Poisťovňa Generali eviduje po pondelkových silných búrkach a prívalových dažďoch najviac škôd v Žilinskom kraji. Klienti do 12. hodiny dnešného dňa nahlásili zatiaľ 13 poistných udalostí v predpokladanej výške cca 20 000 eur. Najčastejšie ide o zatopenie pivníc a suterénov budov, zatečenie obytných priestorov, vyrazenie kanalizácie z toaliet a umývadiel a pod. Poisťovňa predpokladá nárast počtu škôd, nakoľko ju ešte nekontaktovali všetci poškodení klienti, škody nahlasujú postupne.

Klientom poisťovňa odporúča bezodkladné nahlásenie poistnej udalosti, ktoré je možné telefonicky 24 hodín denne 7 dní v týždni na čísle 0850 111 117 alebo e-mailom na registracia.sk@generali.com. Poškodení môžu nahlásiť poistnú udalosť aj písomne poštou (Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava) alebo osobne na pobočke. Klienti, ktorým živel poškodil vozidlá (povodeň, záplava, pád predmetov a pod.), majú možnosť škodu nahlásiť aj prostredníctvom mobilnej aplikácie pre smartphony Keby niečo.

Škodu na majetku si môžu klienti uplatniť z poistenia nehnuteľnosti a z poistenia domácnosti. V prípade povodní odporúčame mať uzavreté komplexné poistenie majetku, nakoľko voda a blato často poškodia nielen samotnú stavbu, ale vo väčšine prípadov aj zariadenie domácnosti. Škody na vozidlách v dôsledku živelných udalostí kryje havarijné poistenie.

V prípade škôd po povodniach je potrebné počkať s odstraňovaním následkov alebo opravou poškodenej veci do vykonania obhliadky technikom poisťovne. Avšak je dôležité dodať, že ak je nevyhnutné začať s odstraňovaním škôd skôr zo závažných hygienických alebo bezpečnostných dôvodov, klient tak môže, samozrejme, urobiť. Potrebný však bude preukázateľný dôkaz o vzniku a rozsahu škody. Pri odstraňovaní škôd je dôležité zabezpečiť, aby sa rozsah a následky poistných udalostí ďalej nezväčšovali.

Odporúčaný postup pri odstraňovaní škôd:
1. veci roztriediť na zničené a poškodené (podľa situácie ich buď ponechať na pôvodnom mieste až do vykonania obhliadky technikom poisťovne alebo veci uložiť na miesto, ktoré zabráni ich ďalšiemu poškodeniu) alebo vyhotoviť fotodokumentáciu zničených a poškodených vecí (ak je to možné), je dôležité zdokumentovať stav vecí, nehnuteľnosti pred provizórnou opravou – fotodokumentácia (stačí aj mobilom);

  1. vytvoriť zoznam poškodených a zničených vecí s uvedením ich popisu, nadobúdacej ceny a veku;
  2. vytvoriť zoznam záchranných prác a ďalších činností, odkladať si doklady o zaplatení (napr. pristavenie kontajnera a pod.).

Poisťovňa môže klientom vyplatiť poistné plnenie hneď, ako je ukončené šetrenie poistnej udalosti. V prípadoch, keď škodovú udalosť vzhľadom na jej rozsah a dlhotrvajúce opravy nie je možné vybaviť v krátkom čase, je samozrejmosťou poskytnutie zálohy klientovi. Ak klient doloží pri hlásení škodovej udalosti fotodokumetáciu, je tak možné učiniť do niekoľkých hodín. Výška poistného plnenia sa stanovuje podľa preukázaného rozsahu poškodenia a nákladov na uvedenie veci do pôvodného stavu a limitov poistného plnenia na dojednanej poistnej zmluve.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie