Skupina, ako dlhodobý inštitucionálny investor a správca aktív, má povinnosť riadnej starostlivosti voči zainteresovaným stranám (akcionárom, poistencom a k občianskej spoločnosti, kde pôsobí).

Politika aktívneho zapájania formuluje zásady monitorovania emitentov, do ktorých Spoločnosť investuje, vrátane procesu zapájania a procesu hlasovania. Cieľom Skupiny je v čo najväčšej miere posilniť svoj vplyv v oblasti zapájania pomocou posilnenia internej expertízy v tejto oblasti.

Spoločnosť (v rámci rozsahu pôsobnosti tejto Politiky), v súčasnosti zveruje správu investičných aktív spoločnosti Generali Investments CEE, Investičná spoločnosť, a.s. (ďalej len “GAM Cos“). Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a GAM Cos sa riadi zmluvou o obhospodarovaní investícií (IMA).

Spoločnosť uzavrela servisnú zmluvu s Assicurazioni Generali S.p.A, ktorá centrálne vykonáva hlasovania na základe plnej moci a koordinuje aktivity týkajúce sa zapojenia a hromadných žalôb.

Ciele

Cieľom Politiky je definovať zásady Skupiny ako aktívneho vlastníka so zameraním na:

 • rámec Politiky aktívneho zapojenia Skupiny, vrátane priebežného monitorovania emitentov v relevantných oblastiach (ako je napr. stratégia, financie, rizikový profil, kapitálová štruktúra a ESG dopady);
 • prístup k zapojeniu vrátane tém týkajúcich sa ESG vplyvov;
 • správanie Spoločnosti pri vyhodnocovaní uznesenia o výkone hlasovacích práv a ostatných práv, ktoré sú späté s akciami či dlhopismi.

Rozsah pôsobnosti

Politika sa vzťahuje iba na priame [1] akciové podiely a korporátne dlhopisy držané Spoločnosťou so zameraním na nasledujúce investičné portfólia:

 • portfólia, kde investičné riziká nesú akcionári;

portfólia, kde je investičné riziko rozdelené medzi akcionárov a poistníkov.


[1]    V priamych podieloch sú zahrnuté nepriame investície držané mimo fondov Skupiny, bankových depozít, derivátových transakcií a vylúčené sú aj služby brookerov a depozitárov. Pokiaľ ide o hlasovacie aktivity, v prípade cenných papierov držaných podľa kontraktov o pôžičkách s tretími stranami, Skupina zastáva individuálny prístup na zhodnotenie či by sa malo požiadať o vrátenie podielov a či  budú podliehať hlasovaniu berúc do úvahy dostupnosť informácií v dostatočnom predstihu, existenciu materiálneho dopadu zohľadňujúc možnosť vrátenia akcií a náklady ušlého zisku zo zapožičania.

Rámec skupinovej politiky aktívneho zapojenia

Na úrovni skupiny je činnosť aktívneho zapojenia centrálne riadená oddelením Group Investment Governance & Stewardship[1] (ďalej GIG&S), ktoré Spoločnosti poskytuje interné predpisy v tejto oblasti a dohliada na ich implementáciu.

Rámec Skupinovej politiky aktívneho zapojenia je založený na princípoch, ktoré predstavujú pravidlá, činnosti a zodpovednosti v rámci organizačnej štruktúry, vedúcu k úlohe Skupiny ako aktívneho vlastníka.


[1] Group Investment Governance & Stewardship je organizačný útvar AG zodpovedný za riadenie a dohľad nad aktívnym zapojením na úrovni Skupiny.

 • Monitorovanie emitentov v relevantných oblastiach zahŕňa:
  • stratégiu;
  • finančné a nefinančné výsledky;
  • riziká;
  • kapitálovú štruktúru;
  • sociálne a environmentálne vplyvy;
  • správu a riadenie spoločnosti.

Spoločnosť (ako vlastník aktív) je inštitucionálny investor s delegovanou správou aktív, ktorú vykonávajú buď skupinové spoločnosti pre správu aktív (ďalej GAM Cos) alebo správcovia aktív tretích strán (ďalej TP AMs). GAM Cos and TP AMs implementujú a vykonávajú správu aktív na základe zmluvy o obhospodarovaní (ďalej IMA) a interných predpisov pre správu portfólia definovaných Spoločnosťou.

S ohľadom na politiku aktívneho zapojenia Skupina / Spoločnosť požaduje od GAMCos aj TP AMs[1], aby dodržiavali princípy a požiadavky tejto politiky, alebo aby prijali vlastnú politiku v súlade s princípmi, ktoré sú prijaté Skupinou[2].

Monitorovanie stratégie, finančných a nefinančných výsledkov, rizík a štruktúry kapitálu emitentov sú GAM Cos a TP AMs povinné vykonávať monitorovacie činnosti v súlade s IMA a v súlade s príslušnými internými predpismi Skupiny[3]. GAM Cos and TP AMs poskytujú Spoločnosti informácie a reporty súvisiace s poskytovanými službami na účely koordinácie a kontroly.

Skupinová smernica Responsible Investment Group Guideline[4] definuje rámec riadenia investícií v oblasti ESG. Skupina vyžaduje, aby jej správcovia aktív (GAM Cos i TP AMs) dodržovali skupinové integračné ESG kritériá stanovené v Responsible Investment Group Guideline alebo aby prijali vlastnú politiku v súlade s princípmi Skupiny.


[1]  Táto a všetky následné činnosti požadované po TP AM musia byť v súlade s touto Politikou formálne vykonávané na základe zmluvy o obhospodarovaní medzi Spoločnosťou a TP AM.

[2]  Odkaz na zásady zapojenia správcu aktív: https://www.generali-investments.cz/o-nas/politika-zapojeni-191231.html

[3]  Výnimka je u aktív, ktorých správa nie je delegovaná. V takom prípade podliehajú Financial Participations Management Group Guideline, ktoré definujú centralizovaný proces pre správu a kontrolu finančných účastí Skupiny. Tento proces zahrňuje mapovanie účastí a monitorovanie portfólia na základe vybraných finančných informácií.

[4]   https://www.generali.com/our-responsibilities/responsible-investments

 • Dialóg s emitentmi, ich akcionármi a finančne zúčastnenými môžeme rozdeliť na: proaktívny – ide o také zapojenie kedy emitentov vyzývame na uverejnenie väčšieho množstva informácií, alebo ich vyzývame k väčšej obozretnosti vo vybranej oblasti, alebo k akcii v prípade, že sú zistené slabé stránky a responzívny – zapojenie reagujúce napr. na kontroverzné udalosti. Skupina rozlišuje rôzne stupne zapojenia:
  • Obvyklé zapojenie: bežné súkromné interakcie s emitentmi počas investičného procesu, proces finančnej / nefinančnej analýzy alebo proces hlasovania;
  • Stredné zapojenie: konkrétne súkromné (individuálne alebo kolektívne[1]) interakcie s vedúcimi pracovníkmi alebo členmi predstavenstva emitentov, ktoré sa týkajú stratégie, finančných a nefinančných výsledkov vrátane rizík, kapitálovej štruktúry a konkrétnych ESG vplyvov;
  • Rozsiahle zapojenie: konkrétne verejné (individuálne alebo kolektívne) interakcie s vedúcimi pracovníkmi alebo členmi predstavenstva emitentov, ktoré sa týkajú stratégie, finančných a nefinančných výsledkov vrátane rizík, kapitálovej štruktúry a konkrétnych ESG vplyvov;

[1]   Za účelom zapojenia do aktivít týkajúcich sa témy ESG sa Skupina pripája k iniciatívam inštitucionálnych investorov (napr. v súvislosti s angažovanosťou v oblasti zmeny klímy ako je napr. Climate Action 100+, United Nations-convened Net-Zero Asset Owner Alliance).

Činnosti zapojenia týkajúce sa emitentov a ich zainteresovaných strán sú:

Činnosti zapojenia týkajúce sa emitentov a ich zainteresovaných strán sú:

 • riadené a kontrolované GIG&S, s podporou Group Engagement Committee;
 • vykonávané poverenými správcovi aktív (GAM Cos a TP AMs) a reportované do GIG&S.

Skupina sa vo väčšej miere zaväzuje viesť dialóg a spolupracovať s inštitúciami a národnými a medzinárodnými združeniami s cieľom podporiť zodpovedné investovanie, ktoré zahrňuje aj účasť v pracovných skupinách odborníkov[1] pre podporu znalostí prostredníctvom štúdií, výskumu a publikácií. Táto činnosť je riadená pod dohľadom Group Communications & Public Affairs s podporou GIG&S.

Skupina sa zaväzuje zabezpečiť proaktívne, efektívne a včasné odovzdávanie podstatných informácií týkajúcich sa zodpovedného investovania zainteresovaným stranám – skupinám na finančných trhoch vrátane externých špecializovaných analytikov a ratingových agentúr. Táto činnosť je riadená oddelením Investor & Rating Agency Relations, s podporou GIG&S.


