Komu je poistenie určené

DOMino Extra je správna voľba pre tých, ktorí chcú mať o svoj domov dobre postarané. Vaša nehnuteľnosť a domácnosť je automaticky chránená pre prípad škôd spôsobených krádežou, požiarom, povodňou, krupobitím, vandalizmom a pre prípad mnohých ďalších rizík. Zároveň si môžete k poisteniu nehnuteľnosti a k poisteniu domácnosti vybrať ďalšie voliteľné pripoistenia, ktoré si vyskladáte podľa seba.

Prečo práve naše poistenie

 • súbor vedľajších stavieb automaticky dojednaný s limitom poistného plnenia 15 % z poistnej sumy nehnuteľnosti;
 • v jednej zmluve aj s cestovným poistením a s mikroúrazovým poistením;
 • iba u nás Smart poistenie smartfónov, mobilných telefónov atď.;
 • praktické asistenčné služby Štandard zadarmo;
 • 10 % zľava na online nákup v www.nay.sk

Atraktívny zľavový systém

 • obchodná zľava 20 %;
 • zľava za počet pripoistení až do výšky 20 %;
 • zľava za výšku ročného poistného;
 • zľava za vyššiu spoluúčasť;
 • 1/12 ročného poistného zadarmo, ak máte u nás uzatvorenú akúkoľvek inú dlhodobú poistnú zmluvu.

Základ poistenia majetku

 • nehnuteľnosť (byt, rodinný dom, rekreačná budova)
 • domácnosť (trvale obývaná, rekreačná)

Nehnuteľnosť aj domácnosť sú kryté pre prípad týchto rizík, napríklad:

Voliteľné pripoistenia – spoločné pre nehnuteľnosť a domácnosť

Cestovné poistenie

CESTOVNÉ POISTENIE KLASIK

 • Cestovné poistenie Klasik kryje liečebné náklady poistených osôb a asistenčné služby.

CESTOVNÉ POISTENIE PLUS

 • Cestovné poistenie Plus kryje liečebné náklady poistených osôb, pátranie a záchranu, zodpovednosť za škodu, úraz a asistenčné služby.
Mikroúrazové poistenie
 • Poistenie uzatvoríte bez skúmania zdravotného stavu.
 • Pre osoby do 17 rokov sa dojednáva zadarmo.
 • Poistenie kryje smrť úrazom, trvalé následky úrazu a hospitalizáciu v dôsledku úrazu.
Asistenčná služba ŠTANDARD

Nepretržitá pomoc v neočakávaných situáciách, ktorú od nás dostanete zadarmo:

 • Poskytne informácie a rady, ako postupovať v prípade poistnej udalosti, a oznámi ju za vás do poisťovne.
 • Zabezpečí a uhradí odomknutie dverí, prípadne výmenu zámky do limitu 75 €.
 • Zorganizuje a uhradí technickú pohotovostnú službu (inštalatér, plynár, kúrenár, zámočník, elektrikár, sklenár, pokrývač) do limitu 100 €.
 • Pri neobývateľnej domácnosti zabezpečí a uhradí krátkodobé náhradné ubytovanie do 48 hodín do limitu 1 000 €, prevoz zariadenia domácnosti do limitu 335 €, uskladnenie zariadenia domácnosti do limitu 170 €, ochranu nezabezpečenej domácnosti na 72 hodín do limitu 1 000 €, prepravu poisteného k určenej osobe do limitu 170 €.
 • Zorganizuje remeselníkov potrebných na odstránenie následkov poruchy.
Asistenčná služba PREMIUM

Okrem celého rozsahu asistenčnej služby Štandard vám za výhodnú cenu poskytne tieto služby:

 • Poradenstvo architekta a záhradníka;
 • Zdravotnú asistenciu;
 • IT asistenciu;
 • Službu lekára na telefóne;
 • Predĺženú záruku na spotrebiče.
Asistenčná služba PRÁVNA OCHRANA

Poskytuje telefonickú službu všeobecných právnych informácií a právnu asistenčnú službu.

Okrasná záhrada

Kryje škody na živých plotoch, okrasných rastlinách, skalkách, kaskádach, solitérnych kameňoch, trávnikoch, na záhradnej architektúre a technike, na záhradnom nábytku a trampolínach, na vírivých a masážnych vaniach vrátane príslušenstva.

Náhrobný pomník

Poistenie chráni pevné súčasti hrobu, hrobky, krypty alebo urny (môžu sa nachádzať aj na inom mieste poistenia ako poistená nehnuteľnosť/domácnosť) pre prípad živlu, vandalizmu a krádeže.

