Ako postupovať pri škodách spôsobených zemetrasením Zobraziť viac
Čo potrebujete k oznámeniu škodovej udalosti?
 • číslo poistnej zmluvy v poisťovni Generali
 • telefónne číslo, na ktorom je možné Vás spätne kontaktovať
Stala sa Vám poistná udalosť?

Pri poistnej udalosti zo životných poistení môže dôjsť k nasledovným prípadom škôd:

 • oslobodenie od platenia poistného v prípade, že sa klient stane plne invalidným
 • dožitie sa konca poistenia poisteného klienta (výplata dojednanej poistnej čiastky)
 • závažné ochorenie
 • úmrtie poistenej osoby – následkom prirodzenej smrti alebo úrazom
 • výplata dôchodku, v prípade, že zomrie poistený opatrovník dieťaťa
 • oslobodenie od platenia v prípade úmrtia zaopatrovateľa
 • priznanie invalidného dôchodku
V prípade oslobodenia od platenia poistného
 • písomná žiadosť o výplatu poistného plnenia z dôvodu priznania invalidity,
 • fotokópia Rozhodnutia Sociálnej poisťovne ústredie Bratislava o priznaní invalidného dôchodku,
 • lekárske správy o zdravotnom stave, pre ktorý vám bol priznaný invalidný dôchodok,
 • fotokópia Lekárskej zápisnice z posudkovej komisie zo Sociálnej poisťovne.
V prípade dožitia sa konca poistenia poisteného klienta

Ako poistená osoba budete 1-3 mesiace pred skončením poistenia písomne oboznámený s tým, kedy (dátum) poistenie končí, bude Vám oznámená výška poistnej čiastky, ktorá Vám bude vyplatená po zdanení (dožitie je poistná udalosť, ktoré podlieha zdaňovaniu). Toto oznámenie „Výplata poistného plnenia pri dožití“ Vám bude zaslané doporučene, prípadne ho doručí správca poistenia, na ktorej overí Vašu totožnosť na základe fotokópie občianskeho preukazu.

V prípade, že poistenou osobou je maloleté dieťa, je nutné zaslať do poisťovne nasledovné doklady :

 • fotokópiu rodného listu maloletého dieťaťa,
 • fotokópiu občianskeho preukazu oboch zákonných zástupcov maloletého dieťaťa,
 • v prípade, keď sú rodičovské práva a povinnosti jedného zo zákonných zástupcov obmedzené alebo pozastavené, resp. jeden zo zákonných zástupcov je zbavený rodičovských práv a povinností, príp. jeden zo zákonných zástupcov nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je potrebné doložiť právoplatné rozhodnutie súdu, ktoré potvrdzuje, kto je oprávnený spravovať majetok maloletého dieťaťa,
 • overenie totožnosti oboch zákonných zástupcov na oznámení „Výplata poistného plnenia pri dožití“.
V prípade závažného ochorenia
 • tlačivo „Oznámenie poistnej udalosti závažné ochorenie“ vyplnené a podpísané Vami a druhú stranu lekárom,
 • lekárska správa o diagnostikovaní ochorenia podľa poistných podmienok doplnkového poistenia závažných ochorení,
 • lekárska správa o vykonaní operácie podľa poistných podmienok doplnkového poistenia závažných ochorení,
 • prepúšťacia správa zo zariadenia, v ktorom bola operácia vykonaná,
 • nález z histológie.
V prípade úmrtia poistenej osoby následkom prirodzenej smrti poisteného a úmrtia zaopatrovateľa
 • oznámenie o vzniku škodovej udalosti /web hlásenie,
 • úmrtný list alebo oznámenie o úmrtí,
 • list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
 • pitevná správa (ak pitva bola vykonaná pri nejasnej príčine úmrtia),
 • prepúšťacia správa z hospitalizácie, ak úmrtie nastalo v nemocnici,
 • ak boli okolnosti úmrtia vyšetrované políciou, policajnú správu prípadne adresu a meno vyšetrovateľa policajného zboru.
 • vyplnené tlačivo oprávnenou osobou v prípade úmrtia určenou na poistnej zmluve „Vyhlásenie oprávnenej osoby“ s overením totožnosti pracovníkom Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, prípadne pracovníkom VÚB banky, Obecným úradom, notárom.
 • číslo účtu s uvedením majiteľa účtu, preukázané kartičkou banky alebo výpisom z účtu
 • v prípade, že na poistnej zmluve nie je určená oprávnená osoba v prípade úmrtia poisteného Potvrdenie od notára – určenie oprávnených osôb v zmysle § 817 Občianskeho zákonníka
V prípade priznania invalidného dôchodku
 • písomná žiadosť o výplatu poistného plnenia z dôvodu priznania invalidity,
 • fotokópia Rozhodnutia Sociálnej poisťovne ústredie Bratislava o priznaní invalidného dôchodku,
 • lekárske správy o zdravotnom stave, pre ktorý Vám bol priznaný invalidný dôchodok,
 • fotokópia Lekárskej zápisnice z posudkovej komisie zo Sociálnej poisťovne.
Načítavanie