Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac
  • Prevádzkový výsledok dosiahol hodnotu 5,2 miliardy EUR (+ 0,3 %) vďaka pozitívnemu vývoju v segmente poistenia majetku a zodpovednosti, Asset Managemente a ostatným obchodom.
  • Celkové hrubé predpísané poistné dosiahlo úroveň 70,7 miliárd EUR (+ 0,5%) vďaka stabilnej pozícií v segmente poistenia majetku a zodpovednosti, ako aj  čistému prírastku hodnoty v životnom poistení v sume 12,1 miliardy EUR.
  • Kombinovaný ukazovateľ je na úrovni 89,1 % (-3,5 percentuálneho bodu), čo patrí k najlepším výsledkom vrámci konkurencie. Marža z nového biznisu životného poistenia dosiahla úroveň 3,94 %.
  • Čistý zisk v hodnote 1 744 miliónov EUR (- 34,7 %), bol ovplyvnený jednorazovými dopadmi a odpismi z finančných investícií predovšetkým v prvom polroku 2020. Po odpočítaní výdavkov do Mimoriadneho medzinárodného fondu zriadeného na podporu boja proti COVID-19 a transakcií spojených s  riadením záväzkov predstavoval upravený čistý zisk Skupiny 2 076 miliónov EUR (-12,7 %).
  • Kapitálová pozícia podľa smernice Solvency II dosiahla výborný výsledok na úrovni 224 % a je výsledkom tvorby kapitálu v rekordnej výške 4 miliardy EUR.
  • Navrhovaná dividenda na akciu je v hodnote 1,47 €, rozdelená do dvoch tranží po 1,01 EUR a 0,46 EUR.

Generálny riaditeľ Skupiny Generali Philippe Donnet uviedol: „Dnes prezentujeme vynikajúce výsledky, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť aj napriek kríze vyvolanej pandémiou. Tieto výsledky potvrdzujú veľkú odolnosť Skupiny Generali v porovnaní s konkurenciou, a to ako z technického hľadiska, tak aj z hľadiska kapitálovej pozície. Už druhý rok po sebe sme dosiahli historicky najlepší prevádzkový výsledok Skupiny a aj vďaka ďalšiemu rastu dividend pokračujeme vo vytváraní hodnoty pre všetky zainteresované strany. Vstúpili sme do posledného roku nášho strategického plánu a máme dobrú pozíciu na dosiahnutie všetkých cieľov „Generali 2021“. Definovali a zaviedli sme novú organizačnú štruktúru, aby sme zabezpečili nielen úspech tohto plánu, ale aj prípravu na ďalší strategický cyklus. Skupina urýchlila svoju obchodnú transformáciu, aby zaručila, že máme distribučný model, ktorý čoraz viac spája fyzické aj digitálne danosti a vďaka inovatívnemu duchu našich zamestnancov a agentov zaisťuje, že sme ešte bližšie k našim zákazníkom než kedykoľvek predtým. Som veľmi hrdý na to, že v kritickom okamihu krízy podnikla spoločnosť Generali okamžité kroky prostredníctvom nášho Mimoriadneho medzinárodného fondu a ďalších iniciatív s veľkým dosahom na podporu komunít a území, v ktorých pôsobíme.“

Prevádzkový výsledok Skupiny Generali bol už druhý rok po sebe najlepším výsledkom v histórii, keď dosiahol 5 208 miliónov EUR (5 192 miliónov EUR v roku 2019). Dopad pandémie COVID-19 na prevádzkový výsledok sa odhadoval v hodnote -123 miliónov EUR.

Skupina zaznamenala rast prevádzkového výsledku v segmente poistenia majetku a zodpovednosti a v Asset Managemente, a to aj vďaka príspevku nedávnych akvizícií, holdingu a ďalších aktivít, ktoré dokázali kompenzovať nižší príspevok v segmente životného poistenia.

Segment životného poistenia, ako aj poistenia majetku a zodpovednosti potvrdili vynikajúcu technickú ziskovosť, ktorú demonštruje aj kombinovaný ukazovateľ na úrovni 89,1 % (-3,5 percentuálneho bodu) a marža z nového biznisu v životnom poistení na úrovni 3,94 % (+0,06 percentuálneho bodu).

Výrazný nárast prevádzkového výsledku v segmente Asset Managementu bol podporený celkovým vývojom na trhu a konsolidáciou výnosov z multi-butikovej platformy, ako aj vyššími výkonnostnými poplatkami vyvolanými silnou investičnou výkonnosťou.

Netechnický výsledok Skupiny bol v hodnote -1 848 miliónov EUR (-1 581 miliónov FY2019). Čistý zisk Skupiny predstavoval 1 744 miliónov EUR (2 670 miliónov EUR FY2019). Tento výsledok bol ovplyvnený 332 miliónmi EUR z transakcií v rámci riadenia záväzkov, z príspevku na Mimoriadny medzinárodný fond zriadený na boj s COVID-19 v hodnote 100 miliónov EUR, ako aj znížením hodnoty finančných aktív na predaj v dôsledku negatívnej výkonnosti finančných trhov najmä v prvom polroku v hodnote 287 miliónov EUR. Upravený čistý zisk dosiahol 1 926 miliónov EUR (-12,1%). Po vylúčení výdavkov fondu COVID-19 a transakcie riadenia záväzkov predstavoval upravený čistý zisk 2 076 miliónov EUR (-12,7%).

Hrubé predpísané poistné celej Skupiny Generali dosiahlo 70 704 miliónov EUR, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierny nárast (+0,5 %) ako dôsledok pozitívneho vývoja v segmente životného poistenia a stabilného výsledku v poistení majetku a zodpovednosti. Z celkovej výšky hrubého predpísaného poistného tvorili sociálne a environmentálne produkty v súlade s cieľmi stratégie „Generali 2021“ 16,9 miliárd EUR. Čistý prírastok hodnoty v životnom poistení bol na vynikajúcej úrovni 12,1 miliárd EUR (-10,5 %) najmä v investičnom životnom poistení. Technické rezervy zo životného poistenia zaznamenali rast + 4,2 % na hodnotu 385 miliárd EUR.

Skupina spravuje aktíva v celkovej výške 664 miliárd EUR (+ 5,4 %).

Vlastné imanie skupiny predstavovalo 30 029 miliónov € (+ 5,9%). Zmena je ovplyvnená najmä výsledkom Skupiny, ako aj rozdelením dividend a zmenou ostatných ziskov a strát vykázaných vo vlastnom imaní (zmena rezerv AFS).

RoE predstavovalo hodnotu 7,7 % (-4,7 percentuálneho bodu).

Skupina Generali opäť potvrdila vynikajúcu kapitálovú pozíciu s predbežným ukazovateľom solventnosti podľa smernice Solvency II na úrovni 224 %. Silné oživenie v porovnaní s obdobím 9M2020 bolo spôsobené hlavne pozitívnym dopadom vyplývajúcim z rozšírenia interného modelu prevádzkových rizík, rozmachom na finančných trhoch a veľmi pozitívnym príspevkom normalizovanej tvorby kapitálu. Druhá z nich sa vzťahuje na celý rok 2020 a dosiahla rekordnú úroveň 4 miliardy EUR.

Čistý cash flow holdingu vzrástol na rekordnú úroveň približne 3,7 miliardy EUR, ktorý profitoval z investičných návratností z dcérskych spoločností, úspešnej implementácie iniciatív v oblasti riadenia kapitálu, nižších strát z úrokových nákladov a množstva priaznivých daňových dopadov.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie