V prípade, ak máte v rámci cestovného poistenia uzatvorené jedno z pripoistení:

 • poistenie liečebných nákladov,
 • poistenie pátrania a záchrany
 • úrazové poistenie ( trvalé následky alebo smrť úrazom),
 • poistenie batožiny a dokladov,
 • poistenie storno poplatkov, poistenie prerušenia cesty a poistenie zmeškaného dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti,
 • poistenie zodpovednosti za škodu,
 • poistenie opustenej domácnosti,
 • asistenčné služby

máte možnosť uplatniť si nárok na poistné plnenie po doložení nasledujúcich dokladov:

Poistenie liečebných nákladov

V prípade, ak máte v rámci cestovného poistenia uzatvorené poistenie liečebných nákladov máte možnosť uplatniť si nárok na poistné plnenie po doložení nasledujúcich dokladov:

 • vyplnené tlačivo “Oznámenie o poistnej udalosti”,
 • originály lekárskych správ s uvedením diagnózy a zoznam vykonaných lekárskch výkonov,
 • originálny účet za ošetrenie, pobyt v nemocnici, za lieky predpísané lekárom a za prevoz,
Poistenie pátrania a záchrany

V prípade, ak máte v rámci poistenia cestovného poistenia poistenie pátrania a záchrany máte možnosť uplatniť si nárok na poistné plnenie po doložení nasledujúcich dokladov:

 • správa o vykonaní záchrannej činnosti, vydaná príslušnou záchrannou službou,
 • doklady o úhrade nákladov za záchrannú činnosť.
Úrazové poistenie (trvalé následky úrazu alebo smrť následkom úrazu)

V prípade, ak máte v rámci cestovného poistenia uzatvorené trvalé následky vzniknuté úrazom/ smrť následkom úrazu máte možnosť uplatniť si nárok na poistné plnenie po doložení nasledujúcich dokladov:

 • žiadosť o hodnotenie trvalých následkov,
 • kópiu kompletnej zdravotnej dokumentácie týkajúcej sa liečenia úrazu, ktorý spôsobil trvalé následky,
 • ak boli okolnosti úrazu vyšetrované aj inými inštitúciami (napr. polícia), policajnú správu prípadne adresu policajného zboru, ktorý udalosť vyšetruje
 • v prípade smrti poisteného úmrtný list a list o prehliadke mŕtveho
Poistenie batožiny a dokladov

V prípade, ak máte v rámci cestovného poistenia uzatvorené poistenie batožiny a dokladov, máte možnosť uplatniť si nárok na poistné plnenie po doložení nasledujúcich dokladov:

 • vyplnené tlačivo „Oznámenie o poistnej udalosti“
 • originál dokladu o zakúpení kufra alebo cestovnej tašky
 • doklad o spôsobe prekonania prekážok chrániacich veci pred odcudzením
 • potvrdenie organizácie zodpovednej za škodu
 • potvrdenie prepravcu o preprave veci a jej poškodení, zničení, alebo strate
 • dokumentáciu okolnosti poistnej udalosti (napr. fotografie), ak je to vzhľadom k situácii možné
Poistenie storno poplatkov, poistenie prerušenia cesty a poistenie zmeškaného dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti

V prípade, ak máte v rámci cestovného poistenia uzatvorené spomínané poistenie, máte možnosť uplatniť si nárok na poistné plnenie po doložení nasledujúcich dokladov:

 • Vyplnené tlačivo „Oznámenie o poistnej udalosti“,
 • potvrdenie o zaplatení ceny zájazdu,
 • potvrdenie poistníka o stornovaní zájazdu s vyznačením dátumu stornovania,
 • potvrdenie príslušnej cestovnej kancelárie o výške požadovaných stornopoplatkov,
 • kópiu Zmluvy o obstaraní zájazdu, príp. iný doklad o zakúpení zájazdu,
 • lekársku správu s uvedením predpokladaného dátumu ukončenia liečenia, príp. úmrtný list, alebo lekárske potvrdenie o predpísaných liekoch,
 • policajnú správu, ak sú príčinou poistnej udalosti iné ako zdravotné dôvody,
 • doklady o vzniku inej poistnej udalosti, ktorá znemožnila poistenému zrušiť plánovanú cestu alebo zájazd,
 • nevyužité cestovné lístky a poukazy na ubytovanie.
Načítavanie