[1]  Skupina Generali sa napr. pripojila k United Nations-convened Net-Zero Asset Owner Alliance a zaviazala sa tak dekarbonizovať svoje portfóliá k uhlíkovej neutralite do roku 2050 za účelom udržania zvyšovania teploty v následku globálneho otepľovania pod 1,5 ° C v súlade s Parížskou dohodou. Ďalej sa tiež pripojila k the Global Compact (2007), the Principles for Responsible Investment (2011), the Principles for Sustainable Insurance (2014), the Paris Pledge for Action (2015), the Financial Stability Board Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) and the Investing in a Just Transition project (2018).

 • Koordinácia výkonu hlasovacích práv a ďalších práv spojených s akciami a dlhopismi. Skupina je presvedčená, že rozhodnutia prijaté na výročných valných zhromaždeniach emitentov (ďalej len „AGM“) majú zásadný význam pre dosiahnutie dlhodobých stratégií spoločností. Skupina má nastavené pravidlá a kritériá (vrátane nefinančných ako sú ESG dopady) pre hlasovanie tak, aby boli rozhodnutia vyplývajúce z hlasovacích práv v súlade so záujmami Skupiny a jej klientov.

GIG&S má na starosti správu centralizovanej platformy pre hlasovanie na úrovni Skupiny, aby mohla Spoločnosti poskytovať (i) odporúčania pre hlasovanie, (ii) výkon hlasovania – v prípade, že je delegované, (iii) reporting.

Pokiaľ ide o ďalšie práva spojené s akciami a dlhopismi, ktorých výkon zostáva v súlade s platnými dohodami v právomoci Spoločnosti a / alebo v prenesenej pôsobnosti v právomoci GAM Cos a TP AM, je GIG&S zodpovedná za správu centralizovanej platformy pre hromadné žaloby (tzv. class action activities).

 • Riadenie súčasných a potenciálnych konfliktov záujmov vo vzťahu k záväzku Skupiny k aktívnemu zapojeniu. Spoločnosť a jej zamestnanci angažovaní v niektorých (alebo vo všetkých) činnostiach aktívneho zapojenia sa riadia platným nariadením o konflikte záujmov ako je Kódex správania Skupiny Generali a Skupinovou smernicou Konflikty záujmov. Preto musia:
 • vziať na vedomie situácie konfliktu záujmov, ktoré môžu nastať počas činnosti aktívneho zapojenia a je im v prípade pochybností odporúčané kontaktovať príslušného manažéra alebo manažéra odboru compliance;
 • vyhnúť sa akejkoľvek situácii, ktorá by mohla viesť ku skutočnému alebo aj možnému konfliktu záujmov;
 • ak je taký konflikt neodvratný, Spoločnosť a jej zamestnanci angažovaní v niektorých (alebo vo všetkých) činnostiach aktívneho zapojenia musia:
  • zdržať sa akýchkoľvek činností aktívneho zapojenia a / alebo rozhodovania v mene Spoločnosti alebo Skupiny,
  • oznámiť stret záujmov písomne priamemu nadriadenému alebo manažérovi odboru compliance a počkať na pokyny, ako postupovať.

Kompetentné funkcie / útvary Skupiny musia overiť, či konflikt záujmov môže ohroziť záujmy a dobré meno Skupiny a v prípade potreby stanoviť vhodné nápravné opatrenia, aby nedošlo k ujme Skupiny.

U služieb poskytovaných GAM Cos a TP AM sa Skupina spolieha na politiky týkajúce sa konfliktu záujmov, ktoré títo správcovia aktív prijali a zverejnili.

Skupinový proces zapojenia

Typy zapojenia

Obvyklé zapojenie je vykonávané priamo delegovanými GAM Cos a TP AM a pravidelne reportované GIG&S podľa príslušnej zodpovednosti v tabuľke nižšie.

Stredné a rozsiahle zapojenie je plánované na základe priority a vykonávať podľa nasledujúcich pravidiel:

 • na úrovni skupiny GIG&S poskytuje Spoločnosti centralizované riadenie a dohľad nad procesom zapojenie a koordinácia   delegovanej GAM Cos a TP AMs;
 • delegovaní správcovia aktív (GAM Cos i TP AMs) majú na starosti vykonávanie a reportovanie činnosti zapojenia bez toho, aby bola dotknutá možnosť účasti zo strany GIG&S.

Ročný zoznam priorít zapojenia

Zoznam priorít zapojenia je schválený riaditeľom útvaru GIG&S po porade s Group Engagement Committee a je zložený z jednotlivých emitentov predstavujúcich pre Skupinu prioritu na základe nasledujúcich kritérií:

 • finančné kritériá (napr. finančná výkonnosť, stratégia, riziká, kapitálová štruktúra);
 • miera expozície Skupiny (významné podiely v absolútnom alebo relatívnom zmysle) a strategická relevantnosti;
 • nefinančné kritériá:
 • zlé etické správanie alebo iné problémy s ESG vplyvmi identifikované u emitentov;
 • kľúčové témy pre Skupinu;
 • odkaz na Group Materiality Matrix (podľa Skupinovej politiky Sustainability Group Policy), ktorá určuje dôležité aspekty, ktoré môžu mať významný ekonomický, spoločenský a environmentálny vplyv na činnosti Skupiny (ovplyvňujúce očakávania, rozhodnutia a postupy zainteresovaných strán) a ktoré sú týmito stranami vnímané ako relevantné.

Príležitosti pre zapojenie

Okrem zoznamu priorít zapojenia môžu byť príležitosti pre zapojenie identifikované a priebežne komunikované do GIG&S internými zainteresovanými stranami Skupiny, delegovanými GAM Cos a TP AM, alebo aj externými zainteresovanými stranami (napr. emitentami, splnomocneným zástupcami, asociáciami investorov a ďalšími investormi).

Skupinové pravidlá pre hlasovanie a výkon ostatných práv spojených s akciami/dlhopismi

Zásady

Skupina je presvedčená, že vysoko kvalitné štandardy správy a riadenia a tiež ohľad na spoločenské a environmentálne vplyvy umožňuje spoločnostiam prijímať rozhodnutia, ktoré lepšie chránia a zvyšujú hodnotu spoločností pre dlhodobých investorov. Predstavenstvá spoločností s vysokými štandardmi pre správu a riadenie spoločnosti môžu lepšie prijímať zložité strategické rozhodnutia, podporovať a zvyšovať účinnosť operatívneho vedenia a dohliadať na prístup k riadeniu rizík. Hlasovanie na valných zhromaždeniach preto predstavuje povinnosť aj príležitosť pre zodpovedných investorov, pretože ide o šancu efektívne informovať vedenie o názore investora na riadenie a správanie spoločnosti: silná podpora investorov je nanajvýš dôležitá pre dosiahnutie dlhodobých stratégií spoločností.

Skupina má v úmysle maximalizovať počet odovzdaných hlasov, s cieľom zvýšiť hodnotu spoločností, do ktorých investuje.

Skupina sa zaväzuje dôkladne porozumieť navrhnutým uznesením na účely informovaného hlasovania v súlade s investičnou stratégiou.

Čo sa týka predložených uznesení na základe hlasovania investorov, ktoré priamo nepatria do pôsobnosti tejto Politiky, hlasuje Skupina zohľadňujúc existujúce okolnosti a s prihliadnutím na dôvody poskytnuté príslušnou spoločnosťou alebo investorom (investormi), ktorý uznesenie predkladá. Pri tom sa vyhodnocujú možné riziká a príležitosti, riadenie a správa emitenta, dostupnosť informácií a súlad so záujmami dlhodobých investorov.

Skupina je za to, aby na valnom zhromaždení boli predkladané externé uznesenie o šírenie osvedčených postupov v oblasti správy spoločností, profesijnej etiky, sociálnej súdržnosti, ochrany životného prostredia a digitalizácie.

Skupina považuje interakciu s ostatnými účastníkmi trhu za cenný zdroj informácií pre podporu interných štandardov správy a riadenia spoločností a za zabezpečenie konzistencie v rámci Skupiny. Tok informácií v Skupine je vykonávaný efektívne v súlade so zásadami povinnosti mlčanlivosti na účely zodpovedajúce spolupráci a zabezpečenia súladu medzi funkciami Skupiny.

Pokiaľ ide o výkon ďalších práv spojených s akciami / dlhopismi, za ich plnenie zodpovedá v súlade s platnými dohodami Spoločnosť a / alebo v prenesenej pôsobnosti GAM Cos a TP AM. Za správu centralizovanej platformy pre hromadné žaloby je zodpovedná GIG&S.

Centralizované volebné činnosti

GIG&S má na starosti riadenie a koordináciu procesu hlasovania v Skupine a správu centralizovanej platformy pre hlasovanie na úrovni Skupiny, pričom Spoločnosti poskytuje:

 1. odporúčania týkajúce sa hlasovania na základe verejných informácií poskytnutých emitentmi a dodržiavanie zásad hlasovania ( par. 5.3 Zásady hlasovanie);
 2. výkon hlasovacích práv – ak je priamo delegovaný;
 3. reporty Spoločnosti a ostatným interným zainteresovaným stranám Skupiny o výkone hlasovacích práv.

