Ako postupovať pri škodách spôsobených zemetrasením Zobraziť viac

Byť súčasťou globálnej skupiny poisťovní Generali pre nás znamená, že naše investičné rozhodovanie je kľúčovou súčasťou nášho podnikania. Naše správanie má vplyv na reálnu ekonomiku, a preto do nášho podnikania aktívne integrujeme ochranu životného prostredia a dodržiavanie ľudských práv.

Veríme, že integrácia faktorov ako je ochrana životného prostredia, spoločenské vplyvy a spôsob riadenia a správy spoločností (ďalej „ESG“) do investičného procesu je dôležitá na dosiahnutie žiadúcej finančnej návratnosti ako aj sociálnych hodnôt.

Skupina Generali vytvorila procesy, ktoré integrujú tému udržateľnosti do dlhodobých investičných stratégií a aktívne zohľadňuje ESG faktory pri svojom investičnom rozhodovaní.

Skupina Generali dokazuje svoj záväzok spojený s týmito princípmi účasťou v niekoľkých iniciatívach týkajúcich sa udržateľnosti:

Tieto záväzky zároveň potvrdzuje zahrnutie a hodnotenie Skupiny Generali v mnohých indexoch udržateľnosti.

Viac informácií o prístupe poisťovne Generali, ako aj Skupiny Generali k udržateľným financiám:

Udržateľné financie [ PDF, 372,44 KB ] Vyhlásenie o hlavných nepriaznivých vplyvoch investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti [ PDF, 194,66 KB ]

Politika odmeňovania vo vzťahu k začleňovaniu rizík ohrozujúcich udržateľnosť

Cieľom spoločnosti Generali je udržovať dlhodobý rast, integrovať oblasť udržateľnosti do svojej hlavnej obchodnej činnosti a správať sa voči svojim partnerom i ďalším zúčastneným stranám ako ich celoživotný partner.

Záväzky v oblasti udržateľnosti sú piliérom obchodných priorít spoločnosti Generali a sú plne zakotvené v Skupinovej i regionálnej stratégii pre odmeňovanie a v motivačných programoch naviazaných na dlhodobé a udržateľné vytváranie hodnôt.

Motivačný systém pre vedúcich zamestnancov je založený na meritokratickom prístupe a viacročnom rámci, ktorý uplatňuje kombináciu ročnej pohyblivej zložky peňažnej odmeny a odloženej pohyblivej zložky odmeny. Tento systém spája strategické ciele v oblasti udržateľnosti/ESG* založené na pláne Generali 2021 a ciele klimatickej stratégie, o ktorých bol už trh informovaný:

  • podstatná časť ročnej pohyblivej zložky peňažnej odmeny vrcholových manažérov je naviazaná na ciele ESG* a na KPI** týkajúce sa daného hľadiska: Ľudia (napr. index pre diverzitu a inklúziu), Obchodná značka a Celoživotní partneri (napr. vzťahový Net Promoter Score) a Udržateľnosť (napr. percentuálny rast zelených a udržateľných investícií, percentuálny rast zelených a sociálnych produktov, spoločenský komunitný rozvoj prostredníctvom iniciatívy Human Safety Net);
  • odložená či dlhodobá pohyblivá zložka odmeny posilňuje naviazanosť na dlhodobé a udržateľné vytváranie hodnoty;
  • konečným prvkom podporujúcim udržateľné vytváranie hodnôt sú ustanovenia o maluse a spätnom vymáhaní vyplatených súm („clawback“) uplatňované v motivačných programoch pre vedúcich zamestnancov.

Skupinová a regionálna stratégia pre odmeňovanie berie do úvahy riziká spojené s integráciou udržateľnosti do investičných rozhodovacích procesov a rovnako obsahuje konkrétne odkazy na Skupinové interné predpisy, ktoré upravujú riziká týkajúce sa udržateľnosti v rámci investičných rozhodnutí.

Neustále zlepšovanie vzťahov medzi udržateľnosťou a odmeňovaním je primárnym cieľom našej Skupiny.

* ESG: Environmental Social Governance (environmentálne, sociálne a riadiace)

** KPI Key Perfomance Indicators (kľúčové ukazovatele výkonnosti)

Investičné životné poistenie

V prípade, keď klient uzavrie produkt investičného životného poistenia, je investičná časť poistenie ukladaná do investičných fondov. Fondy, ktoré máme v ponuke, sú vyberané na základe rôznych kritérií, ako napr.:

  • najdlhšia možná história fondu,
  • doterajší vývoj zhodnotenie fondu v porovnaní s podobnými fondmi,
  • rizikové indikátory fondov,
  • nové príležitosti.

Správcovská spoločnosť fondu je navyše hodnotená na základe predchádzajúcich výsledkov a kvality investičného procesu.

Investičná stratégia fondu, prístup k udržateľnosti a úroveň podstupovaného rizika, musí zodpovedať potrebám a preferenciám klientov, a preto je dôležité podať tieto informácie pred podpisom zmluvy.

Politika udržateľnosti správcu fondu musí byť popísaná v prospekte každého investičného fondu. Spôsob, akým správca fondu pristupuje k udržateľnosti a začleňuje túto tému do svojho investičného procesu, je dôležitý aspekt pre rozhodovanie. Špecializované investičné fondy, spĺňajúce prísne kritériá na štruktúru poskytovaných údajov a stanovené ciele udržateľnosti, majú zvláštne označenie (tzv. ESG fondy).

Výsledkom je diverzifikovaná ponuka fondov, ktorá zákazníkom umožňuje investovať v závislosti na ich individuálnom prístupe k riziku.

Odkazy na politiky udržateľnosti a prospekty nami ponúkaných fondov sú k dispozícii v tomto dokumente:

Informácie správcovských spoločností k udržateľným financiám [ PDF, 286,19 KB ]
Načítavanie