Spoločnosť spravuje všetky svoje investície v súlade so zásadou obozretnosti (tzv. „Prudent person principle“) a v súlade so Skupinovou politikou „Group Investment Governance Policy“ a zároveň sa snaží optimalizovať návratnosť svojich aktív pri minimalizácii negatívneho dopadu krátkodobých výkyvov trhu na solventnosť. Spoločnosť riadi finančné investície pre životné a neživotné poistenie oddelene.

Pokiaľ ide o Spoločnosť ako inštitucionálneho investora, tradičné (kapitálové) sporiace produkty životného poistenia majú dlhodobú povahu, preto Spoločnosť investuje do cenných papierov, vrátane akcií, s cieľom dlhodobej držby a je schopná odolať krátkodobým poklesom a výkyvom trhovej hodnoty svojich investícií.

Aby mohla Spoločnosť komplexne posúdiť vplyv trhového a kreditného rizika na aktíva a pasíva, je proces Strategickej Alokácie Aktív (ďalej len „SAA“) Spoločnosti riadený na základe záväzkovej strany bilancie (tzv. „Liability driven investor“). Vzhľadom k tomu, že je SAA závislá na záväzkovej strany bilancie (na záväzkoch poisťovne voči klientom) a ďalších obmedzeniach špecifických pre poisťovníctvo (regulácia, kapitál, likvidita, pripísané podiely na zisku pre poistencov), Spoločnosť zjednotila Riadenie súladu aktív a záväzkov (ďalej len „ALM“) a SAA do jedného procesu: účelom tohto zjednotenia je definovanie najefektívnejšej kombinácie rôznych tried aktív – vrátane akcií, ktoré v súlade s princípom obozretnosti maximalizujú prínos investícií k udržateľnej tvorbe hodnoty v strednodobom až dlhodobom horizonte integrujúc solventnosť, poistno-matematickú a účtovnú perspektívu.

Každoročný proces ALM a SAA umožňuje nielen zmierniť riziká, ale tiež definovať optimálnu mieru rizika a návratnosti, ktorá je v súlade s cieľom týkajúcim sa návratnosti a miery rizika v období plánovania.

Dojednania so správcami aktív o obhospodarovaní majetku

Investičné portfólio je spravované a rebalansované na základe cieľových váh pre jednotlivé triedy aktív (SAA) a duračných váh. Hlavnými technikami zmierňovania rizík je riadenie SAA na základe záväzkovej strany bilancie a pravidelné rebalansovanie štruktúry portfólia. Investovanie riadené na základe záväzkovej strany bilancie je základným kameňom zmluvy o obhospodarovaní investičného portfólia (IMA) a pomáha zaistiť komplexnú správu aktív pri zohľadnení štruktúry záväzkov spolu so súvisiacimi tolerančnými rozpätiami (limitmi) pre jednotlivé triedy aktív.

Schválená strategická alokácia aktív je neoddeliteľnou súčasťou IMA pre GAM Cos a / alebo TP AMs. IMA ďalej vyžaduje, aby správca aktív vykonával svoju činnosť v súlade s ďalšími predpismi pre správu portfólia Spoločnosti obsahujúcimi:

  • predpísanú štruktúru aktív v podobe váh a tolerančných limitov pre každé portfólio, ktoré by mal správca aktív dosiahnuť a udržiavať po konkrétne dohodnuté obdobie;
  • investičné limity a obmedzenia vyplývajúce zo:

(i) Skupinových politík a pokynov, ktoré Spoločnosť prijala

(ii) Špecifických reštrikcií daných národnou legislatívou a predpismi

Stimuly, odmeny a zapojenie správcov aktív

Konštrukcia IMA a k nej prislúchajúce predpisy pre správu portfólia sú konštruované tak, aby odrádzali správcu aktív od nadmerného krátkodobého riskovania a realizácie krátkodobých výnosov. Naopak sú postavené tak, aby boli v súlade s profilom a duráciou (časovou štruktúrou) záväzkov – väčšinou dlhodobých – Spoločnosti. Tento súlad je dosiahnutý nasledovne:

  • Zadaním záväzných pokynov pre správu portfólia plne v súlade s SAA definovanou Spoločnosťou na základe ALM & SAA procesu, s cieľom dosiahnuť udržateľné zhodnotenie v strednodobom časovom horizonte. Správca aktív nahradí a bude nahrádzať škody, straty alebo náklady, ktoré Spoločnosť utrpí alebo jej vzniknú v dôsledku akéhokoľvek porušenia dohody o správe investícií.
  • Nastavením pravidelných poplatkov za správu aktív počítaných na mesačnej báze ako dohodnuté % z priemernej trhovej hodnoty aktív pod správou. Dojednanie neobsahuje žiadne stimuly založené na výnosoch portfólia alebo poplatky za dosiahnutý cieľ (performance a success fees).

GAM Cos sú ďalej povinné dodržiavať Skupinovú politiku aktívneho zapojenia[1], ktorá stanovuje zásady monitorovania emitentov, proces zapájania sa a proces Skupiny týkajúci sa hlasovania a výkonu ďalších práv spojených s vlastníctvom majetkových podielov.


[1] https://www.generali-investments.cz/

Monitorovanie nákladov na obrat portfólia

Dohoda Spoločnosti so správcami aktív obsahuje podrobné komunikačné a reportingové povinnosti. Správca aktív je povinný poskytovať Spoločnosti mesačné informácie o vykonaných transakciách, ktoré umožňujú kontrolu obratu.

Na základe legislatívy MIFID II poskytuje správca aktív ročnú správu o všetkých nákladoch súvisiacich s poskytovanou službou.

Doba trvania dohody

IMA je uzatváraná so správcami aktív na dobu neurčitú. Zmluvu je možné obojstranne ukončiť na základe vopred dohodnutých podmienok (písomne a v súlade s vopred dohodnutou výpovednou dobou, resp. inou zmluvne stanovenou lehotou).

Zoznam skratiek a pojmov

Skratka / PojemVysvetlenie /  Definícia
ALMAsset – Liability Management (riadenie súladu aktív a záväzkov)
GAM Cos – Group Asset Management CompaniesGenerali Investments CEE, investičná spoločnosť, a.s. Všeobecne sa jedná o spoločnosti patriace do skupiny Assicurazioni Generali, spravujúce aktíva v mene poisťovacích spoločností Skupiny na základe zmluvy o správe investícií alebo inej špecifickej zmluvnej dohody.
Spoločnosť (Generali Poisťovňa,  a. s.)Inštitucionálny investor – spoločnosť patriaca do Skupiny Generali klasifikovaná v poistnom segmente podľa štandardu IFRS pre konsolidované finančné výkazníctvo Skupiny.
SAA – Strategic Asset AllocationStrategická alokácia aktív – cieľová štruktúra aktív v podobe váh pre jednotlivé triedy aktív s hornou a dolnou hranicou alokácie. Ďalej sú upresnené duračné limity a menová pozícia.
Third-Party Asset Managers (TP AMs)Správcovské spoločnosti, ktoré nie sú súčasťou Skupiny Generali.
IMA – Investment Management AgreemnentZmluva o obhospodarovaní majetku Spoločnosti.

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácií

Načítavanie