Hlavné poistenia

 • smrť následkom úrazu;
 • smrť následkom úrazu s dvojnásobným plnením pri dopravnej nehode;
 • trvalé následky úrazu.

Doplnkové poistenia

 • prémiová ochrana – mimoriadna „finančná injekcia“ v prípade závažného poškodenia zdravia;
 • denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu;
 • denná dávka pri hospitalizácii následkom úrazu;
 • invalidita následkom úrazu v rozsahu nad 70 %.

Časové krytie:

 • celodenné 24-hodinové krytie – zamestnanci sú chránení nielen v práci, ale aj doma, pri športe či pri cestovaní;
 • pracovné krytie – vzťahuje sa výlučne na činnosti súvisiace s výkonom povolania;
 • krytie pre združenie – poistná ochrana v čase činnosti člena zväzu, klubu alebo združenia;
 • krytie na podujatie – poistná ochrana počas teambuildingu, festivalu, kurzu, letného tábora a pod.;
 • krytie na aktivačnú činnosť – zabezpečuje ochranu v čase výkonu aktivačnej činnosti nezamestnaných.

Prečo práve naše poistenie

 • maximálny počet osôb v zmluve nie je obmedzený;
 • bez oceňovania zdravotného stavu;
 • zľava za výšku poistného až do 50 %;
 • zľava za krátkodobé poistenie až do 95 %;
 • zľava za pracovné krytie 35 % a za krytie na aktivačnú činnosť až 55 %;
 • denná dávka pri hospitalizácii následkom úrazu sa vypláca za každý deň hospitalizácie – aj v sobotu, v nedeľu či vo sviatok;
 • denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu nevyžaduje doklad o práceneschopnosti.
Načítavanie