V súvislosti s tragédiou, ktorá zasiahla v decembri obyvateľov paneláka v Prešove, sa začalo viacero majiteľov bytov zaujímať o to, či a ako je ich bytový dom poistený. Zákon totiž neukladá povinnosť mať bytový dom poistený, no vlastniť byt v bytovke, ktorá nie je žiadnym poistením krytá, je značné riziko. 

Poisťovňa Generali zaznamenala v minulom roku v súvislosti s poistením bytových domov celkovo 66 poistných udalostí. „Až 40 % zo všetkých nám nahlásených poistných udalostí z poistenia bytového domu tvorilo škody spôsobené únikom vody z vodovodných zaradení. Druhou najpočetnejšou skupinou škôd bol vandalizmus nasledovaný škodami, ktoré vznikli následkom pôsobenia atmosférických zrážok,“ vymenúva Juraj Páleš, vrchný riaditeľ Úseku poistných udalostí poisťovne Generali.

Najrozsiahlejšou a najväčšou škodou v roku 2019 však bol tragický výbuch bytového domu v Prešove, za ktorý vyplatila poisťovňa Generali poistné plnenie v plnej výške sumy, na ktorú bol bytový dom poistený, a to 2 019 117 eur. Podobné udalosti sú dôkazom toho, že v prípade ochrany domova by sme nemali nechávať nič na náhodu a svoje bývanie si dôkladne zabezpečili nielen formou personálneho poistenia majetku, ale v prípade vlastníctva nehnuteľnosti v rámci bytovky, aj vhodným poistením samotného bytového domu.

Poistenie bytového domu predstavuje komplexný produkt, pozostávajúci z poistenia majetku, poistenia strojov a elektroniky, ako aj poistenia zodpovednosti za škodu. Toto poistenie kryje poškodenie alebo zničenie budovy alebo stavby bytového domu vrátane jeho všetkých stavebných súčastí a technologických zariadení, ako je napríklad výťah, kotol, schodisko, vonkajšie prípojky patriace k budove a pod., ako aj samotných bytových jednotiek, pričom kryje škody zapríčinené požiarom, bleskom, výbuchom, pádom lietadla či živelnými udalosťami,“ ozrejmuje Tomáš Potúček z poisťovne Generali.

Poistné krytie sa pritom vzťahuje aj na následné škody, ako sú napríklad škody spôsobené pri hasení či tie, ktoré sa stanú pri snahe o zabránenie vzniku ďalších škôd na poistenom majetku. „Ideálne minimum v prípade poistenia bytového domu kryje samotnú stavbu bytového domu vrátane súčastí, pričom jednoznačne odporúčam pripoistiť aj vypratávacie náklady. Tie môžu v prípade poistnej udalosti predstavovať aj niekoľko desiatok percent z poistnej sumy bytového domu,“ odporúča Potúček.

Súčasťou dobre vyskladaného poistenia bytového domu by mala byť aj zodpovednosť. „Pri poistení zodpovednosti si je potrebné  preveriť, či okrem všeobecnej je zodpovednosť aj krížová, čiže medzi vlastníkmi bytov navzájom,“ radí Potúček. Vo väčšine poistení bytových domov sú totiž vlastníci bytov uvedení ako spolupoistení, preto im poisťovňa preplatí zo všeobecnej zodpovednosti len tie škody, ktoré sú spôsobené tretej osobe, napríklad keď ulomený cencúľ zo strechy bytového domu spôsobí okoloidúcemu škodu na zdraví, alebo, a čo je závažnejšie, ak sa v prípade požiaru vznieti od bytového domu susedná budova. „Škody, ktoré si susedia spôsobia navzájom, ako je napríklad bežné vytopenie, sa z poistenia bytového domu uhrádzajú len v prípade dohodnutej krížovej zodpovednosti, preto by v ideálnom poistení bytového domu nemala chýbať. Zvážiť treba aj adekvátnu výšku poistnej sumy v prípade poistenia zodpovednosti, pretože z nášho pohľadu je veľakrát podhodnotená,“ upozorňuje Potúček.

Pri poistení bytového domu je dôležité mať poistené všetky základné riziká, ktoré ohrozujú bytový dom, ako sú požiarne riziká, živelné riziká a škody spôsobené únikom vody z vodovodných zariadení. Všetky tieto riziká môžu spôsobiť skutočne rozsiahle škody na celom bytovom dome a náklady na opravu sa môžu vyšplhať na niekoľko desiatok tisíc eur, ojedinele, ako v prípade bytového domu v Prešove, aj na niekoľko miliónov eur.

