• Skupina Generali dosiahla doteraz najlepší prevádzkový výsledok vo svojej histórii. Vďaka pozitívnemu rastu vo všetkých obchodných segmentoch vzrástol na 5,9 miliardy EUR (+12,4 %).
  • Celkové hrubé predpísané poistné dosiahlo úroveň 75,8 miliardy EUR (+6,4 %) vďaka pozitívnemu vývoju v segmente životného poistenia (+6,0 %), ako aj segmente poistenia majetku a zodpovednosti (+7,0 %).
  • Čisté príjmy v životnom poistení vzrástli na 12,7 miliardy EUR (+4,4 %). Marža z nového biznisu životného poistenia dosiahla úroveň 4,52 % (+0,57 percentuálneho bodu), zatiaľ čo kombinovaný ukazovateľ dosiahol najlepší a najmenej kolísavý výsledok spomedzi konkurencie na úrovni 90,8 % (+1,7 percentuálneho bodu).
  • Čistý zisk Skupiny v hodnote 2 847 miliónov EUR (+63,3 %) vykázal výrazný nárast. Upravený čistý zisk predstavoval 2 795 miliónov EUR.
  • Mimoriadne solídna kapitálová pozícia podľa smernice Solvency II dosiahla výborný výsledok na úrovni 227 % a je výsledkom tvorby kapitálu vo výške 3,8 miliardy EUR.
  • Navrhovaná dividenda na akciu je vo výške 1,07 EUR.

Prevádzkový výsledok Skupiny Generali bol už tretí rok po sebe najlepším výsledkom v histórii, keď dosiahol 5 852 miliónov eur (5 208 miliónov EUR v roku 2020) vďaka pozitívnemu rastu vo všetkých segmentoch.

Segmenty životného poistenia a poistenia majetku a zodpovednosti potvrdili vynikajúcu technickú ziskovosť s maržou z nového biznisu na úrovni 4,52 % (+0,57 percentuálneho bodu). Kombinovaný ukazovateľ dosiahol najlepší a najmenej kolísavý výsledok spomedzi konkurencie na úrovni 90,8 % (+1,7 percentuálneho bodu).

Rast prevádzkového výsledku v segmente asset manažmentu na úrovni 672 miliónov EUR (546 miliónov EUR v roku 2020) bol podporený najmä prevádzkovými výnosmi, a to vďaka celkovému nárastu spravovaných aktív a pokračujúcej expanzii stratégie reálnych aktív.

Netechnický výsledok Skupiny bol v hodnote -1 306 miliónov EUR (-1 848 miliónov EUR v roku 2020). Tento výsledok bol ovplyvnený znížením hodnoty finančných aktív určených na predaj najmä v oblasti vlastného imania v hodnote -251 miliónov EUR (-530 miliónov EUR v roku 2020), ale aj akvizíciou skupiny Cattolica Group v hodnote 198 miliónov EUR, ako aj mimoriadnymi nákladmi v hodnote 212 miliónov EUR súvisiacich s jej integráciou. Vplyv na netechnický výsledok malo aj zriadenie Mimoriadneho medzinárodného fondu na pomoc v boji s pandémiou COVID-19 a podpora národných systémov zdravotnej starostlivosti a hospodárskej obnovy.

Čistý zisk Skupiny výrazne vzrástol a dosiahol 2 847 miliónov EUR (1 744 miliónov EUR v roku 2020), a to najmä vďaka zlepšeniu prevádzkových a neprevádzkových výsledkov.

Upravený čistý zisk dosiahol 2 795 miliónov EUR (+45,1 %, 1 926 miliónov EUR v roku 2020) po vylúčení 52 miliónov EUR súvisiacich s akvizíciou Cattolica Group a tiež mimoriadnych nákladov v súvislosti s jej integráciou.

