Spoločnosť Generali Poisťovňa, a. s. (ktorej súčasťou sú aj Európska cestovná poisťovňa a Genertel) a spoločnosť Generali Česká pojišťovna a.s. spojili svoje sily. Dňa 19. 12. 2021 došlo k organizačnému prepojeniu aktivít oboch spoločností. Prečítajte si viac v tlačovej správe.

Klientom spoločnosti Generali na Slovensku budeme naďalej poskytovať všetky služby v rovnakom rozsahu a kvalite ako doposiaľ a to prostredníctvom pobočky spoločnosti Generali Česká pojišťovna a.s. s názvom Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Táto zmena nebude mať žiadny vplyv na existujúce zmluvy, produkty a služby. Naopak, veríme, že vďaka spojeniu s jednou z najväčších poisťovní zo Skupiny Generali v regióne strednej a východnej Európy budeme aj v budúcnosti neustále zlepšovať servis a ponuku pre našich klientov na Slovensku.

Všetky naše kontakty a sieť pobočiek ostávajú nezmenené.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať jedným z nasledovných spôsobov:

Poisťovňa Generali

Poisťovňa Generali

– Osobne u našich obchodníkov na pobočke
telefonicky na 02/38191221,
v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 hod.,
e-mailom na adrese: generali.sk@generali.com,
listom na adrese: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika.

List určený klientom poisťovne Generali v súvislosti s vyššie uvedenou zmenou nájdete tu.

Európska cestovná poisťovňa

Európska cestovná poisťovňa

Telefonicky na 02/54417704
v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 hod.,
e-mailom na adrese: info@europska.sk,
listom na adrese: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika.

List určený klientom Európskej cestovnej poisťovne v súvislosti s vyššie uvedenou zmenou nájdete tu.

Genertel

Genertel

– Osobne u našich obchodníkov na pobočke
telefonicky na 02/38191221,
v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 hod.,
e-mailom na adrese: info@genertel.sk,
listom na adrese: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika.

List určený klientom Genertelu v súvislosti s vyššie uvedenou zmenou nájdete tu.

Otázky a odpovede

Čo bude táto zmena znamenať pre mňa ako klienta? Budete o tejto zmene informovať klientov?

Na existujúce zmluvy, poskytované služby a servis voči klientom ako aj obchodným partnerom to nebude mať žiaden vplyv. Naopak, veríme, že vďaka spojeniu s jednou z najväčších poisťovní zo Skupiny Generali v regióne strednej a východnej Európy budeme aj v budúcnosti neustále zlepšovať servis a ponuku pre našich klientov na Slovensku.

Môžem kvôli tejto zmene vypovedať zmluvu?

Prepojenie poisťovní nie je dôvod na ukončenie poistnej zmluvy. V prípade, že v poistení nebudete chcieť pokračovať, máte možnosť ukončiť poistnú zmluvu v súlade s podmienkami poistenia, teda výpoveďou. Ak sa rozhodnete pre zrušenie poistenia, odporúčame vám navštíviť pobočku poisťovne Generali, kde vám pracovníci odborne poradia, resp. žiadosť o zrušenie poistenia spolu s vami vyplnia.

Zostáva mi v platnosti rovnaké poistné krytie, aké som mal doteraz uzatvorené?

Áno. Vaše poistné krytie bude naďalej poskytované v takom rozsahu, v akom bolo dojednané v spoločnosti Generali, ak nebola poistná zmluva vypovedaná (z Vašej strany ako poistníka alebo zo strany poisťovne ako poisťovateľa).

Zmení sa kvôli tomu cena poistenia?

Nie. Prepojenie spoločností nebude mať vplyv na výšku poistného súčasných klientov.

 

Dôjde k zmene spôsobu uhrádzania platieb za poistenie?

Nie. Poistné naďalej uhrádzajte rovnakým spôsobom a s rovnakými údajmi (číslo účtu, variabilný symbol,…) ako doteraz. Nie je potrebné nič meniť v nastavení platieb.

 

Ako to bude s mojimi úsporami v rámci investičného životného poistenia?

Táto zmena nebude mať na účty klientov žiaden dopad a hodnoty stavov účtov sa budú naďalej vyvíjať v súlade s poistnými podmienkami platnými pre jednotlivé produkty, na základe vývoja cien jednotiek, na ktoré sú klientske jednotky naviazané.

Zmení sa spôsob nahlasovania a riešenia poistných udalostí?

Nahlasovanie poistných udalostí (PU) bude fungovať tak ako doteraz. Svoju PU môžete hlásiť nasledovnými spôsobmi:

Poisťovňa Generali

       Prostredníctvom online formulára na webstránke poisťovne Generali,  

        prostredníctvom klientskej zóny, kde je možné priamo nahrať aj fotografie škôd,

        telefonicky na 02/38 11 11 17,

        osobne na pobočke.

Genertel

       Prostredníctvom online formulára na webstránke poisťovne Genertel,

        telefonicky na infolinke 0850 555 555,  

        osobne na pobočke poisťovne Generali.

Európska cestovná poisťovňa

       Prostredníctvom online formulára na webstránke Európskej cestovnej poisťovne,

        písomne na adrese: 

Generali Poisťovňa

pobočka poisťovne z iného členského štátu,

Lamačská cesta 3/A,

841 04  Bratislava, Slovenská republika.

 

Od klienta bude poisťovňa potrebovať číslo poistnej zmluvy, krátky opis škody, fotografie škody a telefónne číslo, na ktorom ho môže v prípade potreby kontaktovať.

Taktiež samotné riešenie poistných udalostí ostane v nezmenenej podobe, pričom našou dlhodobou prioritou je neustále zlepšovanie našich služieb, aby mali naši klienti maximálnu podporu kedykoľvek a kdekoľvek.

Bude mať prepojenie vplyv na nahlásené a zatiaľ nevyriešené poistné udalosti?

Nie. Všetky poistné udalosti budeme riešiť tak ako doteraz, t. z. podľa podmienok dojednaných v poistných zmluvách a v zákonnej lehote.

Zmení sa kvôli tomu môj likvidátor poistnej udalosti?

Nie. Váš likvidátor sa nebude meniť.

Bude po prepojení možné, aby som ako klient poisťovne Generali na Slovensku riešil svoju poistnú zmluvu alebo poistnú udalosť v Generali Česká poisťovňa, resp. naopak?

Nie. Naďalej platí, že riešenie všetkých náležitostí týkajúcich sa zmluvy alebo poistnej udalosti je potrebné riešiť v krajine, kde bola zmluva uzatvorená.

Obmedzia sa poskytované služby, ponuka produktov?

Nie. Produktová ponuka bude tak ako doteraz v lokálnej kompetencii, pričom zmeny v ponuke budú vychádzať z potrieb trhu a dopytu klientov na danom trhu.

Prečo dochádza k tejto zmene?

Prepojenie aktivít nám umožní zdieľať zdroje, zefektívniť procesy a prinášať tak klientom ešte lepšie riešenia a služby v zmysle našej ambície stať sa celoživotným partnerom. Na Slovensku patrí Generali medzi najrýchlejšie rastúce a najstabilnejšie poisťovne a túto pozíciu si chceme zachovať, aby sme aj naďalej vedeli dobre čeliť neočakávaným situáciám, akými je aj súčasná pandémia.  

 

Načítavanie