Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Poisťovňa Generali Slovensko eviduje dve sťažnosti, ktoré boli medializované, pričom v oboch prípadoch klientom nevznikol nárok na poistné plnenie. Nakoľko neprišlo k pochybeniu zo strany poisťovne, považujeme za potrebné dodať doplňujúce vyjadrenia, ktoré neboli zverejnené.

V prvom prípade išlo o poistenie úveru. Pri uzatváraní poistnej zmluvy klient zamlčal svoj skutočný zdravotný stav a nepravdivo vyhlásil, že spĺňa podmienky pre prijatie do poistenia. Keďže o nesplnení podmienok umožňujúcich uzavretie poistnej zmluvy sa poisťovňa dozvedela až po jej uzavretí, v súlade s dojednanou poistnou zmluvou poistenie nevzniklo. Poistenému nevznikol nárok na poistné plnenie. Pri medializácii prípadu nebol uvedený dôležitý fakt, a to že klient sa s poisťovňou výslovne dohodli, že v prípade zamlčania pravdivého zdravotného stavu pri uzatváraní poistnej zmluvy a nesplnení podmienok pre prijatie do poistenia poistenie nevznikne. Poisťovňa Generali Slovensko, samozrejme, vrátila poistníkovi zaplatené poistné, čo nebolo uvedené pri medializácii prípadu. Naopak bolo uvedené, že poisťovne nechajú klientov pokojne platiť.

Druhá sťažnosť sa vzťahovala na krádež, ktorá nebola krytá dojednaným poistením. Syn poistenej zveril počas vyučovania kľúče na stráženie svojmu spolužiakovi, od neho si ich zobrali iní žiaci, ktorí spáchali krádež a následne kľúče vrátili. Poistná udalosť bola nahlásená približne po roku od krádeže. V tomto prípade škoda nevznikla žiadnym z poistených rizík, ktoré sú exaktne zadefinované v poistných podmienkach, čo bolo dôvodom zamietnutia poistného plnenia. Poistená sa napriek tomu opakovane a rôznymi prostriedkami domáhala výplaty poistného plnenia, na ktoré jej nevznikol nárok. Poistné podmienky boli v tomto prípade jasne a prehľadne definované na ôsmich stranách. Klišé o malých písmenách a lupách je v modernom poisťovníctve a pri súčasných požiadavkách klientov a tlaku verejnosti na poisťovne dávnou minulosťou. Faktom však zostáva, že niektorí klienti poistné podmienky nečítajú, ani keď ich na to upozorní obchodník pri uzatváraní zmluvy, ani po podpísaní zmluvy, ani pri poistnej udalosti.

Poisťovňa nemá dôvod skrývať sa pred klientmi alebo médiami. Klienti majú v prípade potreby možnosť komunikovať priamo s likvidátormi, pričom komplikované prípady opätovne preverujeme. Prípadné chyby sme ochotní prijať a ospravedlniť sa za ne, avšak ani v jednom z týchto dvoch medializovaných prípadov neprišlo k pochybeniu. Promptne sme reagovali na sťažnosti dotknutých klientov, aj na žiadosť redaktorov o vyjadrenie.

Poisťovňa v týchto prípadoch pod tlakom klientov a médií necúvla, ako sa zvyknú zachovať iné firmy, aby predišli medializácii, pretože nárok na poistné plnenie nevznikol. Väčšina našich klientov rešpektuje, keď je z tohto dôvodu zamietnuté poistné plnenie, je si vedomá svojich práv aj povinností a tiež práv a povinností poisťovne. Preto nám na záver dovoľte jednu otázku. Bolo by spravodlivé voči všetkým férovým klientom, ak by sme pod tlakom sťažností a ich medializácie vyplatili poistné plnenie, na ktoré nevznikol nárok a porušili tak v individuálnych prípadoch sami poistné podmienky? Prečo by malo byť podporované neoprávnené vymáhanie poistného plnenia?

Návrat na tlačové správy
Načítavanie