Predmet poistenia:

Stavby

 • Vlastná budova alebo iná stavba
 • Prenajaté priestory budovy alebo inej stavby
 • Budova vo výstavbe
 • Stavebný materiál a drobná stavebná technika, stavebné súčasti
 • Vedľajšia stavba
 • Sklo, markízy
 • Umelecké dielo – budovy
 • Stavebné súčasti (EZS, kamerový systém)
 • Preventívna poistná suma – budovy

Hnuteľné veci

 • Jednotlivo určená hnuteľná vec
 • Súbor vlastných hnuteľných vecí okrem zásob (výrobné a prevádzkové zariadenia)
 • Súbor zásob
 • Cudzie hnuteľné veci prevzaté
 • Nosiče dát, písomnosti, plány
 • Cudzie hnuteľné veci oprávnene užívané
 • Preventívna PS – súbor vlastných HV
 • Preventívna PS – súbor zásob
 • Veci zamestnancov
 • Platné tuzemské i cudzozemské štátovky, bankovky, obežné mince a ceniny
 • Veci zvláštnej, kultúrnej, umeleckej a historickej hodnoty
 • Dopravované vlastné veci

Základné poistiteľné riziká:

 • požiar
 • výbuch
 • úder blesku
 • náraz alebo zrútenie lietadla s posádkou, jeho časti alebo nákladu

Doplnkové riziká:

 • víchrica
 • krupobitie
 • zosuv pôdy
 • zrútenie skál alebo zemín
 • zosuv alebo zrútenie lavín
 • pád stromov, stožiarov a iných predmetov
 • tiaž snehu alebo námrazy
 • záplava a povodeň
 • zemetrasenie
 • poškodenie alebo zničenie vecí vodou z vodovodných zariadení
 • dym
 • atmosférické zrážky
 • náraz dopravného prostriedku
 • terorizmus
 • politické riziká
 • vandalizmus
 • sprayerstvo, estetické poškodenie
 • náhodné rozbitie skla
 • odcudzenie – krádež vlámaním, lúpež
 • spodná voda
 • spätné vystúpenie vody
 • vyhľadanie príčiny škody pri vodovodných škodách
 • indukcia a prepätie
 • búrlivý vietor

Poistenie prerušenia prevádzky

Je ideálnym doplnkom k poisteniu majetku, určené podnikateľom, ktorí chcú ochrániť svoje podnikanie pred finančnými stratami vyplývajúcimi z prerušenia prevádzky.

 • ušlý zisk
 • fixné náklady
 • mzdy a platy
 • viacnáklady

Osobitné druhy prerušenia prevádzky:

 • úradný zákaz
 • podmienené prerušenie prevádzky – „Zlyhanie dodávateľských a/alebo odberateľských vzťahov“
 • vzájomná závislosť prevádzok
 • prerušenie prevádzky z titulu politických rizík
 • strata nájmu
 • prerušenie prevádzky z prepravy tovaru
 • prerušenie prevádzky zo straty trhov, straty dobrého mena
Načítavanie