Stalo sa vám už niekedy, že ste museli zrušiť plánovanú cestu alebo sa z nej predčasne vrátiť, čím vám vznikla finančná strata ? S nami v tom už nie ste sami, chráňte sa pred finančnou stratou v prípade storna zájazdu, dovolenky či letenky v zahraničí ale aj na Slovensku a nechajte storno poplatky na nás. Poistite sa a cestujte s pokojom.

O poistení stornopoplatkov

Poistenie stornopoplatkov je doplnkové poistenie k cestovnému poisteniu, ktoré chráni pred finančnou stratou spôsobenou zrušením plánovanej cesty alebo pri predčasnom návrate z cesty z dôvodov ako sú napr. nečakané náhle ťažké ochorenie, náhly ťažký úraz, škoda na majetku a pod. Poistenie zahŕňa poistenie storna dovolenky, poistenie storna letenky a poistenie storna ubytovania.

Toto pripoistenie stornopoplatkov je možné si uzatvoriť ku cestovnému poisteniu :

Poznámka : Poistenie stornopoplatkov je možné dojednať aj dodatočne po zakúpení dovolenky.

Prečo sa poistiť ?

Poistenie storna zájazdu kryje vašu finančnú stratu (storno poplatky) pri zrušení plánovanej cesty alebo pri predčasnom návrate z cesty v prípadoch ako sú :

 • nečakané akútne ochorenie alebo náhly ťažký úraz,
 • hospitalizácia v dôsledku akútneho ochorenia alebo úrazu blízkej osoby,
 • značná vecná škoda na majetku vo vašom vlastníctve v mieste vášho bydliska následkom živelnej pohromy,
 • ťažké komplikácie v tehotenstve poistenej osoby,
 • a iné…

Nenastúpenie na cestu – kryjeme vyčíslené storno poplatky za tieto nevyužité služby:

 • za storno letenky, lístku na vlak alebo autobus,
 • za zrušenie, storno pobytu a stravy v ubytovacom zariadení (hotel, penzión, kemping a iné).

Predčasný návrat – pri predčasnom návrate z cesty hradíme tieto náklady za nevyužité služby:

 • za pobyt a stravu v hoteli, rekreačnom objekte alebo obdobnom ubytovacom zariadení,
 • za dodatočné cestovné náklady spojené s predčasným návratom.

Ako sa poistiť

Najčastejšie kladené otázky

Kedy sa poistenie začína ?

Ak si klient službu, ktorú chce poistiť,  a poistenie stornopoplatkov zakúpil spolu (v jeden deň), tak platí:

Poistná ochrana pre zrušenie cesty sa začína uzavretím poistenia a končí sa nástupom na cestu.

Ak si poistenie stornopoplatkov klient zakúpil dodatočne a má už zakúpenú službu, tak platí:

– Poistenie stornopoplatkov si môže zjednať na jednu cestu (krátkodobé poistenie).

– Poistná ochrana sa začína až 10. dňom po uzavretí poistenia (s výnimkou úmrtia poistenej osoby, úrazu poistenej osoby alebo živelnej pohromy na majetku poistenej osoby).

V ročnom poistení sú poistené cesty, rezervované/zakúpené v čase platnosti poistenia. Plánovaný nástup na cestu musí byť v čase platnosti poistenia.

 

Čo ak sa stane poistná udalosť jednej osobe a má cestovať viac osôb ?

V takejto situácii budú storno poplatky uhradené všetkým spolucestujúcim rodinným príslušníkom a ďalším trom spolucestujúcim osobám. 

Ako nahlásiť poistnú udalosť ?

Poistnú udalosť je možné nahlásiť elektronicky prostredníctvom formulára na našej webovej stránke, alebo poštou na adresu sídla našej spoločnosti.

Aké doklady je potrebné doložiť pre uplatnenie nároku na poistné plnenie ?
 • Vyplnené tlačivo „Oznámenie o poistnej udalosti“,
 • potvrdenie o zaplatení ceny zájazdu,
 • potvrdenie poistníka o stornovaní zájazdu s vyznačením dátumu stornovania,
 • potvrdenie príslušnej cestovnej kancelárie o výške požadovaných stornopoplatkov,
 • kópiu Zmluvy o obstaraní zájazdu, príp. iný doklad o zakúpení zájazdu,
 • lekársku správu s uvedením predpokladaného dátumu ukončenia liečenia, príp. úmrtný list, alebo lekárske potvrdenie o predpísaných liekoch,
 • policajnú správu, ak sú príčinou poistnej udalosti iné ako zdravotné dôvody,
 • doklady o vzniku inej poistnej udalosti, ktorá znemožnila poistenému zrušiť plánovanú cestu alebo zájazd,
 • nevyužité cestovné lístky a poukazy na ubytovanie.
Načítavanie