Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Ochrana osobných údajov

Informácia podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

1. Prevádzkovateľom je Generali Poisťovňa, a. s., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04, Bratislava, IČO: 35 709 332, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 1325/B (ďalej ako „Poisťovňa“); spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.

2. Poisťovňa je oprávnená spracúvať osobné údaje klientov - dotknutých osôb bez ich súhlasu a informovania v súlade so zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o poisťovníctve“), ktorý je osobitným zákonom vo vzťahu k zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZOOU“). Dotknutými osobami sú najmä poistník, poistený, osoba oprávnená na prevzatie poistného plnenia, poškodený, ďalšie osoby uvedené alebo podpísané v poistnej zmluve alebo iných dokumentoch súvisiacich s poistnou zmluvou.

3. Poisťovňa je oprávnená spracúvať tieto údaje dotknutých osôb:

   a) ak ide o fyzickú osobu, osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, ak ho má, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, biometrické údaje v rozsahu dynamického biometrického podpisu (dynamické parametre pohybu ruky, ako sú rýchlosť, prítlak, rytmus, sklon, zdvih, zrýchlenie, tempo), ako aj adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, predmet podnikania a označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný tento podnikateľ, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,

   b) ak ide o právnickú osobu, identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, predmet podnikania alebo inej činnosti, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta jej činnosti, ako aj zoznam osôb tvoriacich štatutárny orgán tejto právnickej osoby a údaje o nich v rozsahu podľa písmena a), označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,

   c) kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,

   d) doklady a údaje preukazujúce schopnosť klienta splniť si záväzky z poistnej zmluvy, požadované zabezpečenie záväzkov z poistnej zmluvy, oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu, ako aj splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie poistnej zmluvy, ktoré sú ustanovené Zákonom o poisťovníctve alebo osobitnými predpismi alebo ktoré sú dohodnuté s Poisťovňou, zdravotný stav v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy a na zistenie rozsahu povinnosti poskytnúť poistné plnenie

4. Poisťovňa je oprávnená požadovať a získavať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním osobné údaje z dokladu totožnosti (v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti) a údaje v zmysle bodu 3 tejto informácie z ďalších dokladov preukazujúcich tieto údaje.

5. Poisťovňa je oprávnená na základe Zákona o poisťovníctve spracúvať osobné údaje na účely identifikácie klientov a ich zástupcov a zachovania možnosti následnej kontroly tejto identifikácie, na účely uzavierania poistných zmlúv a správy poistenia, na účel ochrany a domáhania sa práv Poisťovne voči jej klientom, na účel zdokumentovania činnosti Poisťovne, na účely výkonu dohľadu nad poisťovňami, na účely elektronizácie vypĺňania zmluvnej dokumentácie a na plnenie povinností a úloh Poisťovne podľa Zákona o poisťovníctve alebo osobitných predpisov.

6. Poisťovňa je ďalej oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb bez ich súhlasu, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre plnenie poistnej zmluvy, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou a pri rokovaniach o zmene poistnej zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby. Spracúvanie osobných údajov na iné účely (napr. na marketingové účely) je možné na základe súhlasu dotknutej osoby.

7. Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby pre účely podľa Zákona o poisťovníctve je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov je Poisťovňa oprávnená nevstúpiť do zmluvného vzťahu s dotknutou osobou, resp. jej nebude schopná poskytnúť plnenia dohodnuté v zmluve. Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby v prípade ak Poisťovňa vyžaduje súhlas je dobrovoľný.

8. Poisťovňa je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú Zákonom o poisťovníctve, t.j. počas trvania poistenia a po zániku poistenia do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z poistnej zmluvy, najmenej však päť rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom. Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

9. Oprávnenie spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v mene Poisťovne vyplýva finančným agentom zo zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení ako aj zo zmluvy medzi Poisťovňou a finančným agentom. Overenie finančného agenta, ktorý koná v mene Poisťovne, je možné žiadať od Poisťovne písomne na adrese uvedenej v bode 1 tejto informácie, e-mailom na generali.sk@generali.com alebo telefonicky na 0850 111 117.

10. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od Poisťovne najmä:

   a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané,

   b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,

   c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Poisťovňa získala jej osobné údaje na spracúvanie,

   d) zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

   e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

   f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ak došlo k porušeniu zákona,

   g) blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti (ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby).

11. Osobné údaje dotknutých osôb sa nezverejňujú.

12. Zoznam tretích strán, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje dotknutých osôb, okruh príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, na základe obchodných zmlúv s Poisťovňou a okruh sprostredkovateľov:

Finanční agenti – samostatní finanční agenti, viazaní finanční agenti, podriadení finanční agenti

Spoločnosti Europ Assistance s.r.o., Na Pankráci 121, 140 00 Praha 4, Česká republika,

Spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., Údernícka 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803 a M.B.A. Financie s.r.o., Vysoká 19, 811 06 Bratislva, IČO: 36 754 404 a APS SK Servicing s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 48 319 813,

Advokáti:

JUDr. Tomáš Kozovský, Björnsonova 8, 811 05 Bratislava

JUDr. Gabriela Reichová, Vajanského nám. 2, 036 01 Martin

JUDr. Pavel Horovčák, Hroncova 3, 040 01 Košice

JUDr. Dušan Hrnčiar, Špitálska 25, 811 08 Bratislava

JUDr. Jozef Beňo, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad

JUDr. Martin Timcsák, Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava

JUDr. Slavomír Dubjel, Žriedlova 3, 040 01 Košice

JUDr. Radko Petruňo, Tehelná 189, 960 01 Zvolen

Súdni exekútori:

Mgr. Roman Vozár, Karloveská 3154/32, 840 00 Bratislava

JUDr. Zora Ferdinandy, Štefánikova 6, 040 01 Košice

JUDr. Jaroslav Straka, Račianska 66, 831 02 Bratislava

Mgr. Erik Tóth, Piaristická 2, 949 01 Nitra

JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza

JUDr. Jozef Martišík, Ul. Samoty 1061, 020 11 Púchov

AIS Software, a.s., Provazníkova 84, 613 00 Brno, Česká republika, IČO: 60744511

Softec, spol. s r. o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 00 683 540

SLOVAKODATA, a.s., Kutlíkova 17, P.O. BOX 134, 850 00 Bratislava, IČO: 31 367 763

Spoločnosť Melikra k. s., Fadruszova 25, 841 04 Bratislava, IČO: 47 864 885,

Spoločnosť IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o., Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, IČO: 36232734,

Cromwell a. s., Lamačská 22, 841 03 Bratislava, IČO: 31 353 746,

Audatex Slovakia s.r.o., Polus Tower I, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 891 106,

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, IČO: 35 840 463

Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155

ExpertOne, s.r.o., Vnútorná okružná 1189/44, 945 01 Komárno, IČO: 50 155 253

Whitestein Technologies, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 35 717 360

WAI s.r.o., Veterná 3183/20, 921 01 Piešťany, IČO: 45 696 187

Crystal Call, a. s., Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 880 805

Zmluvné autoservisy

Orgány činné v trestnom konaní

Súdy

Národná banka Slovenska

Slovenská kancelária poisťovateľov

Sociálna poisťovňa

Finančná správa

Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií