Spoločnosť spravuje všetky svoje investície v súlade so zásadou obozretnosti (tzv. „Prudent person principle“) a v súlade so Skupinovou politikou „Group Investment Governance Policy“ a zároveň sa snaží optimalizovať návratnosť svojich aktív pri minimalizácii negatívneho dopadu krátkodobých výkyvov trhu na solventnosť. Spoločnosť riadi finančné investície pre životné a neživotné poistenie oddelene.

Viac informácií nájdete v tomto dokumente:

Investičná politika [ PDF, 497,25 KB ]
Načítavanie