Domáce zviera

Poistenie kryje náklady na veterinárnu liečbu domáceho miláčika (psa) pre prípad choroby alebo úrazu.

Povodeň a záplava na 100 % poistnej zmluvy

Kryje navýšenie limitu poistného plnenia pre riziko povodeň a záplava do 100 % poistnej sumy nehnuteľnosti a/alebo domácnosti.

Zodpovednosť za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu kryje škody v rámci bežného občianskeho života a/alebo v súvislosti s vlastníctvom, nájmom, držbou alebo so správou nehnuteľnosti.

Voliteľné pripoistenia – nehnuteľnosť

Živel PLUS (NEHNUTEĽNOSŤ)
 • V rámci poistenia sú kryté škody, ktoré vzniknú na poistenej nehnuteľnosti vniknutím atmosférických zrážok do poistenej nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby, vetrom so silou minimálne 60 km/h.
 • Kryje tiež zamrznutie vody v meračoch určených na meranie prietoku vody (vodomery) – námraza na meračoch, ako aj vyhľadanie príčiny vzniku škody a uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu pri škodách spôsobených vodou z vodovodných zariadení.
 • Rovnako kryje škody spôsobené vodou spätne vystupujúcou z odpadových potrubí a z kanalizácie v dôsledku zvýšenej hladiny spodnej vody alebo nahromadených zrážkových vôd.
Elektro (NEHNUTEĽNOSŤ)

Poistenie kryje škody na elektromotoroch zariadení slúžiacich na prevádzku poistenej nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby spôsobené:

 • nepredvídateľným výpadkom elektrickej energie;
 • skratom.
Stavba

Poistenie kryje škody vzniknuté na stavebnom materiáli, náradí a na mechanizmoch v dôsledku vandalizmu, živlu či odcudzením.

Zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti kryje škody, ktoré vzniknú v súvislosti s vlastníctvom, nájmom, držbou alebo so správou nehnuteľnosti.

Voliteľné pripoistenia – Domácnosť

Smart poistenie

Kryje škody na  Smart zariadeniach (napr. smartfón, mobilný telefón, notebook, tablet, čítačka kníh, modem, router, GPS), k poškodeniu ktorých došlo v dôsledku pádu, neodborným zaobchádzaním, nesprávnou obsluhou, nárazom, mechanickým poškodením alebo vplyvom vody, vlhkosti, tekutiny.

Živel PLUS (DOMÁCNOSŤ)

Kryje škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok do poistenej domácnosti, vodou spätne vystupujúcou z odpadových potrubí a z kanalizácie v dôsledku zvýšenej hladiny spodnej vody alebo nahromadených zrážkových vôd.

Elektro (DOMÁCNOSŤ)

Pripoistenie kryje škody na tovare nachádzajúcom sa v chladničkách a v mrazničkách, ku ktorým dôjde pri poruche chladiacich zariadení, škody spôsobené skratom motora v elektrospotrebičoch používaných v poistenej domácnosti. Poistenie kryje aj škody na elektrospotrebičoch z titulu záruky v období jedného roka po ukončení zákonom stanovenej záručnej lehoty (poistenie predĺženej záruky).

Autopríslušenstvo

Kryje škody na príslušenstve automobilov, prívesov, motocyklov a mopedov, ktoré sú uskladnené v mieste poistenia a zároveň nie sú pevne spojené s motorovým vozidlom, s prívesom, s motocyklom alebo s mopedom (napr. pneumatiky, disky, strešné nosiče, autosedačky, stojany, úložné boxy).

Podnikatelia

Poistenie chráni súbor hnuteľných vecí využívaných na podnikanie v poistenej domácnosti, pričom veľkosť podlahovej plochy nehnuteľnosti využívanej na podnikanie nesmie prekročiť 25 % z celkovej podlahovej plochy danej nehnuteľnosti.

Zodpovednosť za škodu z občianskeho života

Poistenie zodpovednosti za škodu z občianskeho života kryje škody, ktoré spôsobíte vy, vaši najbližší či domáci miláčikovia na veciach, majetku alebo na zdraví iných.

Dokumenty na stiahnutie

Všeobecné poistné podmienky Domino Extra [ PDF, 1,80 MB ] Informačný dokument o produkte – domácnosť [ PDF, 150,04 KB ] Informačný dokument o produkte – nehnuteľnosť [ PDF, 179,87 KB ] Rozsah poistenia Domino Extra [ PDF, 116,21 KB ] Rozsah a podmienky pripoistení Domino Extra [ PDF, 203,35 KB ]
Načítavanie