Čo potrebujete k oznámeniu škodovej udalosti?
 • Číslo poistnej zmluvy
 • Údaje o poistenom
 • Dátum a miesto vzniku škodovej udalosti
 • Informácie o príčine vzniku škody a rozsahu poškodenia
 • Údaje poškodeného, škodcu alebo svedkov vrátane ich kontaktných údajov
 • Číslo prípadu a adresu polície, ak škodu šetrila
 • Popis poškodenej veci a jej cenu
 • Adresu miesta vykonania obhliadky poškodenej veci, kontaktnú osobu a telefonický kontakt
 • Dokumenty na zaslanie v elektronickej forme
Ako postupovať pri poistnej udalosti?

Som poistený a spôsobil som škodu

 • Informujte poškodeného o svojom zodpovednostnom poistení
 • Ak je to možné, informujte poškodeného aby
  • zachoval stav, ktorý bol spôsobený škodovou udalosťou pre nevyhnutné šetrenie Generali poisťovne,
  • zabezpečil dôkazné materiály k príčine a rozsahu vzniknutej škody ( napr. fotodokumentáciu, filmový záznam, zabezpečenie svedkov a pod.).
  • zabránil k ďalšiemu zväčšovaniu sa škody
 • Pri škodách na zdraví zabezpečte čo najskôr pomoc (lekár, integrovaný záchranný systém a pod.)
 • Bez súhlasu Generali poisťovne neuznávajte celkom alebo z časti nárok poškodeného na náhradu škody a ani túto škodu nehraďte.
 • Bez zbytočného odkladu oznámte škodu poisťovne
Aké doklady a dokumenty sú potrebné pre nahlásenie poistnej udalosti?
 • ak ste poistený, vyplňte tlačivo „Oznámenie škody z poistenia zodpovednosti za škodu“
 • ak ste poškodený, vyplňte tlačivo „Dotazník pre poškodeného“
 • zmluva o dielo, zákazkový list, doklad o prevzatí veci do opravy, úschovy a pod,
 • nadobúdací doklad potvrdzujúci hodnotu poškodenej, zničenej, resp. odcudzenej veci,
 • doklady za opravu poškodenej veci, odpredaj so zľavou, zostatková hodnota,
 • v prípade škody na zdraví: lekárske správy, lekársky posudok o bolestnom,
 • v prípade straty veci, havárie, požiari: uznesenie PZ SR, príp. protokol o dopravnej nehode, správa,
 • písomný nárok poškodeného, ev. reklamačný list poškodenej firmy s vyčíslením požadovanej náhrady škody.

Prípadné ďalšie potrebné doklady od Vás písomnou formou vyžiadame dodatočne, zohľadňujúc okolnosti konkrétnej škody.

Načítavanie