Pre koho je ProFi Extra určené

 • podnikajúce právnické osoby (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, štátny podnik, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, družstvo),
 • podnikajúce fyzické osoby (napr. živnostníci),
 • nepodnikajúce právnické osoby (cirkvi, nadácie, združenia, jednotky územnej samosprávy, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, iné subjekty),
 • samostatne hospodáriacich roľníkov,
 • slobodné povolania (napr. architekti, advokáti).

Výhody, ktoré vám ProFi Extra prináša

S poistením ProFi Extra máte možnosť:

 • vyskladať si poistenie na mieru presne podľa toho, čo potrebujete,
 • upravovať jednotlivé druhy poistenia samostatne v rámci jednej zmluvy,
 • mesačnej platby,
 • poistiť si všetky riziká lacnejšie, ak si zvolíte výplatu škôd až od určitej sumy (franšíza),
 • uzatvoriť poistenie aj na diaľku.

Zabezpečíme vám ochranu pre

 • miesto, kde podnikáte – Poistenie stavby
 • zariadenia, ktoré používate na podnikanie – Poistenie majetku a strojov/elektroniky
 • zisk v prípade prerušenia prevádzky – Poistenie prerušenia prevádzky
 • váš spôsob podnikania – Poistenie všeobecnej zodpovednosti
 • vašu profesijnú reputáciu – Poistenie profesijnej zodpovednosti
 • vami prepravovaný tovar – Poistenie zodpovednosti cestného prepravcu

Poistenie stavby

POISTENIE STAVBY

Poistíme vám miesto, kde podnikáte.

Budovu, v ktorej podnikáte, prípadne jej časť, ako aj inú stavbu, ktorá slúži na vaše podnikanie.

Riziká, ktoré kryjeme
 • požiar
 • priamy úder blesku
 • výbuch
 • voda unikajúca z vodovodných zariadení
 • krádež vlámaním
 • lúpež
 • vandalizmus, estetické poškodenie
 • rozbitie skla
 • atmosférické zrážky
 • dym unikajúci zo zariadení
 • záplava
 • povodeň
 • víchrica
 • krupobitie
 • zosuv pôdy
 • tiaž snehu
 • lavína
 • poškodenie spôsobené živočíchmi
 • náraz lietadla
 • náraz vozidla
 • aerodynamický tresk
 • pád stromov, stožiarov či iných predmetov
 • zemetrasenie
 • výbuch sopky
 • spätné vystúpenie vody
 • búrlivý vietor

POISTENIE MAJETKU A STROJOV / ELEKTRONIKY

Poistíme zariadenia, ktoré používate na podnikanie

Prevádzkové zariadenia, výrobné zariadenia, zásoby, stroje a elektronika, veci zamestnancov.

Riziká poistenia majetku, ktoré kryjeme
 • požiar
 • priamy úder blesku
 • výbuch
 • náraz lietadla
 • aerodynamický tresk
 • dym unikajúci zo zariadení
 • záplava
 • povodeň
 • víchrica
 • krupobitie
 • zosuv pôdy
 • lavína
 • pád stromov, stožiarov či iných predmetov
 • zemetrasenie
 • tiaž snehu
 • výbuch sopky
 • krádež vlámaním, lúpež
 • voda unikajúca z vodovodných zariadení
 • náraz vozidla
 • rozbitie skla
 • vandalizmus
 • atmosférické zrážky
 • spätné vystúpenie vody
 • búrlivý vietor
 • rozmrazenie (zásob potravín)
Riziká poistenia strojov/elektroniky, ktoré kryjeme
 • havária
 • skrat, indukcia, prepätie
 • výrobná chyba
 • pretlak pary, kvapaliny
 • vniknutie cudzieho predmetu
 • GAP – poistenie finančnej straty
 • neodborná obsluha / nešikovnosť
 • preprava

POISTENIE PRERUŠENIA PREVÁDZKY

Pripoistíme zisk v prípade prerušenia prevádzky

Ušlý zisk, stále náklady, zvýšené náklady, strata nájomného a pod.

Riziká, ktoré kryjeme
 • požiar
 • priamy úder blesku
 • výbuch
 • náraz lietadla
 • aerodynamický tresk
 • dym unikajúci zo zariadení
 • záplava
 • povodeň
 • víchrica
 • krupobitie
 • zosuv pôdy
 • lavína
 • pád stromov, stožiarov či iných predmetov
 • zemetrasenie
 • tiaž snehu
 • výbuch sopky
 • náraz vozidla
 • krádež vlámaním, lúpež
 • voda unikajúca z vodovodných zariadení

POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI

Poistíme to, akým spôsobom podnikáte

Všeobecná zodpovednosť, prevádzková zodpovednosť, zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti, zodpovednosť za škody spôsobené vadným výrobkom.

Riziká, ktoré kryjeme
 • škody na zdraví
 • škody na majetku
 • následné finančné škody
 • škoda vyplývajúca z vlastníctva nehnuteľnosti
 • veci užívané
 • odcudzenie vecí vnesených a odložených
 • salmonelóza a listerióza (reštaurácie a hotely)
 • krížová zodpovednosť za škodu (bytové domy)
 • krádež vecí žiakov vlámaním do šatní (školy)
 • veci prevzaté
 • náklady obhajoby
 • čisté finančné škody
 • regresy zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne
 • správa bytového domu a výkon vlastníckych práv
 • starosta obce, primátor mesta (verejná správa)
 • sadanie, zosuv pôdy, erózia, poddolovanie

POISTENIE PROFESIJNEJ ZODPOVEDNOSTI

Poistíme vašu profesijnú reputáciu

Účtovníci, daňoví poradcovia, audítori, autorizovaní architekti, autorizovaní inžinieri, autorizované osoby, geodeti a kartografi, advokáti, finanční sprostredkovatelia a finanční poradcovia, správcovia bytových domov, zdravotnícke zariadenia – ambulancie, združené zariadenia, lekárne.

Riziká, ktoré kryjeme
 • finančné škody
 • škody spôsobené prevádzkovou činnosťou
 • náhrada straty za účasť na súdnom pojednávaní
 • rozšírenie základného rozsahu poistenia o obdobie predchádzajúceho poistenia
 • veci užívané
 • veci prevzaté
 • náklady na obnovu dát
 • škody spôsobené porušením právnej povinnosti
 • náklady na právnu ochranu v súvislosti so škodou na majetku alebo na zdraví
 • náhrada nákladov zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne
 • škoda spôsobená stratou zverených dokumentov
 • udržiavacie poistenie z dôvodu ukončenia činnosti

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI CESTNÉHO DOPRAVCU

Poistíme škody na prepravovanom tovare, za ktoré zodpovedáte

Vnútroštátna nákladná cestná doprava, medzinárodná nákladná cestná doprava, vnútroštátna nákladná cestná doprava na území iného štátu, tzv. „kabotáž“

Riziká, ktoré kryjeme
 • škody vyplývajúce zo zmluvy o preprave veci, resp. vyplývajúce z dohovoru CMR
 • sťahované zvršky
 • trhaviny a výbušné látky
 • ojazdené vozidlá a stroje
 • náklady na likvidáciu zničených prepravných vecí
 • neidentifikované motorové vozidlá
 • prekročenie dodacej lehoty
 • krádež

Nechajte nám číslo a my vám zavoláme

Odoslaním tohto formulára dôjde k spracúvaniu vašich osobných údajov pre účely možného uzatvorenia zmluvy. Viac info nájdete v našej Informácii o spracúvaní osobných údajov.
Recaptcha
Načítavanie