Byť súčasťou globálnej skupiny poisťovní Generali pre nás znamená, že naše investičné rozhodovanie je kľúčovou súčasťou nášho podnikania. Naše správanie má vplyv na reálnu ekonomiku, a preto do nášho podnikania aktívne integrujeme ochranu životného prostredia a dodržiavanie ľudských práv.

Veríme, že integrácia faktorov ako je ochrana životného prostredia, spoločenské vplyvy a spôsob riadenia a správy spoločností (ďalej „ESG“) do investičného procesu je dôležitá na dosiahnutie žiadúcej finančnej návratnosti ako aj sociálnych hodnôt.

Skupina Generali vytvorila procesy, ktoré integrujú tému udržateľnosti do dlhodobých investičných stratégií a aktívne zohľadňuje ESG faktory pri svojom investičnom rozhodovaní.

Skupina Generali dokazuje svoj záväzok spojený s týmito princípmi účasťou v niekoľkých iniciatívach týkajúcich sa udržateľnosti:

Tieto záväzky zároveň potvrdzuje zahrnutie a hodnotenie Skupiny Generali v mnohých indexoch udržateľnosti.

Viac informácií o prístupe poisťovne Generali, ako aj Skupiny Generali k udržateľným financiám:

Udržateľné financie [ PDF, 372,44 KB ] Vyhlásenie o hlavných nepriaznivých vplyvoch investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti [ PDF, 194,66 KB ]

Politika odmeňovania vo vzťahu k začleňovaniu rizík ohrozujúcich udržateľnosť

Cieľom spoločnosti Generali je udržovať dlhodobý rast, integrovať oblasť udržateľnosti do svojej hlavnej obchodnej činnosti a správať sa voči svojim partnerom i ďalším zúčastneným stranám ako ich celoživotný partner.

Záväzky v oblasti udržateľnosti sú piliérom obchodných priorít spoločnosti Generali a sú plne zakotvené v Skupinovej i regionálnej stratégii pre odmeňovanie a v motivačných programoch naviazaných na dlhodobé a udržateľné vytváranie hodnôt.

Motivačný systém pre vedúcich zamestnancov je založený na meritokratickom prístupe a viacročnom rámci, ktorý uplatňuje kombináciu ročnej pohyblivej zložky peňažnej odmeny a odloženej pohyblivej zložky odmeny. Tento systém spája strategické ciele v oblasti udržateľnosti/ESG* založené na pláne Generali 2021 a ciele klimatickej stratégie, o ktorých bol už trh informovaný:

  • podstatná časť ročnej pohyblivej zložky peňažnej odmeny vrcholových manažérov je naviazaná na ciele ESG* a na KPI** týkajúce sa daného hľadiska: Ľudia (napr. index pre diverzitu a inklúziu), Obchodná značka a Celoživotní partneri (napr. vzťahový Net Promoter Score) a Udržateľnosť (napr. percentuálny rast zelených a udržateľných investícií, percentuálny rast zelených a sociálnych produktov, spoločenský komunitný rozvoj prostredníctvom iniciatívy Human Safety Net);
  • odložená či dlhodobá pohyblivá zložka odmeny posilňuje naviazanosť na dlhodobé a udržateľné vytváranie hodnoty;
  • konečným prvkom podporujúcim udržateľné vytváranie hodnôt sú ustanovenia o maluse a spätnom vymáhaní vyplatených súm („clawback“) uplatňované v motivačných programoch pre vedúcich zamestnancov.

Skupinová a regionálna stratégia pre odmeňovanie berie do úvahy riziká spojené s integráciou udržateľnosti do investičných rozhodovacích procesov a rovnako obsahuje konkrétne odkazy na Skupinové interné predpisy, ktoré upravujú riziká týkajúce sa udržateľnosti v rámci investičných rozhodnutí.

Neustále zlepšovanie vzťahov medzi udržateľnosťou a odmeňovaním je primárnym cieľom našej Skupiny.

* ESG: Environmental Social Governance (environmentálne, sociálne a riadiace)

** KPI Key Perfomance Indicators (kľúčové ukazovatele výkonnosti)

Investičné životné poistenie

V prípade, keď klient uzavrie produkt investičného životného poistenia, je investičná časť poistenie ukladaná do investičných fondov. Fondy, ktoré máme v ponuke, sú vyberané na základe rôznych kritérií, ako napr.:

  • najdlhšia možná história fondu,
  • doterajší vývoj zhodnotenie fondu v porovnaní s podobnými fondmi,
  • rizikové indikátory fondov,
  • nové príležitosti.

Správcovská spoločnosť fondu je navyše hodnotená na základe predchádzajúcich výsledkov a kvality investičného procesu.

Investičná stratégia fondu, prístup k udržateľnosti a úroveň podstupovaného rizika, musí zodpovedať potrebám a preferenciám klientov, a preto je dôležité podať tieto informácie pred podpisom zmluvy.

Politika udržateľnosti správcu fondu musí byť popísaná v prospekte každého investičného fondu. Spôsob, akým správca fondu pristupuje k udržateľnosti a začleňuje túto tému do svojho investičného procesu, je dôležitý aspekt pre rozhodovanie. Špecializované investičné fondy, spĺňajúce prísne kritériá na štruktúru poskytovaných údajov a stanovené ciele udržateľnosti, majú zvláštne označenie (tzv. ESG fondy).

Výsledkom je diverzifikovaná ponuka fondov, ktorá zákazníkom umožňuje investovať v závislosti na ich individuálnom prístupe k riziku.

Odkazy na politiky udržateľnosti a prospekty nami ponúkaných fondov sú k dispozícii v tomto dokumente:

Informácie správcovských spoločností k udržateľným financiám [ PDF, 286,19 KB ]
Načítavanie