Hrubé predpísané poistné Skupiny dosiahlo 75 825 miliónov EUR (+6,4 %), ako dôsledok pozitívneho vývoja v segmentoch životného poistenia (+6,0 %) a poistenia majetku a zodpovednosti (+7,0 %). Čistý prírastok hodnoty v životnom poistení vzrástol o 4,4 % a dosiahol 12,7 miliardy EUR. Technické rezervy zo životného poistenia dosiahli hodnotu 424 miliárd EUR (+10,3 %). Skupina spravuje aktíva v celkovej hodnote 710 miliárd EUR (+8,4 %).

Vlastné imanie Skupiny predstavovalo 29 308 miliónov EUR (-2,4 %). Zmena je ovplyvnená najmä výsledkom Skupiny, ako aj rozdelením dividend a zmenou ostatných ziskov a strát vykázaných vo vlastnom imaní (zmena rezerv AFS). Ukazovateľ návratnosti vlastného kapitálu (RoE) predstavoval hodnotu 12,1 % (+4,4 percentuálneho bodu).

Skupina Generali opäť potvrdila vynikajúcu kapitálovú pozíciu s predbežným ukazovateľom solventnosti podľa smernice Solvency II na úrovni 227 %. Rast v porovnaní s minulým rokom (224 %) bol spôsobený výrazným príspevkom normalizovanej tvorby kapitálu a pozitívnym vývojom na finančných trhoch, ktoré viac než vykompenzovali negatívny vplyv vyplývajúci z regulačných zmien, M&A transakcií a poskytovania dividend za dané obdobie.

Generálny riaditeľ Skupiny Generali Philippe Donnet uviedol: „Vynikajúce výsledky, ktoré dnes prezentujeme, znamenajú úspešné zavŕšenie strategického plánu ‚Generali 2021‘, čím opäť dokazujeme, že plníme naše sľuby. Počas posledných dvoch strategických cyklov sme posilnili naše vedúce postavenie v Európe a vďaka nadaniu a zručnostiam našich zamestnancov a obchodníkov sme sa stali celoživotným partnerom pre 67 miliónov zákazníkov po celom svete. Generali je teraz najlepšia spomedzi konkurencie z hľadiska kapitálovej pozície, ziskovosti a rastu. Posilnila svoju prítomnosť na trhoch s vysokým potenciálom a rozrástla svoje podnikanie v oblasti správy aktív. Aktuálne intenzívne zavádzame našu novú stratégiu „Lifetime Partner 24: Na ceste k rastu“ zameranú na udržateľný rast, lepší profil výnosov a vytváranie hodnoty pre všetky zainteresované strany. Náš dôsledný a disciplinovaný prístup k nasadeniu kapitálu, udržateľnosť plne začlenená do podnikania a posilnené investície do technológií a digitálnej transformácie budú kľúčovými faktormi úspechu nášho nového plánu. Nedá mi nespomenúť aktuálnu krízu na Ukrajine. Rovnako, ako v prípade pandémie Covid-19, prijala Generali a jej zamestnanci okamžité opatrenia na pomoc utečencom. Naša Skupina má historické väzby so strednou a východnou Európou a bude pokračovať v podpore ľudí a komunít zasiahnutých vojnou.


GENERALI GROUP

Generali je jednou z popredných poskytovateľov poistenia a asset managementu. Bola založená v roku 1831 a pôsobí vo viac ako 50 krajinách sveta. V roku 2020 dosiahla príjem z poistného viac ako 69,8 mld. eur. So 72 000 zamestnancami po celom svete a 61 miliónmi klientov patrí Skupine Generali vedúca pozícia na trhoch v Európe a čoraz dôležitejšie postavenie na trhoch v Ázii a Latinskej Ameriky. Ambíciou Skupiny Generali je stať sa pre svojich klientov celoživotným partnerom ponúkajúc inovatívne a personalizované riešenia vďaka jej neprekonateľnej distribučnej sieti.  V Rakúsku, strednej a východnej Európe a Rusku pôsobí Skupina prostredníctvom regionálneho zastúpenia (Austria, CEE & Russia Regional Office so sídlom v Prahe), ktoré zastrešuje celkovo 13  krajín a patrí tak medzi troch najväčších poisťovateľov v tomto regióne.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie