Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom: Lamačská cesta 3/A, Bratislava 841 04, IČO: 54 228 573, (ďalej aj ako „Generali Poisťovňa“), spracúvala moje osobné údaje v rozsahu:
– kontaktné údaje – meno, priezvisko, mesto bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo,
– sociodemografické údaje – štatistické údaje o veku, pohlaví, rodinnom stave, vzdelaní, zamestnaní, príjmoch a výdavkoch za tovary a služby, počte detí, počet osôb v domácnosti,
– nákupné zvyklosti – údaje o svojom nákupom správaní, preferenciách a dôvodoch pri rozhodovaní o kúpe v súvislosti s poistnými produktami a tiež prie bežnom nakupovaní iných produktoch,
– údaje o životnom štýle – spôsoboch využívania voľného času, aktivitách, stravovaní a realizácií preventívnych zdravotných prehliadok a vnímanom zdravotnom stave.

Účelom spracovania osobných údajov je:
– spracovanie výsledkov zákazníckeho prieskumu, príprava výhodného poistenia pre klientov, individuálnych zliav na existujúce produkty, profilovanie klientov na základe získaných údajov s cieľom vylepšenia poistných produktov pre klientov a poskytnutie personalizovanej ponuky pre klientov.
a to počas trvania zmluvného vzťahu s Generali Poisťovňou.
Beriem na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla Generali Poisťovne alebo odvolania prostredníctvom webového sídla Generali Poisťovne. Podrobné informácie o mojich právach ako dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov, sú uvedené nižšie.

Informácie o spracúvaní osobných údajov
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“):
1. Prevádzkovateľom je spoločnosť Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, vrátane odštepných závodov Genertel a Európska cestovná poisťovňa, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04, Bratislava, IČO: 35 709 332, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č. 8774/B (ďalej ako „Generali Poisťovňa“ alebo „prevádzkovateľ“).

2. Účel spracúvania:
– spracovanie výsledkov zákazníckeho prieskumu, príprava výhodného poistenia pre klientov, individuálnych zliav na existujúce produkty, profilovanie klientov na základe získaných údajov s cieľom vylepšenia poistných produktov pre klientov a poskytnutie personalizovanej ponuky pre klientov.

Právny základ: Súhlas dotknutej osoby.
Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

Vlastná obchodná sieť finančných sprostredkovateľov
Tlačiarne
AIS Software, a.s.
Tomatoes.sk, s. r. o.
VIZIO s.r.o.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny.
Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb počas doby trvania súhlasu, maximálne však po dobu platnosti zmluvného vzťahu s Generali Poisťovňou.
Prevádzkovateľ vykonáva v rámci tohto účelu profilovanie nových klientov na základe demografických, sociálnych údajov a údajov o nákupných prefrenciách produktov a životnom štýle s cieľom vylepšenia poistných produktov pre klientov a poskytnutie personalizovanej ponuky pre klientov a za účelom uzavretia a správy poistnej zmluvy (určenie sadzby poistného).
Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je dotknutá osoba.
Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby:
– kontaktné údaje: meno, priezvisko, mesto bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo,
– sociodemografické údaje – štatistické údaje o veku, pohlaví, rodinnom stave, vzdelaní, zamestnaní, príjmoch a výdavkoch za tovary a služby, počte detí, počet osôb v domácnosti,
– nákupné zvyklosti – údaje o svojom nákupom správaní, preferenciách a dôvodoch pri rozhodovaní o kúpe v súvislosti s poistnými produktami a tiež prie bežnom nakupovaní iných produktoch,
– údaje o životnom štýle – spôsoboch využívania voľného času, aktivitách, stravovaní a realizácií preventívnych zdravotných prehliadok a vnímanom zdravotnom stave.

3. Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa sú: dpo.sk@generali.com a Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Lamačská cesta 3/A, 841 04, Bratislava.

4. Dotknutá osoba má nasledujúce práva:

a) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom,
b) právo na opravu,
c) právo na vymazanie,
d) právo na obmedzenie spracúvania,
e) právo namietať proti spracúvaniu,
f) právo na prenosnosť svojich osobných údajov,
g) právo odvolať súhlas
h) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči Generali Poisťovni si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade uplatnenia práva na prístup k osobných údajom alebo práva na prenosnosť osobných údajov musí byť podpis dotknutej osoby na písomnej žiadosti úradne overený. Ak má Generali Poisťovňa oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou dotknutej osoby, môže požiadať dotknutú osobu o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jej totožnosti, napr. doloženie žiadosti s úradne overeným podpisom dotknutej osoby.

Načítavanie