Investičná stratégia Generali Poisťovňa, a. s. (ďalej len „GP“) je rámcové zhrnutie základných východísk v zmysle §64 ods 4 zákona č.39/2015 Z.z. o poisťovníctve. Tvorí základ pre investovanie prostriedkov životných a neživotných technických rezerv GP, okrem prostriedkov investovaných v mene poistených v rámci investičného životného poistenia. Zohľadňuje požiadavky klientov, Národnej banky Slovenska, akcionárov, zvažuje rizikovosť, ziskovosť, bezpečnosť a likviditu potenciálnych investícií.

Princípy investičnej stratégie GP:

GP riadi svoje finančné investície na základe zásady obozretnej osoby , usiluje sa o maximalizáciu výnosu zo svojich finančných aktív a o splnenie plánovaných finančných cieľov GP za súčasnej minimalizácie negatívnych dopadov na solventnosť GP. Rizikový profil GP je definovaný výškou rizikového kapitálu, zložením vlastných zdrojov, mierou solventnosti a požiadavkami na likviditu.

GP riadi finančné investície pre životné a neživotné poistenie oddelene.

Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika:

Analýzy ukazujú, že GP nie je príliš citlivá na krátkodobé výkyvy na finančných trhoch, pretože má efektívne riadenie súladu aktív a záväzkov.

Expozícia voči trhovým rizikám je rôzna pre jednotlivé hlavné poistné druhy GP – životné a neživotné poistenie.

Pre tradičné životné poistenie s garantovanými úrokovými mierami je GP vystavená významným trhovým rizikám z dôvodu garantovania výnosu počas dlhého obdobia. Ak je v priebehu trvania poistnej zmluvy výnos z finančného umiestnenia nižší ako garantovaný výnos, GP musí kompenzovať zmluvné garancie z vlastných zdrojov. GP tiež musí zabezpečiť, aby hodnota finančných aktív kryjúca záväzky z poistných zmlúv neklesla pod úroveň príslušných záväzkov.

Pri neživotnom poistení investuje GP do finančných nástrojov tak, aby zabezpečila, že poistné plnenia budú vyplácané v primeranom čase. GP zabezpečuje, aby hodnota finančného umiestnenia kryjúca záväzky z neživotného poistenia neklesla pod úroveň týchto záväzkov.

GP investuje z veľkej časti do štátnych dlhopisov a podnikových dlhopisov, ktoré sú v investičnom pásme. Alokácia do finančných inštrumentov je stabilná, nepodlieha významným zmenám.

GP investuje do aktív v najlepšom záujme všetkých poistníkov a príjemcov poistných plnení, pri nepretržitom sledovaní trhových rizík, ktoré sú zahrnuté v rizikovej mape GP:

  • Akciové riziko: riziko straty alebo nepriaznivej zmeny trhovej hodnoty aktív alebo záväzkov v dôsledku zmeny trhových cien akcií, ktoré môžu viesť k finančným stratám. Expozícia voči akciovému riziku vzniká z pozícií, do ktorých GP investuje a ktoré sú citlivé na zmenu ceny akcií.
  • Úrokové riziko: je riziko straty alebo nepriaznivej zmeny trhovej hodnoty aktív alebo záväzkov v dôsledku zmeny časovej štruktúry úrokových mier alebo v dôsledku volatility úrokových mier na trhu. GP je aktuálne vystavená najmä riziku nárastu úrokových mier.
  • Riziko úverového rozpätia: je riziko straty alebo nepriaznivej zmeny trhovej hodnoty aktív alebo záväzkov spôsobené zmenou úrovne alebo volatility úverového rozpätia nad úroveň časovej štruktúry bezrizikovej úrokovej miery.
  • Riziko koncentrácie: je definované ako riziko vzniku významných finančných strát z dôvodu nedostatočnej diverzifikácie portfólia aktív alebo výrazného vystavenia sa riziku zlyhania jediného emitenta cenných papierov alebo skupiny príslušných emitentov.
  • Menové riziko: je riziko straty alebo nepriaznivej zmeny trhovej hodnoty aktív alebo záväzkov v dôsledku zmien alebo volatility výmenných kurzov. Expozícia voči menovému riziku narastá z priamej alebo nepriamej pozície na strane aktív alebo záväzkov, ktoré sú citlivé na zmenu výmenných kurzov.
  • Riziko nehnuteľnosti: je riziko straty alebo nepriaznivej zmeny trhovej hodnoty aktív alebo záväzkov v dôsledku zmeny alebo volatility trhových cien nehnuteľností.

Triedy aktív:

Finančné investície GP sú zložené z investícií do štátnych a podnikových dlhopisov, akcií vrátane podielov v prepojených podnikoch a do podnikov kolektívneho investovania. Najvýznamnejšiu časť investícií tvoria investície do štátnych dlhopisov.

GP investuje predovšetkým do cenných papierov (dlhopisov a akcií) emitentov so sídlom v Európskej únii. V menšej miere môže investovať aj do dlhopisov emitentov so sídlom mimo Európskej únie. Prostredníctvom investícií do podnikov kolektívneho investovania môže GP investovať do akcií na všetkých hlavných akciových trhoch. GP investuje do dlhopisov a akcií finančných aj nefinančných spoločností.

GP môže v malej miere investovať aj do nehnuteľností a verejne neobchodovateľných akcií. GP na zabezpečenie úrokového a menového rizika využíva zabezpečovacie deriváty a to najmä úrokové a menové swapy.

Proces stanovenia investičnej politiky a strategickej alokácie aktív (SAA):

Podkladom pre stanovenie investičnej stratégie GP sú ALM analýzy (analýzy v rámci riadenia aktív a pasív), ktoré sú vykonávané na polročnej báze za použitia modelov platných pre skupinu Generali, a ktoré analyzujú súlad v peňažných tokoch aktív a pasív, súlad ich splatností a výnosovostí. Výsledkom týchto analýz je stanovenie strategickej alokácie aktív (SAA), cieľovej durácie a investičnej stratégie GP.

V SAA sú popísané ciele a obmedzenia investičnej politiky, ako aj investičný horizont. Investičná politika stanovená na nasledujúci kalendárny rok vychádza z aktuálnej alokácie aktív v jednotlivých portfóliách, z ALM analýz, rizikového profilu GP, očakávaného vývoja technických rezerv a vlastných zdrojov GP, z požiadaviek na likviditu a z očakávaných scenárov vývoja na finančných trhoch. Sú v nej stanovené dolné a horné limity pre jednotlivé triedy aktív ako aj duračné ciele.

Interné predpisy GP stanovujú limity a obmedzenia týkajúce sa ratingu emitenta a koncentrácie investícií u jednotlivej protistrany, ako aj ďalšie limity. SAA rešpektuje a je v súlade so všetkými internými predpismi GP.

Návrh SAA pripravujú špecialisti ALM / SAA. Tento návrh pripomienkuje a schvaľuje Investičná komisia GP. Finálnu podobu SAA na kalendárny rok, ako aj jej prípadné zmeny schvaľuje predstavenstvo GP.

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácií

Načítavanie