• Celkové hrubé predpísané poistné Skupiny Generali vzrástlo na 41,9 mld. eur (+2,4 %) vďaka pozitívnemu vývoju v segmente poistenia majetku a zodpovednosti (+8,5 %). Segment životného poistenia si drží stabilnú pozíciu (-0,5 %).
  • Čisté príjmy v životnom poistení dosiahli hodnotu 6,2 miliardy eur. Tento výsledok je podporený rastom v oblasti rizikového životného poistenia, čo kompenzuje pokles v oblasti investičného životného poistenia v súlade s plánovanou zmenou v životnom portfóliu.
  • Prevádzkový výsledok naďalej rástol a dosiahol 3,1 mld. eur (+4,8 %) vďaka skvelému výkonu v segmentoch životného poistenia, poistenia majetku a zodpovednosti, v rámci výsledkov holdingu a ostatných činností.
  • Kombinovaný ukazovateľ dosiahol úroveň 92,5 % (+2,8 p. b.). Marža nového biznisu životného poistenia je na hodnote 5,23 % (+0,59 p.b.)
  • Čistý zisk Skupiny dosiahol 1 402 mil. eur (1 540 mil. eur v 1. polroku 2021). Bez započítania zníženia hodnoty ruských investícií by predstavoval čistý zisk 1 541 mil. eur.
  • Skupina dosiahla mimoriadne solídnu kapitálovú pozíciu podľa smernice Solvency II s výborným výsledkom na úrovni 233 % (227 % v roku 2021). Výsledok je po zohľadnení spätného odkúpenia akcií vo výške 500 mil. eur.

Generálny riaditeľ Skupiny Generali Philippe Donnet k výsledkom Skupiny Generali za 2. kvartál roka 2022 povedal: „Solídna výkonnosť Generali dokazuje, že zameranie na implementáciu stratégie „Lifetime Partner 24: Na ceste k rastu“ je tým správnym krokom na ceste k dosiahnutiu udržateľného rastu a zvýšeniu prevádzkovej profitability. Tieto výsledky sa nám podarilo dosiahnuť v čoraz neistejšom geopolitickom a makroekonomickom kontexte, pričom sme mali neustále na zreteli našich klientov a ich potreby. V nasledujúcich mesiacoch chceme aj naďalej pokračovať v napĺňaní nášho trojročného plánu s cieľom posilniť vedúce postavenie našej Skupiny ako globálneho poisťovateľa a správcu aktív.“

Návrat na tlačové správy
Načítavanie