Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Od vzniku poistnej udalosti požiaru hradu Krásna Hôrka uplynul v nedeľu 10. marca jeden rok. Ako najrýchlejšiu možnosť ukončenia likvidácie tejto poistnej udalosti navrhuje poisťovňa Generali Slovensko, ktorá riadi proces likvidácie ako hlavný spolupoisťovateľ, plnenie formou jednorazového odškodnenia. Odporúča ho aj vzhľadom na zložitosť prípadu.

Poisťovňa celý rok aktívne spolupracovala so Slovenským národným múzeom (SNM), poskytovala mu konzultácie a poradenstvo, vyhodnocovala hroziace riziká a vydávala odporúčania ako predísť vzniku ďalších možných škôd na hrade Krásna Hôrka. „Požiar hradu Krásna Hôrka je pre nás najväčšou poistnou udalosťou roka 2012, jej likvidácii prikladáme v Generali Slovensko výnimočnú pozornosť, ktorá spočíva v koordinácii činností zo strany TOP manažmentu poisťovne, ako aj v dennom operatívnom riadení viacerých útvarov,“ uviedol generálny riaditeľ poisťovne Generali Slovensko Vladimír Bezděk. Na týždennej báze sa stretáva predstavenstvo poisťovne, vedenie likvidácie absolvuje kontrolné dni na hrade Krásna Hôrka a zároveň manažuje spoluprácu medzi spolupoisťovateľmi. „Likvidácia poistnej udalosti môže byť ukončená vždy až po dokončení opráv a predložení všetkých potrebných dokumentov a faktúr za vykonané práce a materiál. Rovnako tomu je aj v prípade Krásnej Hôrky. V poisťovníctve však existuje aj druhá možnosť, a to plnenie formou jednorazového odškodnenia, ktoré je už ponúknuté SNM,“ uviedol vrchný riaditeľ Úseku poistných udalostí Martin Fučík.

Chronológia najdôležitejších aktivít v súvislosti s Krásnou Hôrkou, ktoré vykonala a iniciovala poisťovňa

10. 3. 2012 vypukol požiar hradu Krásna Hôrka
11. 3. 2012 riaditeľka múzea Betliar E. Lazárová nahlásila poistnú udalosť do poisťovne
13. 3. 2012 expertná spoločnosť Inservis poverená konzorciom poisťovní vykonala 1. obhliadku miesta vzniku poistnej udalosti
14. 3. 2012 expertná spoločnosť Inservis stanovila predbežnú výšku škody na 8 mil. EUR (7 mil. EUR na nehnuteľnosti a 1 mil. EUR na hnuteľnom majetku); poisťovňa zaslala do SNM e-mailom zoznam požadovaných dokladov a dokumentov nevyhnutných k šetreniu poistnej udalosti
16. 3. 2012 poisťovňa poslala zálohu na poistné plnenie vo výške 2 mil. EUR, aby bolo možné prijať opatrenia na zabránenie zvyšovania škody a na začatie prác na oprave hradu
22. 3. 2012 2. obhliadka zo strany poisťovne za účelom zistenia postupu prác pri provizórnom zakrývaní zničenej strechy, prevzatie časti dokumentácie
10. 4. 2012 poisťovňa vyhlásila zamestnaneckú zbierku na zveľadenie hradu Krásna Hôrka
12. 4. 2012 3. obhliadka zo strany poisťovne, pri ktorej zistila, že koruny múrov sú tepelne degradované; prevzatie časti dokumentov
19. 4. 2012 vyčerpaná suma z poskytnutej zálohy cca 56-tisíc EUR
4. 5. 2012 dokončenie provizórneho prekrytia dolného a stredného hradu na odporúčanie poisťovne, aby sa zabránilo rozširovaniu škôd
16. 5. 2012 poisťovňa urgovala dodanie TOP dokladov zo strany SNM, odporučila vyrúbať náletové rastliny a kríky v okolí hradu a inštalovať bleskozvod
6. 6. 2012 poisťovňa urgovala montáž bleskozvodu a výrub náletových rastlín a kríkov
8. 6. 2012 poisťovni bol doručený požadovaný celkový zoznam zbierok a exponátov bez uvedenia ich hodnoty
15. 6. 2012 na odporúčanie poisťovne bol na hrade inštalovaný aktívny bleskozvod, aby sa predišlo ďalším škodám na nechránenom hrade
18. 6. 2012 na žiadosť poisťovne bol vykonaný fyzický výrub náletových rastlín a kríkov
22. 6. 2012 vyčerpaná suma z poskytnutej zálohy cca 82-tisíc EUR
27. 6. 2012 na žiadosť poisťovne doručený zoznam poškodených hnuteľných vecí
23. 7. 2012 na žiadosť poisťovne doručený zoznam poškodených zbierok
17. 8. 2012 na žiadosť poisťovne doručené CD s obrazovým záznamom z kamerového systému
28. 8. 2012 SNM zvolilo víťaza verejného obstarávania
4. 9. 2012 poisťovňa odovzdala SNM 2.000 EUR zo zbierky zamestnancov
11. 9. 2012 expertná spoločnosť Inservis vykonala obhliadku a kontrolu zbierok v Betliari a na Krásnej Hôrke
12. 9. 2012 poisťovni bol doručený 1. znalecký posudok, ktorý si nechalo vypracovať SNM, odhadnutá výška škody na objekte hradu 7.633.255,04 EUR, na zbierkových predmetoch 349.159 EUR a škoda na pomocnom inštalačnom materiáli vo výške 79.711,23 EUR
20. 9. 2012 návrh poisťovne likvidovať poistnú udalosť formou jednorazového odškodnenia
20. 10. 2012 víťaz verejného obstarávania začal práce na dočasnom prekrytí hradu
6. 11. 2012 objednávka 2. znaleckého posudku zo strany SNM
8. 11. 2012 poisťovňa zaslala do SNM zoznam doplňujúcich podkladov a informácií
12. 12. 2012 vyčerpaná suma z poskytnutej zálohy 304-tisíc EUR
18. 1. 2013 žiadosť o doručenie 2. znaleckého posudku
11. 2. 2013 opakovanážiadosť odoručenie 2. znaleckého posudku
26. 2. 2013 obhliadka – kontrolný deň stavby

Návrat na tlačové správy
Načítavanie