Poisťovňa Generali odporúča pri poistení zvážiť aj viaceré pripoistenia, ako sú napríklad škody spôsobené divo žijúcou zverou, vandalizmus a škody spôsobené sprejermi, ktoré síce nespôsobia totálnu škodu, no môžu znehodnotiť majetok. V týchto prípadoch tak poistenie vyrovná škodu a fond opráv neostane prázdny. „Ideálne poistenie bytového domu by malo obsahovať aj riziká, ktoré sa snažia pomôcť klientom po poistnej udalosti – ako je asistencia a preplatenie nákladov na náhradné ubytovanie pre ľudí zasiahnutých poistnou udalosťou, prípadne skladovanie osobných vecí po poistnej udalosti,“ vysvetľuje Potúček.

Okrem vhodne zvoleného poistného krytia je potrebné stanoviť aj adekvátnu výšku poistnej sumy, tá je totiž pri každej poistnej zmluve kľúčová. Ak nie je poistná suma dobre stanovená, môže spôsobiť komplikáciu či už s prípadnou vinkuláciou voči úverujúcej banke, ale aj v prípade škody, keď nízko zvolená poistná suma nebude postačovať na znovuobstaranie poškodenej nehnuteľnosti a jej zariadenia. Aj z tohto dôvodu pravidelne upozorňujeme klientov, aby poistná suma zodpovedala skutočnej hodnote majetku. „Odporúčam poistné zmluvy pravidelne prehodnocovať a v prípade, ak hodnota poisteného bytového domu vzrástla (napríklad po rekonštrukcii, výmene technológií a pod.), je potrebné zvýšiť aj jeho poistnú sumu.,“ radí Potúček. Správca a majitelia bytových domov si tak budú istí, že v prípade poistnej udalosti im poistné krytie vystačí na znovunadobudnutie nehnuteľnosti v potrebnej hodnote.

Poistenie bytového domu je určené pre každého, kto potrebuje poistiť bytový dom. „Uzatvoriť si poistenie bytového domu môžu vlastníci bytových domov, spoločenstvá vlastníkov, ako aj správcovské spoločnosti, ktoré majú v predmete činností správu a údržbu bytového fondu,“ vysvetľuje Potúček. Zmluvu však môže s poisťovňou uzatvoriť len správca bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov alebo osoba, ktorá má od spoločenstva vlastníkov bytov splnomocnenie. V prípade nájomných bytov vo vlastníctve štátu či obce tak môže učiniť iný vlastník – napríklad mesto.

Podľa poisťovne Generali je potrebné, aby si vlastníci bytu v rámci bytového domu dojednali aj poistenie privátneho majetku. „Pre dosiahnutie komplexného poistného krytia odporúčam majiteľom bytov svoj majetok chrániť nielen formou poistenia bytového domu, ale aj individuálnym poistením majetku, pričom je dôležité mať poistenú domácnosť, ako aj nehnuteľnosť,“ radí Potúček. Každé z týchto dvoch poistení slúži na poistenie niečoho iného. Poistenie nehnuteľnosti kryje škody na samotnej stavbe a pevných súčastiach bytu (okná, zárubne, radiátory, vstavané skrine, kuchynská linka, podlahy a pod.), poistenie domácnosti zasa na zariadení bytu. „Zároveň je potrebné mať poistenú občiansku zodpovednosť, ako aj zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti, ktoré ľudia ocenia napríklad pri neúmyselnom podpálení bytov sviečkou na adventnom venci. V týchto prípadoch bude totiž spôsobenú škodu poškodený alebo poisťovňa, ktorá požiar hradila, vymáhať od škodcu,“ upozorňuje Potúček.

V prípade vlastníctva bytu v rámci bytového domu je tak ideálnou voľbou personálne poistenie majetku a zodpovednosti v kombinácii s poistením bytového domu. V prípade záujmu o uzatvorenie týchto poistení sa môžete obrátiť na zamestnancov ktorejkoľvek pobočky poisťovne Generali, alebo aj na naše kontaktné centrum na telefónnom čísle 02/38 11 11 16.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie