 • Banky, leasingové spoločnosti
 • Externý finančný audit
 • Orgány činné v trestnom konaní
 • Súdy
 • Národná banka Slovenska

Prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretích krajín, ktoré sú členskými štátmi systému zelenej karty.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú Zákonom o poisťovníctve v platnom znení, t.j. počas trvania poistenia a po zániku poistenia do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z poistnej zmluvy, najmenej však päť rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je:

 • Dotknutá osoba
 • Orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní,
 • Hasičský a záchranný zbor,
 • Sociálna poisťovňa,
 • Úrady práce,
 • Banky.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby:

 • Meno, Priezvisko, Titul, Rodné číslo, Dátum a miesto narodenia,
 • Identifikačné číslo klienta,
 • Podpis,
 • Rodinný stav, Štátna príslušnosť,
 • Trvalé bydlisko, Prechodné bydlisko, Kontaktná adresa,
 • Pohlavie,
 • Povolanie, Záujmová činnosť,
 • Podklady pre finančné ocenenie, Príjmy, Výdavky,
 • Telefón, e-mail, Číslo OP, Číslo pasu,
 • Bankový účet,
 • Číslo poistnej zmluvy,
 • Vodičský preukaz číslo/Vydaný dňa/Oprávnenia,
 • Údaje o dopravnom prostriedku: EČV, VIN , Výrobné číslo, Číslo technického preukazu, Výrobná značka, Najazdené km, Rok výroby, Farba vozidla, Markanty vozidla,
 • Údaje o predmete poistenia

5. Účel spracúvania: Zaistenie.

Právny základ: zákonná povinnosť prevádzkovateľa.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • likvidátor
 • zaisťovateľ
 • externý finančný audit
 • Národná banka Slovenska

Prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretích krajín, zaisťovateľom do USA a Kanady a likvidátorom v rámci celého sveta.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú Zákonom o poisťovníctve v platnom znení, t.j. počas trvania poistenia a po zániku poistenia do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z poistnej zmluvy, najmenej však päť rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je dotknutá osoba.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby:

 • Meno, Priezvisko, Titul, Rodné číslo, Dátum a miesto narodenia,
 • Identifikačné číslo klienta,
 • Podpis,
 • Rodinný stav, Štátna príslušnosť,
 • Trvalé bydlisko, Prechodné bydlisko, Kontaktná adresa,
 • Pohlavie,
 • Povolanie, Záujmová činnosť,
 • Podklady pre finančné ocenenie, Príjmy, Výdavky,
 • Telefón, e-mail, Číslo OP, Číslo pasu, Bankový účet,
 • Číslo poistnej zmluvy,
 • Vodičský preukaz číslo/Vydaný dňa/Oprávnenia,
 • Údaje o dopravnom prostriedku: EČV, VIN , Výrobné číslo, Číslo technického preukazu, Výrobná značka, Najazdené km, Rok výroby, Farba vozidla, Markanty vozidla.
 • Údaje o predmete poistenia

6. Účel spracúvania: Uzatvorenie a správa poistných zmlúv prostredníctvom elektronického podpisu.

Právny základ: súhlas dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • Vlastná obchodná sieť finančných sprostredkovateľov
 • Externá sieť finančných sprostredkovateľov
 • Národná banka Slovenska
 • Exekútori
 • Orgány činné v trestnom konaní
 • Súdy
 • Obecné úrady a Mestské úrady

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu udelenia súhlasu.

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby na základe súhlasu.

Dotknutá osoba nie je povinná osobné údaje poskytnúť prevádzkovateľovi. Následkom neposkytnutia osobných údajov je nepodpísanie poistnej zmluvy.

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je dotknutá osoba.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby:

 • Podpis.

7. Účel spracúvania: Kontrola kvality, dokumentácia uzatvárania zmluvných vzťahov prostredníctvom hlasových záznamov.

Právny základ: zákonná povinnosť prevádzkovateľa.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • Europ Assistance s.r.o.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú Zákonom o poisťovníctve v platnom znení, t.j. počas trvania poistenia a po zániku poistenia do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z poistnej zmluvy, najmenej však päť rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je dotknutá osoba.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby:

 • Meno, Priezvisko, Titul, Rodné číslo, Dátum a miesto narodenia,
 • Podpis,
 • Rodinný stav, Štátna príslušnosť,
 • Trvalé bydlisko, Prechodné bydlisko, Kontaktná adresa,
 • Pohlavie,
 • Povolanie, Záujmová činnosť,
 • Podklady pre finančné ocenenie, Príjmy, Výdavky,
 • Telefón, e-mail, Číslo OP, Číslo pasu, Bankový účet,
 • Číslo poistnej zmluvy,
 • Vodičský preukaz číslo/Vydaný dňa/Oprávnenia,
 • Údaje o dopravnom prostriedku: EČV, VIN , Výrobné číslo, Číslo technického preukazu, Výrobná značka, Najazdené km, Rok výroby, Farba vozidla, Markanty vozidla;

8. Účel spracúvania: Vybavovanie sťažností.

Právny základ: zákonná povinnosť prevádzkovateľa.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • Vlastná obchodná sieť finančných sprostredkovateľov
 • Externá sieť finančných sprostredkovateľov
 • Slovenská asociácia poisťovní
 • Externý finančný audit
 • Národná banka Slovenska

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú Zákonom o poisťovníctve v platnom znení, t.j. počas trvania poistenia a po zániku poistenia do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z poistnej zmluvy, najmenej však päť rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je:

 • Dotknutá osoba,
 • Slovenská asociácia poisťovní,
 • Národná banka Slovenska,
 • Verejne dostupné údaje.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby:

 • Meno, Priezvisko, Titul, Rodné číslo,
 • Identifikačné číslo klienta,
 • Trvalé bydlisko, Prechodné bydlisko,
 • Telefón, e-mail,
 • Číslo poistnej zmluvy,
 • Číslo poistnej udalosti,
 • EČV,
 • Ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania sťažnosti.

9. Účel spracúvania: Riadenie rizika podvodu, oznamovanie protispoločenskej činnosti.

Právny základ: zákonná povinnosť prevádzkovateľa a oprávnený záujem prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je ochrana jeho práv a právom chránených záujmov (riadenie rizika podvodu).

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • Znalci
 • AIS Software, a.s.
 • SOFTEC, spol. s r.o.
 • Iné finančné inštitúcie
 • Slovenská asociácia poisťovní
 • Externý finančný audit
 • Národná banka Slovenska
 • Orgány činné v trestnom konaní

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú Zákonom o poisťovníctve v platnom znení, t.j. počas trvania poistenia a po zániku poistenia do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z poistnej zmluvy, najmenej však päť rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom. Zoznam neprijateľných osôb vedie prevádzkovateľ do konca života osoby realizujúcej podvod.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je oprávnenou požiadavkou prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Zdroje, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby sú:

 • Iné finančné inštitúcie,
 • Orgány činné v trestnom konaní.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby:

 • Meno, Priezvisko, Titul, Rodné číslo, Dátum narodenia,
 • Identifikačné číslo klienta,
 • Trvalé bydlisko, Prechodné bydlisko,
 • Telefón, e-mail,
 • Číslo poistnej zmluvy,
 • Číslo poistnej udalosti,
 • Číslo bankového účtu,
 • EČV, VIN,
 • Šetrený prípad podvodu.

10. Účel spracúvania: Evidencia hlásení o neobvyklých obchodných operáciách a ich vybavenie a identifikácia klienta na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

Právny základ: zákonná povinnosť prevádzkovateľa.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • Finančná spravodajská jednotka
 • Externý finančný audit
 • Národná banka Slovenska

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú Zákonom o poisťovníctve v platnom znení a Zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu v platnom znení, t.j. počas trvania poistenia a po zániku poistenia do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z poistnej zmluvy, najmenej však päť rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je dotknutá osoba.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby:

 • Meno, Priezvisko, Titul, Rodné číslo, Dátum narodenia,
 • Identifikačné číslo klienta,
 • Štátna príslušnosť,
 • Trvalé bydlisko, Prechodné bydlisko,
 • Druh a číslo dokladu totožnosti,
 • Číslo poistnej zmluvy.

11. Účel spracúvania: Aktívne súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok.

