Medzinárodné sankcie

Medzinárodné sankcie sú vydané obmedzenia, príkazy či zákazy, ktoré príslušné inštitúcie alebo krajiny prijali na národnej alebo medzinárodnej úrovni. Dôvodom prijatia medzinárodných sankcií je udržanie alebo obnovenie medzinárodného mieru a bezpečnosti, ochrana základných ľudských práv a boj proti terorizmu. Dodržiavame medzinárodné sankcie, ktoré boli uvalené Organizáciou Spojených národov (OSN), Európskou úniou (EÚ), Spojeným kráľovstvom (UK), Spojenými štátmi americkými (USA),  Slovenskou republikou alebo Českou republikou. Z tohto dôvodu neposkytneme poistnú ochranu, nevyplatíme poistné plnenie a nezodpovedáme za náhradu akejkoľvek škody alebo za poskytnutie akejkoľvek služby, ak by sme takýmto konaním porušili medzinárodné sankcie. 

Účelom medzinárodných sankcií, nazývaných tiež reštriktívne opatrenia, je zmena politiky a činnosti dotknutého štátu, či fyzických alebo právnických osôb. Zavádzanie sankčného režimu je založené na princípoch medzinárodného práva, demokracie a rešpektu voči ľudským právam a základným slobodám, avšak nie na ekonomických záujmoch. Medzinárodné sankcie musia byť proporcionálnym opatrením zameraným na zodpovedné subjekty za konkrétnu politiku, ktorá je odsúdená medzinárodným spoločenstvom.

Sankcie sú taktiež používané za účelom dosiahnutia regionálnej stability a bezpečnosti, implementujú kontrolu importu / exportu / tranzitu strategického tovaru a boja proti medzinárodnému terorizmu. Kontrola importu / exportu / tranzitu strategického tovaru je braná do úvahy taktiež pri zahranično-politických a národných bezpečnostných záujmoch Slovenskej republiky v rámci Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie a ďalších medzinárodných organizáciách, ako aj medzinárodných režimoch v oblastí nešírenia zbraní hromadného ničenia a iných nástrojoch pre medzinárodnú kontrolu. Medzinárodné sankcie sú zavádzané priamo aplikovateľnými nariadeniami EÚ a právnymi nástrojmi vlády Slovenskej republiky, ktoré implementujú ďalšiu legislatívu EÚ, ako aj rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN. Pre viac informácií ohľadom medzinárodných sankcií odporúčame navštíviť webovú stránku Ministerstva zahraničných vecí SR. Pre bližšie informácie ohľadom importu / exportu / tranzitu rôznych druhov komodít odporúčame navštíviť webovú stránku Ministerstva hospodárstva SR a Finančnej správy SR.

Jednotlivé sankčné režimy, ako aj zoznamy sankcionovaných osôb, môžete nájsť na nasledujúcich odkazoch:

www.sanctionsmap.eu

www.un.org

www.treasury.gov

www.gov.uk

Teritoriálna výluka

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu (ďalej ako „poisťovateľ“) neposkytuje poistné krytie, poistné plnenie a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek benefitu v súvislosti so škodovou/poistnou udalosťou, ku ktorej dôjde na území štátov/regiónov, ktoré Skupina Generali označuje ako krajiny s úplným embargom:

•           Bielorusko

•           Irán

•           Kórejská ľudovodemokratická republika 

•           Kuba s americkým prvkom  *info

•           Ruská federácia

•           Sýria

•           Venezuela s americkým prvkom  *info

•           Krymský región

•           Donecký región

•           Chersonský región

•           Luhanský región

•           Záporožský región 

Vyššie uvedené sa vzťahuje aj na akékoľvek činnosti, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s vládou krajín s úplným embargom alebo právnickými osobami so sídlom v krajinách s úplným embargom, ako aj fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré sa nachádzajú na územiach krajín s úplným embargom, prípadne majú vyššie menovaní z tejto činnosti prospech.

Územím sa vždy rozumie územie krajín s úplným embargom vrátane ich vnútorných a pobrežných vôd, priľahlých zón a výlučných hospodárskych zón. 

Táto výluka sa neuplatní v núdzových prípadoch za účelom zabezpečenia bezpečnosti alebo ochrany alebo v konkrétnom prípade, ak sa klient a poisťovateľ vopred písomne dohodli na inom rozsahu krytia.


 *Pojem americký prvok (tzv. US nexus) zahŕňa prípady s možným uplatnením jurisdikcie USA, napr. z dôvodu prítomnosti spoločnosti registrovanej v USA (alebo jej zahraničnej pobočky), občana USA alebo fyzickej osoby s pobytom v USA, finančného systému USA, banky USA, amerických dolárov (USD) alebo tovaru s pôvodom v USA.

Načítavanie