Škody na hnuteľnom majetku, pôvodne vyčíslené na 1 mil. EUR, budú nižšie, a to pravdepodobne až o polovicu. Vyplýva to zo zoznamov ohodnotených zbierkových predmetov poškodených požiarom a zoznamov ostatných poškodených hnuteľných vecí, ktoré v priebehu júna a júla predložilo Slovenské národné múzeum poisťovni Generali Slovensko. Odborné ohodnotenie zbierkových predmetov, ktoré boli zničené a poškodené počas požiaru, vykonala expertná skupina zriadená Slovenským národným múzeom.

Čo sa týka škody na nehnuteľnom majetku, stále prebieha šetrenie a poisťovňa čaká na konkrétnejšie informácie o výsledkoch verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác. Doterajšie šetrenie však nenasvedčuje tomu, že by mala byť predpokladaná výška škody na nehnuteľnom majetku v inej sume ako 7 mil. EUR vyčíslených v predbežnej expertnej správe od nezávislej spoločnosti. Definitívnu výšku škody bude vedieť poisťovňa určiť až po dokončení rekonštrukcie celého hradu a predložení potrebných dokumentov od dodávateľa stavebných prác.
Poisťovňa môže kryť len vzniknutú škodu, to znamená náklady na obnovenie hradu do pôvodného stavu, ktorý bol zdokumentovaný v čase vzniku poistnej udalosti, nie obnovy nad rámec pôvodného stavu pred požiarom.

S blížiacim sa zimným obdobím je z pohľadu poisťovne nevyhnutné, aby bolo ukončené kompletné prekrytie celého hradu, nakoľko nepriaznivé počasie môže spôsobiť ďalšie škody, čím by vznikli nové náklady na opravu. Šesť dní po požiari poisťovňa poslala na účet Ministerstva kultúry SR zálohu na poistné plnenie vo výške 2 mil. EUR, aby mohlo urobiť nevyhnutné opatrenia na zabránenie vzniku následných škôd, ale najmä, aby malo k dispozícii dostatok finančných prostriedkov pre čo najrýchlejšie začatie opravy hradu. Do dnešného dňa z nej bolo vyčerpaných cca 302-tisíc EUR.

Poistenie Krásnej Hôrky
Hrad Krásna Hôrka je poistený spolu s ostatným majetkom MK SR, to znamená, že poistná zmluva kryje rozsiahly majetok vrátane všetkých štátom spravovaných hradov, zámkov, kaštieľov a pod. Hlavným spolupoisťovateľom je poisťovňa Generali Slovensko so 40 %- ným podielom na preberanom riziku. Ročný limit poistného plnenia vyplývajúci z poistnej zmluvy je 11 617 872 EUR na nehnuteľnom majetku a 3 319 391 EUR na hnuteľnom majetku. Pod uvedené limity spadajú poistné udalosti na všetkých hradoch, zámkoch, kaštieloch, baštách a pod. pod správou štátu.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie