Ak ste poškodený následkom nehody spôsobenej vozidlom poisteným v našej poisťovni a v tejto súvislosti uvažujete o zapožičaní náhradného vozidla, je nutné, aby ste nám predložili aj zákazkový list, ktorý ste dostali pri odovzdaní vozidla.

Odporučenie

 1. Asistenčné služby prijímajte výhradne od zmluvných partnerov Generali poisťovne. Vyvarujte sa nehodovým službám a iným nezmluvným asistenčným spoločnostiam.1)
 2. Uvažujete o zapožičaní náhradného vozidla?
  Po zaregistrovaní škody vás bude  likvidátor kontaktovať a dohodne si s vami ďalší postup. Zaistíme vám náhradné vozidlo za výhodných podmienok.
 3. Pokiaľ už náhradné vozidlo máte zapožičané, informujte o tom likvidátora, ktorý vybavuje vašu škodovú udalosť. Likvidátor vám vysvetlí podmienky úhrady požičovného.
 4. Budeme pre vás partnerom, ktorý bude riešiť vaše nároky na náhradu škody, preto sa prosím, so všetkými okolnosťami dopravnej nehody obracajte výhradne na nás.
 5. Pri zapožičaní vozidla, pri posudzovaní ceny nájomného a doby, po ktorú budete mať vozidlo prenajaté, postupujte tak, ako by ste všetky náklady znášali sami.

Skutočne vzniknutá škoda a nárok na náhradné vozidlo

Občiansky zákonník v platnom znení stanovuje pre tieto prípady rozsah tzv. skutočnej škody. Za skutočnú škodu sa považujú v tejto súvislosti okrem iného tiež nutne a účelne vynaložené náklady na prevádzku vypožičaného vozidla. Dôležitým faktorom je existencia príčinnej súvislosti, teda skutočnosť, že vypožičanie náhradného vozidla je nutným dôsledkom vašej škodovej udalosti.

Aké náklady ohľadne vypožičania vozidla sú účelne vynaložené, aby ste pri likvidácii škodovej udalosti nemali problémy s preukazovaním a náhradou vzniknutej škody?

Zapožičanie vozidla

 • Fyzická osoba nepodnikajúca:
  Vypožičanie náhradného vozidla môžeme hradiť v prípadoch, kedy vozidlo nutne potrebujete, napr. pre zaistenie chodu domácnosti, dopravy do zamestnania (pokiaľ ste aj skôr jazdili vozidlom), návštevy lekára, dopravy ďalších osôb, pokiaľ k nim dochádzalo aj skôr a pod.
 • Podnikateľ:
  Vypožičanie náhradného vozidla, pokiaľ nemáte k dispozícii iné vlastné vozidlo, slúžiace k tomu, aby ste mohli naďalej podnikať bez obmedzení, v rovnakom rozsahu.

Parametre posudzovania nutnosti a účelnosti vypožičania vozidla

 • Vypožičané vozidlo je používané k rovnakému účelu ako poškodené vozidlo.
 • Vozidlo je rovnaké, prípadne nižšej triedy ako poškodené vozidlo.
 • Cena vypožičania vozidla zodpovedá obvyklým cenám za takúto službu – online kalkulačka denných sadzieb požičovného.
 • Doba vypožičania pri parciálnych (čiastočných škodách) nesmie byť dlhšia ako doba opravy poškodeného vozidla.
 • Doba vypožičania pri totálnej škode nesmie byť dlhšia, ako doba od vzniku škody do doby kedy bol poškodený alebo jeho poverený zástupca preukázateľne informovaný, že likvidácia škody na poškodenom vozidle bude prevedená formou totálnej škody.

Nutnosť zapožičania náhradného vozidla je taktiež posudzovaná z pohľadu efektivity využitia náhradného vozidla. Skúma sa, či by nebolo vhodnejšie riešiť dopravu počas dobu opravy poškodeného vozidla iným spôsobom. Ide predovšetkým o prípady, kedy je zapožičané vozidlo minimálne využívane.

1)  Ide najmä o služby nezmluvných spoločností, ktoré spravidla bývajú pri dopravných nehodách medzi prvými, aj keď by ich motorista aktívne nekontaktoval, a ponúkajú účastníkom nehody široký servis, v rámci neho sú mu prisľúbené aj mnohé nadštandardné služby „zdarma“. Tieto nadštandardné služby nie sú poisťovňami väčšinou preplácané, pretože nezodpovedajú výške skutočnej škody.

Doba zapožičania náhradného vozidla

 • Doba zapožičania pri parciálnej (čiastočnej) škode nesmie byť dlhšia ako doba opravy poškodeného vozidla (vykonávame kontrolu dĺžky opravy poškodeného vozidla na základe doloženej faktúry za opravu).
 • Doba zapožičania pri totálnej škode nesmie byť dlhšia, ako doba od vzniku škody do doby kedy bol poškodený alebo jeho poverený zástupca preukázateľne informovaný, že likvidácia škody na poškodenom vozidle bude vykonaná formou totálnej škody.

Doklady, ktoré od vás budeme požadovať pre úspešné vykonanie likvidácie tohto nároku

 • Nájomnú zmluvu s vyznačením registračnej značky a typu vypožičaného vozidla
 • Faktúru, príp. iný vierohodný doklad za prenájom vozidla s uvedením začiatku a konca zapožičania, počtom najazdených km a cenou nájmu
 • Odovzdávací protokol s uvedením počiatočného a konečného stavu tachometra vozidla (pokiaľ tento údaj neobsahuje nájomná zmluva)
 • Písomné vyjadrenie k dôvodom nevyhnutnosti prenájmu náhradného vozidla (iba pri fyzických osobách)
 • Faktúru za opravu poškodeného vozidla s vyznačeným dňom začiatku a konca opravy vozidla
 • Likvidátor si môže vyžiadať taktiež kópiu technického preukazu zapožičaného vozidla

Doklady k požičovnému zasielajte čo najskôr po ich obdŕžaní. Najrýchlejšie odovzdáte dokumenty k škodovej udalosti prostredníctvom webu Generali poisťovne. Ak využijete našu zmluvnú autopožičovňu, komunikáciu zabezpečí daná autopožičovňa

Akceptované ceny

V prípade využitia nezmluvnej požičovne akceptujeme náklady na požičovné iba do výšky maximálnych cien uvedených v prehľade limitných denných sadzieb požičovného. Maximálne sadzby zodpovedajú cene obvyklej a priemernej tak, ako to vyžadujú zákonné predpisy.2)

 2) Zákon č. 168/1999 Zb., o poistení zodpovednosti z prevádzky vozidla a zákon č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení.

Ďalšie informácie

Pokiaľ ste si nie istý svojimi nárokmi ohľadne zapožičania náhradného vozidla, kontaktujte nás na našom klientskom servise 02/38 11 11 17. Pracovníci klientskeho servisu môžu vašu požiadavku zaslať príslušnému likvidátorovi, ktorý vás potom bude sám kontaktovať.

Načítavanie