Skupina sa zaviazala informovať účastníkov na finančných trhoch o svojich hlasovacích činnostiach. Za týmto účelom sú činnosti v oblasti hlasovania Skupiny zverejnené, aby sa poukázalo na najpodstatnejšie záležitosti v rámci Skupiny a na záväzok Skupiny ísť príkladom v oblasti riadenia a správy spoločností.

Zásady hlasovania

Skupina prijíma zásady a kritériá (vrátane nefinančných úvah o ESG dopadoch) pri definovaní rozhodnutia o hlasovaní v súlade so záujmami Skupiny a ich klientov a v súlade so zapojením Skupiny. Zásady hlasovania sú stanovené na škále oblastí / tém medzi ktoré patria:

Práva akcionárov:

 • dostupnosť informácií na účely „informovaného“ hlasovania;
 • spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi;
 • mechanizmy proti prevzatiu.

Predstavenstvá spoločností:

 • rozdelenie povinností;
 • nezávislosť riaditeľov;
 • zástupcovia zamestnancov;
 • profesijná schopnosť kandidátov do predstavenstva;
 • volebné metódy;
 • dĺžka zotrvania;
 • viacero funkcií riaditeľov;
 • členovia predstavenstva;
 • diverzita;
 • výbory predstavenstva.

Odmeny:

 • frekvencia rozhodovania o odmenách pre vedenie;
 • požiadavky pre odmeňovanie;
 • zverejňovanie;
 • krátkodobé variabilné bonusy;
 • dlhodobé variabilné bonusy;
 • akciový stimulačný plán;
 • benefity po ukončení spolupráce;
 • doplnkové penzijné plány;
 • odmeňovanie nevýkonných členov predstavenstva.

Finančné výkazy, prílohy, transparentnosť:

 • transparentnosť a kvalita finančných informácií;
 • vymenovanie externých audítorov;
 • výplata dividend.

Akciové transakcie:

 • udeľovanie bezplatných akcií;
 • emisia akcií.

Environmentálne a sociálne témy:

Ako zodpovedný investor a signatár United Nations Sustainable Development Goals sa Skupina zaväzuje podporovať udržateľnosť emitentov, do ktorých investuje. Skupina najmä očakáva, že spoločnosti riadne dodržiavajú svoju povinnosť zverejňovať informácie a informujú tak o iniciatívach vykonávaných v oblasti udržateľnosti a tiež o tom, ako rieši nefinančné riziká, ktoré majú vplyv na podnikanie. V tomto ohľade Skupina očakáva, že emitenti vykonajú interné hodnotenie a zverejnia príslušné výsledky týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti, environmentálnych rizík (so zameraním na emisie uhlíka a uhlíkovú stopu), sociálnej starostlivosti, protikorupčných postupov, vyhýbanie sa diskriminácii a ďalších sociálnych činností (vrátane odmeňovania vedúcich pracovníkov a nadväznosť odmien na ESG faktory).

Zvláštne ustanovenie pre malé a nekótované spoločnosti:

Skupina si je vedomá rozdielov medzi kótovanými a nekótovanými spoločnosťami. Podpora postupov správy a riadenia v nekótovaných spoločnostiach však môže rovnako ako v tých kótovaných posilniť ich dlhodobú hodnotu a zvýšiť akcionárom návratnosť.

Transakcie so spriaznenými stranami:

Skupina očakáva, že pre transakcie so spriaznenými stranami zavedú emitenti procedúry zaisťujúce primeranú úroveň transparentnosti. To všetko pod dohľadom nezávislého výboru, ak to vyžaduje príslušný právny rámec. Transakcie s blízkymi stranami by mali byť vykonávané spravodlivým a rozvážnym spôsobom, ktorý transparentne zverejňuje účastníkom trhu všetky relevantné informácie, aby umožnil informované hlasovanie akcionárom.

Hromadné žaloby emitenta (class actions)

GIG&S má na starosti riadenie a koordináciu hromadných žalôb na emitentov a zároveň spravovanie centralizovanej platformy pre hromadné žaloby na úrovni Skupiny, pričom Spoločnosti poskytuje:

1.           podporu pri hodnotení príležitostí na podanie hromadnej žaloby na základe verejných informácií, ktoré emitent                 poskytuje;

2.           podanie hromadnej žaloby – ak je priamo delegované;

3.           reportovanie do Spoločnosti a ostatným zainteresovaným stranám ohľadom podania hromadných žalôb.

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácií

Načítavanie