Čo potrebujete k oznámeniu škodovej udalosti?
 • číslo poistnej zmluvy v poisťovni Generali
 • telefónne číslo, na ktorom je možné Vás spätne kontaktovať
Ak ste vinníkom dopravnej nehody

Ak ste vinníkom dopravnej nehody a máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie vozidla v poisťovni Generali:

 • v prípade, že ste nehodu spôsobili Vy, alebo bolo poškodené aj Vaše havarijne poistené vozidlo, je potrebné ohlásiť ju poisťovni Generali najneskôr do 15 dní (ak sa nehoda stala na území Slovenska) alebo do 30 dní (ak k nehode došlo v zahraničí),
 • ak sa stala nehoda, pri ktorej bolo viac účastníkov, vypíšte tlačivo „Záznam o nehode“, ktoré je medzinárodne schválené a používané v štátoch EÚ.
Ak ste poškodeným (dopravná nehoda sa stala v Slovenskej republike)
 • Vyžiadajte si od vinníka všetky údaje potrebné na uplatnenie Vášho nároku na náhradu škody – meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, obchodné meno a sídlo jeho poisťovne, číslo poistnej zmluvy. Uvedené údaje sa dajú zistiť aj na bielej karte vinníka, ktorú je povinný nosiť pri sebe.
 • V prípade, že Vám vinník nie je ochotný poskytnúť požadované údaje, obráťte sa na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov.
 • Identifikovať poisťovňu vinníka môžete aj prostredníctvom internetu. Na stránke SKP www.skp.sk nájdete sekciu „Vyhľadávanie poisťovateľa vozidiel“.
Ak ste poškodeným (dopravná nehoda sa stala v zahraničí)
 • Policajný protokol podpisujte len vtedy, ak mu rozumiete a súhlasíte s jeho znením, inak v ňom uveďte svoje výhrady v slovenčine.
 • Zistite, s ktorou poisťovňou má vinník nehody uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
 • Ak sa Vám nepodarí zistiť poisťovňu vinníka alebo potrebujete poradiť, obráťte sa na národnú kanceláriu štátu, v ktorom prišlo k nehode.
 • Na identifikáciu poisťovne vinníka postačuje evidenčné číslo vozidla vinníka a dátum nehody (adresy a telefónne čísla sú uvedené na zadnej strane zelenej karty).
 • V prípade, že k nehode došlo na území ktoréhokoľvek štátu Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA), máte právo uplatniť si svoje nároky na náhradu vzniknutej škody v Slovenskej republike, u likvidačného zástupcu poisťovne vinníka. Výhodou takéhoto konania je, že likvidačný zástupca, ktorý vybavuje poistnú udalosť v mene poisťovne vinníka, zastupuje túto poisťovňu v plnom rozsahu a komunikuje s Vami v slovenskom jazyku.
 • Likvidačného zástupcu ktorejkoľvek poisťovne členskej krajiny EEA spravujúcej poistenie zodpovednosti za škody, ktoré vznikli prevádzkou motorového vozidla, nájdete na webovej stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) www.skp.sk, v sekcii Informačné stredisko.
Aké doklady a dokumenty sú potrebné pre nahlásenie poistnej udalosti?
 • vyplnené a oboma stranami podpísané tlačivo „Záznam o nehode“,
 • vyplnené tlačivo „Oznámenie škody z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla“. V tlačive treba uviesť kontaktnú osobu, u ktorej je možné vykonať obhliadku poškodeného vozidla.
 • kópiu bielej karty,
 • kópiu technického preukazu, resp. osvedčenia o evidencii poisteného vozidla,
 • kópiu vodičského preukazu vodiča, ktorý vozidlo v čase vzniku dopravnej nehody viedol,
 • prípadne kópie ďalších dokladov podľa pokynov pracovníka Generali Slovensko, ktorého ste oslovili,
 • ako poškodený ste povinný preukázať poisťovni oprávnenosť svojich nárokov tým, že jej pracovníkom umožníte zdokumentovať rozsah vzniknutej škody. Svoje vozidlo si môžete nechať obhliadnuť technikom – pracovníkom Generali Slovensko na týchto obhliadkových miestach.
 • v prípade, že je Vaše vozidlo odtiahnuté do servisu ako nepojazdné, oznámte pri nahlasovaní poistnej udalosti, v ktorom servise sa Vaše vozidlo nachádza, príp. miesto, kde je možné vozidlo obhliadnuť. Do 48 hodín Vás skontaktuje technik Generali Slovensko, ktorý si s Vami dohodne termín a miesto obhliadky.
 • škody na sklách motorových vozidiel je potrebné nechať obhliadnuť, zdokumentovať rozsah vzniknutej škody, technikom – pracovníkom Generali Slovensko na týchtoobhliadkových miestach.
 • Na obhliadkovom mieste technik – pracovník poisťovne Generali zdokumentuje poškodenie Vášho vozidla a spíše zápis o poškodení.
 • Pred vykonaním obhliadky nevykonávajte opravu vozidla! Mohlo by to mať vplyv na výšku poskytnutého plnenia.
Načítavanie