Vykonanie nevyhnutných opatrení

Hneď, ako situácia dovolí, zabezpečte, aby sa rozsah škody a jej následky na vašom majetku ďalej nezväčšovali. Ak je to možné, uložte veci na bezpečné miesto.

Nahlásenie vzniku škody poisťovni

Čo najskôr nahláste vznik škody poisťovni, a to jedným z týchto spôsobov:

 • prostredníctvom webovej stránky Generali cez sekciu Poistná udalosť, kde môžete sledovať aj stav riešenia škody
 • telefonicky na čísle Kontaktného centra 02/38 11 11 17
 • poštou na adresu: Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
 • osobne v ktorejkoľvek pobočke Generali

Formulár na nahlásenie škody nájdete na webovej stránke Generali alebo ho máte k dispozícii v ktorejkoľvek pobočke Generali

Ak to situácia vyžaduje, miestom na nahlásenie škody môže byť aj obecný/miestny úrad. O tejto možnosti nahlasovania škody informuje poisťovňa prostredníctvom dostupných médií (napr. obecný/miestny rozhlas, web Generali a pod.).

Čo potrebujete k nahláseniu škody

 • Číslo poistnej zmluvy (v prípade, že nemáte poistnú zmluvu k dispozícii, stačí, ak zavoláte do poisťovne, ktorá poistnú zmluvu vyhľadá)
 • Miesto vzniku škody
 • Stručný popis príčiny vzniku škody
 • Stručný popis rozsahu škody
 • Kontaktné údaje (najmä telefónne číslo) poisteného/poškodeného/oprávnenej osoby, s kým bude poisťovňa komunikovať

Zadokumentovanie škody

 • Ak je to možné, vyhotovte si svoju fotodokumentáciu rozsahu škody spôsobenej kalamitnou udalosťou (použiť môžete mobil, tablet, fotoaparát, kameru a pod.).
 • Fotodokumentácia je dôležitá aj v prípade, že musíte z bezpečnostných, hygienických alebo iných vážnych dôvodov začať so zachraňovacími prácami, s odpratávaním, likvidáciou kontaminovaných potravín, uhynutých zvierat a podobne ešte pred príchodom technika. Fotodokumentácia bude slúžiť ako podklad na preukázanie vzniku škody a jej celkového rozsahu. Nezabudnite technika informovať, že ste museli vykonať tieto práce a z akého dôvodu.
 • Odporúčame vám, aby ste si vytvorili zoznam, do ktorého si zapíšete všetky vykonané práce a činnosti, ale aj zoznam poškodených vecí s uvedením ich popisu, nadobúdacej ceny a veku. Do príchodu technika, ak je to možné, poškodené veci, prosím, nevyhadzujte.
 • V prípade škody na vozidle vyhotovte fotodokumentáciu rozsahu poškodenia a okolia, kde sa vozidlo nachádza. Detailný záznam o poškodení vyhotoví technik poisťovne alebo zmluvný servis. Bližšie informácie o nahlásení škody nájdete v časti Hlásenie poistných udalostí – Havarijné poistenie.

Povinnosti poškodených klientov

 • Urobiť všetky potrebné opatrenia na zmiernenie následkov škody.
 • Bez zbytočného odkladu oznámiť škodu poisťovni.
 • Nemeniť stav škodovej udalosti, kým nie je vyšetrená poisťovateľom (obhliadka miesta škody).
 • Pri podozrení z trestného činu, bez zbytočného odkladu oznámiť škodovú udalosť polícii.

Náhrada nákladov po poistnej udalosti

Uhradíme za vás oprávnené náklady primerané rozsahu a okolnostiam škody, napríklad:

 • náklady, ktoré ste museli vynaložiť na odvrátenie hroziacej škody alebo na zmiernenie jej následkov;
 • náklady na odpratanie zvyškov poistenej veci po poistnej udalosti, ktoré ste vynaložili z bezpečnostných, alebo hygienických dôvodov, alebo z dôvodov verejného záujmu;
 • náklady na demoláciu, vypratanie a odvoz odpadu;
 • náklady nutné na opravu alebo znovuzriadenie poistenej veci;
 • náklady na upratanie miesta poistenia po poistnej udalosti;
 • náklady na dopravu poškodených vecí za účelom ich opravy;
 • náhradné ubytovanie, ak sa domácnosť stala následkom škodovej udalosti neobývateľná (len v prípade, ak je to dojednané v poistnej zmluve);
 • náklady, ktoré boli vynaložené na pokyn poisťovateľa.

Záloha na poistné plnenie

V prípade, že ide o poistnú udalosť a potrebujete finančné prostriedky na odstránenie škody, v čo najkratšom čase vám poskytneme zálohu na poistné plnenie.

Načítavanie