Skupinové poistenie možno uzatvoriť pre zamestnancov v pracovnom pomere so zamestnávateľom v zmysle Zákonníka práce, v pracovnom pomere v zmysle zákona o výkone práce vo verejnom záujme alebo štátnych zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere podľa zákona o štátnej službe.

Poistenými môžu byť pracovníci vykonávajúci pracovnú činnosť aj vodiči motorových vozidiel.

V skupinových poistných zmluvách možno nastaviť výhodné individuálne limity podľa kategórií pracovných činností.

Prečo práve naše poistenie

  • variabilné poistenie v podobe širokej palety pripoistení, voliteľných v závislosti od špecifík zamestnania;
  • skupinové poistenie zodpovednosti za škodu umožňuje určiť výšku poistnej sumy spoločne pre všetkých zamestnancov;
  • pri skupinovom poistení zodpovednosti za škodu možno získať zľavu za počet poistených zamestnancov.

Základný rozsah poistenia

  • Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi;
  • Zodpovednosť za škodu z nedbanlivosti pri výkone štátnej služby.

Voliteľné pripoistenia

  • Zodpovednosť za škodu spôsobenú stratou zverených predmetov (pracovných pomôcok, nástrojov, náradia a pod.);
  • Zodpovednosť za škodu spôsobenú držbou alebo používaním motorových vozidiel zamestnávateľa;
  • Zodpovednosť za škodu na prepravovaných veciach;
  • Zodpovednosť za škodu spôsobenú inak ako na zdraví, usmrtením, poškodením, alebo zničením veci;
  • Zodpovednosť za škodu spôsobenú chybným výrobkom, chybne vykonanou prácou alebo chybne vykonanou službou.
Načítavanie