Základný rozsah:

 • škoda na živote
 • škoda na zdraví
 • škoda na majetku
 • škoda na životnom prostredí
 • škoda za ušlý zisk
 • škoda za chybný výrobok
 • škoda vzniknutá následkom výkonu vlastníckych práv, správy a prevádzkovania nehnuteľností
 • škody na prenajatých priestoroch
 • škody na veciach vnesených, odložených a na veciach zamestnancov
 • škody na životnom prostredí v rozsahu VPP

Doplnkové pripoistenia

 • Škody na veciach prevzatých za účelom vykonania objednanej činnosti
 • Škody na veciach užívaných (vrátane prenajatej nehnuteľnosti)
 • Regresy zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne
 • Čisté finančné straty
 • Salmonelóza, listerióza
 • Krížová zodpovednosť
 • Škody vzniknuté zmiešaním, spojením a spracovaním s vadným výrobkom
 • Náklady na montáž a demontáž vadného výrobku
 • Retroaktivita pre výrobky uvedené do obehu pred platnosťou zmluvy
 • Ochrana cudzieho majetku a škody spôsobené členom mestskej polície
 • Škody vzniknuté usádzaním, zosúvaním pôdy, eróziou a v dôsledku poddolovania
 • Environmentálna zodpovednosť za škodu
 • Zodpovednosť za škody – spolupoistené osoby
 • Veci žiakov v uzamknutých šatniach

Špeciálne druhy zodpovednosti za škodu:

 • závažné priemyselné havárie
 • prevádzka dopravy na dráhe
 • environmentálna zodpovednosť
  • Naše poistenie environmentálnej zodpovednosti predstavuje komplexné krytie v súlade s platnou legislatívou. Predchádza finančným stratám spojeným s podnikaním na chránených druhoch a biotopoch, vode a na pôde.
  • Základný rozsah krytia:
   • Náklady na preventívne opatrenia
   • Náklady na primárnu nápravu
   • Náklady na doplnkovú nápravu
   • Náklady na kompenzačnú nápravu
 • Medmal – zodpovednosť zdravotníckych zariadení a nemocníc (poistenie ktoré kryje aj nemajetkovú ujmu)
 • ATC – Air traffic control

Profesijné zodpovednosti

Zodpovednosti, ktoré vyplývajú zo zákona resp. ich hlavnou zložkou sú čisté finančné škody.

Ponúkame ich najmä pre tieto profesie:

 • audítori
 • daňoví poradcovia
 • zdravotnícke zariadenia
 • autorizovaní inžinieri
 • autorizovaní architekti
 • autorizované osoby
 • autorizovaní geodeti a kartografi
 • advokáti
 • finanční sprostredkovatelia, finanční poradcovia
 • správcovia bytových domov
 • veterinári
 • kontrola originality, stanice technickej/emisnej kontroly
 • znalci, tlmočníci, prekladatelia
 • športoví agenti (FIFA)
 • kalibrácia, skúšky alebo inšpekčné zhody emisií, kvality ovzdušia
 • metrológovia
 • poľovníci
 • rybárska stráž
 • lesná stráž
 • notári
 • dražobníci
 • reštaurátori
 • realitné kancelárie
 • SBS
 • účtovníci
 • stavbyvedúci
 • stavebný dozor
 • akékoľvek projektovanie, inžinierska činnosť vo výstavbe, stavebné cenárstvo…

Zodpovednosť za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti predstavuje komplexnú ochranu pre prípad povinnosti poisteného nahradiť škodu spôsobenú inej osobe alebo poistníkovi v súvislosti s výkonom jeho funkcie.

Poistenie sa dojednáva v prospech členov orgánov poistníka a jeho dcérskych spoločností spĺňajúcich podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti.

Základné krytie:

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti kryje škody v súvislosti s výkonom funkcie.

 • Náhrada straty za účasť na súdnom pojednávaní
 • Náklady na očistenie mena poisteného
 • Náklady na osobné potreby v súvislosti so zabavením majetku
 • Náklady na peňažnú záruku v súdnom konaní
 • Náklady na právnu ochranu v súvislosti so škodou na majetku alebo na zdraví
 • Náklady na psychologickú pomoc
 • Náklady súvisiace so zásahmi regulačného orgánu
 • Náklady v neodkladných prípadoch
 • Náklady na predchádzanie vzniku nároku

Rozšírené krytie:

 • dodatočná doba na uplatnenie nároku
 • dodatočná doba na uplatnenie nárokov proti bývalým členom orgánov spoločnosti
 • náklady na predchádzanie vzniku nároku
 • poistenie nevýkonných členov orgánov spoločnosti
 • poistenie členov orgánov novej dcérskej spoločnosti
 • poistenie osoby vyslanej spoločnosťou do orgánov spoločnosti mimo skupiny
Načítavanie