Ako postupovať pri škodách spôsobených zemetrasením Zobraziť viac
Čo potrebujete k oznámeniu škodovej udalosti?
 • číslo poistnej zmluvy v poisťovni Generali
 • telefónne číslo, na ktorom je možné Vás spätne kontaktovať
Stala sa Vám poistná udalosť?

Pri poistenej udalosti z poistenie schopnosti splácať úver môže dôjsť k nasledujúcim prípadom škôd:

 • práceneschopnosť
 • strata zamestnania
 • smrť
 • invalidita
 • hospitalizácia úrazom a rekonvalescencia
V prípade práceneschopnosti
 • potvrdenie o pracovnej neschopnosti vystavené pre Sociálnu poisťovňu (kópia kladenky),
 • potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o poberaní nemocenských dávok z nemocenského poistenia, 
 • oznámenie o ukončení práceneschopnosti poisťovateľovi do 5 dní odo dňa ukončenia práceneschopnosti, t.j. potvrdenie o pracovnej neschopnosti vystavené pre Sociálnu poisťovňu (kópia kladenky),
 • kópie lekárskych správ z celého priebehu liečby, vrátane lekárskej správy z prvotného ošetrenia (v prípade pracovnej neschopnosti z dôvodu ochorenia – lekársku správu z ošetrenia, kedy bolo ochorenie po prvý raz diagnostikované).
V prípade straty zamestnania
 • Oznámenie o poistnej udalosti
 • Kópiu pracovnej zmluvy
 • Kópiu dokladu o skončení pracovného pomeru
 • Kópiu rozhodnutia o priznaní dávky v nezamestnanosti s dátumom, od ktorého poistený túto dávku poberá
 • Kópiu potvrdenia, že poistený je na úrade práce zaradený(á) do evidencie uchádzačov o zamestnanie
V prípade úmrtia poistenej osoby
 • oznámenie o vzniku poistnej udalosti na poistnej zmluve (číslo poistky) s uvedením adresy osoby oprávnenej k prevzatiu poistného plnenia, 
 • úmrtný list alebo oznámenie o úmrtí, 
 • list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí, 
 • pitevná správa (ak pitva bola vykonaná pri nejasnej príčine úmrtia),
 • prepúšťacia správa z hospitalizácie, ak úmrtie nastalo v nemocnici, 
 • ak boli okolnosti úmrtia vyšetrované políciou, policajnú správu prípadne meno a adresu vyšetrovateľa policajného zboru. 
V prípade priznania invalidity a invalidného dôchodku
 • písomná žiadosť o výplatu poistného plnenia z dôvodu priznania invalidity, 
 • fotokópia Rozhodnutia Sociálnej poisťovne ústredie Bratislava o priznaní invalidného dôchodku, 
 • lekárske správy o zdravotnom stave, pre ktorý Vám bol priznaný invalidný dôchodok, 
 • fotokópia Lekárskej zápisnice z posudkovej komisie zo Sociálnej poisťovne,
 • potvrdenie z Úradu prace sociálnych vecí a rodiny o stupni odkázanosti: jeho zdravotný stav vyžaduje starostlivosť tretej osoby pre bežné životné činnosti, a to po celý zvyšok jeho života (v prípade klientov ERGO).

V prípade hospitalizácie úrazom, chorobou a rekonvalescencie
 • Vyplnené tlačivo „Oznámenie o poistnej udalosti“
 • Kompletnú prepúšťaciu správu z hospitalizácie ( nie ošetrovateľskú správu ani predbežnú správu)
 • Potvrdenie o  pracovnej neschopnosti vystavené pre Sociálnu poisťovňu ( kópiu kladenky PN)
Načítavanie