Právny základ: zákonná povinnosť prevádzkovateľa.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • Advokáti
 • Znalci
 • EOS KSI Slovensko, s.r.o
 • M.B.A. Financie s.r.o.
 • AIS Software,a.s.
 • SOFTEC, spol. s r.o.
 • Slovenská kancelária poisťovateľov
 • Poisťovne
 • Externý finančný audit
 • Súdy
 • Orgány činné v trestnom konaní
 • Národná banka Slovenska
 • Súdni exekútori
 • Správca v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

Prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretích krajín, ktoré sú členskými štátmi systému zelenej karty.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú Zákonom o poisťovníctve v platnom znení, t.j. počas trvania poistenia a po zániku poistenia do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z poistnej zmluvy, najmenej však päť rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je:

 • Dotknutá osoba
 • Verejne dostupné registre (napr. obchodný register, živnostenský register a iné, NBS)
 • Orgány činné v trestnom konaní.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby:

 • Meno, Priezvisko, Titul, Rodné číslo/IČO, Dátum narodenia,
 • Identifikačné číslo klienta,
 • Trvalé bydlisko, Prechodné bydlisko,
 • Telefón, e-mail,
 • EČV, VIN,
 • Číslo poistnej zmluvy,
 • Číslo poistnej udalosti,
 • Číslo finančného agenta,
 • Číslo regresu,
 • Interné číslo spisu,
 • Iné údaje spracúvané v rámci likvidácie PU/PZ.

12. Účel spracúvania: Pasívne súdne spory.

Právny základ: zákonná povinnosť prevádzkovateľa.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • Advokáti
 • AIS Software, a.s.
 • SOFTEC, spol. s r.o.
 • Externý finančný audit
 • Súdy
 • Orgány činné v trestnom konaní
 • Národná banka Slovenska
 • Exekútori
 • Súdni znalci

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú Zákonom o poisťovníctve v platnom znení, t.j. počas trvania poistenia a po zániku poistenia do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z poistnej zmluvy, najmenej však päť rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je:

 • Dotknutá osoba
 • Verejne dostupné registre (napr. obchodný register, živnostenský register a iné, NBS)
 • Orgány činné v trestnom konaní.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby:

 • Meno, Priezvisko, Titul, Rodné číslo/IČO, Dátum narodenia,
 • Identifikačné číslo klienta,
 • Trvalé bydlisko, Prechodné bydlisko,
 • Telefón, e-mail,
 • EČV, VIN,
 • Číslo poistnej zmluvy,
 • Číslo poistnej udalosti,
 • Číslo finančného agenta,
 • Číslo regresu,
 • Interné číslo spisu,
 • Iné údaje spracúvané v rámci likvidácie PU/PZ.

13. Účel spracúvania: Spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov.

Právny základ: zákonná povinnosť prevádzkovateľa.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • Edenred Slovakia, s. r. o.
 • SLOVAKODATA, a.s.
 • Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
 • SOFTEC, spol. s r.o.
 • Právne entity patriace do Skupiny Generali
 • Externý finančný audit
 • Daňový úrad
 • Národná banka Slovenska

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny.

Doba uchovávania osobných údajov dotknutej osoby je:

 • Účtovná závierka, výkazy vybraných údajov z účtovných závierok a výročná správa – 10 rokov.
 • Účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh – 5 rokov.
 • Účtovné záznamy, ktoré sú nositeľmi informácie týkajúcej sa spôsobu vedenia účtovníctva a ktorými účtovná jednotka dokladuje formu vedenia účtovníctva – 5 rokov.
 • Ostatné účtovné záznamy – 3/5 rokov.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je dotknutá osoba.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby:

 • Meno, Priezvisko, Titul,
 • IČO,
 • Trvalé bydlisko,
 • Telefón, e-mail,
 • Bankový účet,
 • Podpis (normálny a elektronický).

14. Účel spracúvania: Ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu.

Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa pri komunikácií s klientom a súhlas dotknutých osôb pri komunikácií s osobou, s ktorou nie je prevádzkovateľ v zmluvnom vzťahu alebo pri krížovom predaji (tzv. cross-selling).

Oprávneným záujmom, ktorý sleduje prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov je komplexná ochrana, zvýšenie komfortu klienta a ponuka produktov a služieb.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • Tlačiarne
 • InterWay, a. s.
 • Crystal Call a.s.
 • AIS Software, a.s.
 • Tomatoes.sk, s. r. o.
 • VIZIO s.r.o.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb počas trvania zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a po dobu 5 rokov od ukončenia platnosti všetkých zmluvných vzťahov s prevádzkovateľom. V prípade poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi a nevzniknutia žiadneho zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom (napr. v prípade vypracovania návrhu poistnej zmluvy), platí oprávnený záujem po dobu 3 rokov.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je oprávnenou požiadavkou prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je dotknutá osoba.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby:

 • Meno, Priezvisko, Titul,
 • Kontaktná adresa,
 • Telefón, e-mail,
 • Dátum narodenia.

15. Účel spracúvania: Súťaže.

Právny základ: súhlas dotknutých osôb alebo plnenie zmluvy.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • Wiktor Leo Burnett, s. r. o.
 • InterWay, a. s.
 • Diorama, s. r. o.
 • VIZIO s.r.o.
 • Tomatoes.sk, s. r. o.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb počas trvania súťaže a 6 mesiacov po ukončení súťaže.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je oprávnenou požiadavkou prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je dotknutá osoba.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby:

 • Meno, Priezvisko, Titul,
 • Kontaktná adresa,
 • Telefón, e-mail.

16. Účel spracúvania: Vybavenie podnetov zaslaných prostredníctvom kontaktného formulára.

Právny základ: oprávnený záujem.

Oprávneným záujmom, ktorý sleduje prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov je najmä očakávanie dotknutej osoby, že v prípade podania podnetu prostredníctvom kontaktného formulára budeme na jej podnet odpovedať. Právnym základom spracúvania osobných údajov môže byť aj predzmluvný vzťah založený medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • VIZIO s.r.o.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu 1 roka odo dňa doručenia vyplneného kontaktného formulára.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je oprávnenou požiadavkou prevádzkovateľa. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov, resp. poskytnutia nesprávnych údajov je nedoručenie odpovede zo strany prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je dotknutá osoba.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby:

 • Meno, Priezvisko,
 • E-mail,
 • Číslo poistnej zmluvy

17. Účel spracúvania: Správa registratúry.

Právny základ: zákonná povinnosť prevádzkovateľa.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
 • Externý finančný audit
 • Národná banka Slovenska

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú Zákonom o poisťovníctve v platnom znení, t.j. počas trvania poistenia a po zániku poistenia do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z poistnej zmluvy, najmenej však päť rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je zdroj v rámci ostatných účelov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov.

18. Účel spracúvania: Výkon vnútorného auditu, výkon funkcie súladu s predpismi, výkon funkcie riadenia rizík.

Právny základ: zákonná povinnosť prevádzkovateľa.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • Právne entity patriace do Skupiny Generali
 • Externý audit
 • Národná banka Slovenska

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú Zákonom o poisťovníctve v platnom znení, t.j. počas trvania poistenia a po zániku poistenia do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z poistnej zmluvy, najmenej však päť rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je zdroj v rámci ostatných účelov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sú súčasťou auditných a iných záznamov.

19. Účel spracúvania: realizácie opatrení na potlačenie šírenia ochorenia COVID-19 a ochrany života a zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

Právny základ: verejný záujem.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • Orgány verejného zdravotníctva

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu 30 dní od konania podujatia.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je dotknutá osoba.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby:

 • Meno, Priezvisko, Dátum narodenia,
 • Podpis,
 • Trvalé bydlisko
 • Telefón.

20. Zákonné povinnosti prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov klientov vyplývajú najmä z nasledovných právnych predpisov:

 • Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 381/2001 Z .z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov,
 • Zákon č. 747/2004 o dohľade nad finančným trhom,
 • Zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu,
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok,
 • Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok,
 • Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,
 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,
 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

21. Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa sú: dpo.sk@generali.com a Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04, Bratislava.

22. Dotknutá osoba má nasledujúce práva:

a) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom,

b) právo na opravu,

c) právo na vymazanie,

d) právo na obmedzenie spracúvania,

e) právo namietať proti spracúvaniu,

f) právo na prenosnosť svojich osobných údajov,

g) právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)

h) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči Generali Poisťovni si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade uplatnenia práva na prístup k osobných údajom alebo práva na prenosnosť osobných údajov musí byť podpis dotknutej osoby na písomnej žiadosti úradne overený. Ak má Generali Poisťovňa oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou dotknutej osoby, môže požiadať dotknutú osobu o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jej totožnosti, napr. doloženie žiadosti s úradne overeným podpisom dotknutej osoby.

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácií

Načítavanie