Kódex správania Skupiny Generali bol schválený predstavenstvom spoločnosti Assicurazioni Generali S.p.A 14. decembra 2012 a nahrádza do vtedy existujúci Etický kódex skupiny Generali.

Kódex správania sa vzťahuje na všetkých zamestnancov Skupiny Generali, vrátane členov dozorných a riadiacich orgánov. Tretie strany (konzultanti, dodávatelia, agenti, atď.), ktoré konajú v mene skupiny, by mali dodržiavať zásady uvedené v tomto Kódexe.

Kódex správania stanovuje minimálne normy a pravidlá správania, ktoré je potrebné dodržiavať vo vzťahu k týmto otázkam: podpora diverzity a inklúzie, ochrana aktív a obchodných dát, konflikty záujmov, boj proti korupcii a úplatkom, finančné informácie a obchodovanie zasvätených osôb, boj proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a medzinárodné sankcie.

Kódex správania bol preložený do všetkých jazykov krajín, v ktorých skupina Generali pôsobí.

Nahlasovanie znepokojivých záležitostí a nekorektného konania

Nahlasovať môžete postupy alebo konanie, ktoré v dobrej viere považujete za nevhodné alebo v rozpore so zákonom, Kódexom správania alebo smernicami skupiny či inými internými predpismi (diskriminácia, obťažovanie, šikana, mobbing, korupcia a úplatkárstvo atď.) na lokálnej úrovni, ako aj priamo Skupine Generali (Group Head Office´s). Ako prvú voľbu pri nahlasovaní odporúčame využiť miestne pobočky, vďaka čomu obdržíte promptnejšiu odpoveď.

Nahlasovať ich môžete:

lokálnych kontaktov:

  • e-mailom: compliance.sk@generali.com
  • poštou: Generali Poisťovňa, a. s., Odbor compliance, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Na úrovni skupiny Generali:

  • e-mailom na: concerns.co@generali.com
  • poštou na adresu: Group Compliance – Business Integrity – Via Machiavelli 3, 34132 Trieste, Italy

Hlásenia alebo obavy týkajúce sa financií, auditu a účtovníctva, bankovníctva, záležitostiach týkajúcich sa úplatkárstva, môžu byť hlásené aj cez Group Compliance Helpline prevádzkovanou GCS Compliance Service Europe Ltd. (dodávateľ – dcérska spoločnosť firmy Navex Global):

  • cez formulár dostupný na: www.compliancehelpline.generali.com

Každý podnet a okolnosti údajného porušenia zákona alebo smerníc Skupiny musia byť dostatočne detailne popísané. Sťažnosti bez dostatočných detailov nemôžu byť spracované.

Zákony Slovenskej republiky nezakazujú nahlasovanie anonymných správ, avšak bez informácií o totožnosti osoby, ktorá hlásenie podáva, je prešetrovanie veľmi náročné a zdĺhavé.

Na základe toho, skupina Generali vyzýva všetkých ľudí, ktorí budú hlásiť porušenie Kódexu správania, aby pri predkladaní hlásenia uviedli svoju identitu.

Správy, ako aj údaje o poskytovateľoch informácií a dotknutých osobách budú považované za dôverné a bude sa s nimi zaobchádzať maximálne diskrétne a v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov.

Skupina prísne zakazuje odvetné opatrenia proti každému, kto v dobrej viere podá hlásenie, bez ohľadu na to, kto je dotknutou osobou.

Vezmite prosím na vedomie, že tieto formy hlásenia by nemali byť používané na predloženie sťažností zákazníkov týkajúcich sa produktov a služieb poskytovaných spoločnosťami Skupiny. V prípade takýchto sťažností je potrebné postupovať podľa ustanovení uvedených v príslušnej zmluvnej dokumentácii v súlade s miestnymi právnymi predpismi.

Celé znenie dokumentu Kódex správania si môžete prečítať TU.

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácií

Načítavanie