Kódex správania Skupiny Generali bol schválený predstavenstvom spoločnosti Assicurazioni Generali S.p.A 14. decembra 2012 a nahrádza dovtedy existujúci Etický kódex Skupiny Generali.

Kódex správania sa vzťahuje na všetkých zamestnancov Skupiny Generali, vrátane členov dozorných a riadiacich orgánov. Tretie strany (konzultanti, dodávatelia, agenti, atď.), ktoré konajú v mene Skupiny, by mali dodržiavať zásady uvedené v tomto Kódexe.

Kódex správania stanovuje minimálne normy a pravidlá správania, ktoré je potrebné dodržiavať vo vzťahu k dôležitým témam, ako sú napr. podpora diverzity a inklúzie, ochrana aktív a obchodných údajov, konflikty záujmov, boj proti korupcii a úplatkom, finančné informácie, boj proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a medzinárodné sankcie.

Kódex správania bol preložený do všetkých jazykov krajín, v ktorých skupina Generali pôsobí.

Nahlasovanie znepokojivých záležitostí a nekorektného konania

Nahlasovať môžete postupy alebo konanie, ktoré v dobrej viere považujete za nevhodné alebo v rozpore so zákonom, Kódexom správania alebo smernicami skupiny či inými internými predpismi (diskriminácia, obťažovanie, šikana, mobbing, korupcia a úplatkárstvo atď.) na lokálnej úrovni, ako aj priamo Skupine Generali. Ako prvú voľbu pri nahlasovaní odporúčame využiť miestne pobočky, vďaka čomu obdržíte promptnejšiu odpoveď.

Nahlasovať ich môžete:

Prostredníctvom lokálnych kontaktov:

  • e-mailom: compliance.sk@generali.com
  • poštou: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Odbor compliance, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Na úrovni skupiny Generali:

Každý podnet a okolnosti údajného porušenia zákona alebo smerníc Skupiny musia byť dostatočne detailne popísané. Sťažnosti bez dostatočných detailov nemôžu byť spracované.

Legislatíva Slovenskej republiky nezakazuje nahlasovanie anonymných správ, avšak bez informácií o totožnosti osoby, ktorá hlásenie podáva, je prešetrovanie veľmi náročné a zdĺhavé.

Na základe toho, Skupina Generali vyzýva všetkých ľudí, ktorí budú hlásiť porušenie Kódexu správania, aby pri predkladaní hlásenia uviedli svoju identitu.

Správy, ako aj údaje o poskytovateľoch informácií a dotknutých osobách budú považované za dôverné a bude sa s nimi zaobchádzať maximálne diskrétne a v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov.

Skupina prísne zakazuje odvetné opatrenia proti každému, kto v dobrej viere podá hlásenie, bez ohľadu na to, kto je dotknutou osobou.

Vezmite prosím na vedomie, že tieto formy hlásenia by nemali byť používané na predloženie sťažností zákazníkov týkajúcich sa produktov a služieb poskytovaných spoločnosťami Skupiny. V prípade takýchto sťažností je potrebné postupovať podľa ustanovení uvedených v príslušnej zmluvnej dokumentácii v súlade s miestnymi právnymi predpismi.

Celé znenie dokumentu Kódex správania si môžete prečítať TU.

Načítavanie