Predstavenstvo Assicurazioni Generali schválilo pod vedením Gabriela Galateriho di Genolu návrh generálneho riaditeľa skupiny Philippe Donneta na novú organizačnú štruktúru Skupiny.

Nová organizačná štruktúra je navrhnutá tak, aby riešila kľúčové strategické priority pre ďalšie úspešné plnenie strategického plánu Generali 2021 a pripravila Skupinu na ďalšie strategické obdobie s cieľom:

  • Posilniť disciplínu v rámci správy pasív s cieľom pokračovať v znižovaní rizika v súvahe a posilňovaní odolnosti voči volatilite na trhoch a tiež v súlade s dosiahnutým pokrokom. Vývoj poistných produktov posilniť spojením manažmentu investícií Skupiny a oblasti poistenia, čo umožní lepšie zosúladenie potrieb zákazníkov a zároveň tým poskytne akcionárom udržateľné výnosy v prostredí úrokových sadzieb v štýle „nižšie na dlhšie“.
  • Urýchliť implementáciu stratégie multi-boutique platformy v rámci Asset managementu, kľúčového pilieru profitabilného rastu,  lepšej diverzifikácie výnosov a zníženia redukcie kapitálu, a to aj pridaním dodatočných odborných znalostí.
  • Urýchliť tempo digitálnej transformácie, zefektívniť prevádzkové procesy a naplniť strategickú ambíciu celoživotného partnerstva. Vytvoriť integrovaný dohľad nad všetkými nástrojmi podporujúcimi digitálnu a technologickú transformáciu.

V rámci novej zjednodušenej organizačnej štruktúry Skupina povýšila niekoľko vyšších riadiacich pracovníkov spoločnosti Generali, ktorí budú podriadení priamo generálnemu riaditeľovi Skupiny. Tieto interné zmeny zaručia plnú kontinuitu a efektivitu obchodnej stratégie, sú dôkazom vysokej úrovne vlastných talentov Skupiny a podporujú zhodnocovanie schopností a kompetencií.

Kľúčové zmeny sú:

  • Sandro Panizza nastupuje do novovytvorenej úlohy riaditeľa poistenia a investícií Skupiny (Group Chief Insurance & Investments Officer) s účinnosťou od 1. marca 2021. Tento útvar zahŕňa kompetencie na centrále Skupiny týkajúce sa poistenia a zaistenia spolu s manažmentom investícií.
  • Carlo Trabattoni je od 1. marca 2021 generálny riaditeľom Asset & Wealth Management (CEO Asset & Wealth Management), novej obchodnej jednotky vytvorenej po preskupení investičných aktivít Skupiny s účinnosťou od 1. marca 2021. Jeho úlohou bude koordinovať aktivity Skupiny v rámci Asset managementu ako aj Banca Generali.
  • Bruno Scaroni sa od 1. februára 2021 stáva zodpovedným za transformáciu Skupiny (Group Chief Transformation Officer), ktorá zahŕňa aktivity týkajúce sa stratégie Skupiny v rámci digitálnej a technologickej transformácie.
  • Giancarlo Fancel, súčasný finančný riaditeľ Country Italy & Global Business Lines (Chief Financial Officer of Country Italy & Global Business Lines), od 1. marca 2021 prevezme rolu riaditeľa risk manažmentu Skupiny (Group Chief Risk Officer).
  • Okrem toho bude Cristiano Borean, finančný riaditeľ Skupiny (Group Chief Financial Officer), dozerať aj na vzťahy s investormi a ratingovými agentúrami. A spolu s Isabelle Conner, zodpovednou za marketing (Group Chief Marketing & Customer Officer), a Massimilianom Ottochianom, zodpovedným za fúzie a akvizície Skupiny (Group Head of Merger & Acquisition), budú od 1. februára reportovať generálnemu riaditeľovi Skupiny Generali Philippeovi Donnetovi.

V dôsledku novej organizačnej štruktúry zanikne funkcia generálneho manažéra (General Manager). Frédéric de Courtois, ktorý túto pozíciu zastáva, opustí Skupinu 1. februára 2021. Timothy Ryan, súčasný riaditeľ IT a Asset & Wealth Management (Group CIO and CEO Asset & Wealth Management), opustí Skupinu 1. marca 2021.

CEO Skupiny Generali, Philippe Donnet, uviedol: „Od spustenia strategického plánu „Generali 2021“ sme zaznamenali výrazný pokrok v dosahovaní našich cieľov čeliac rýchlo sa meniacemu svetu a bezprecedentným výzvam. Zmyslom našej novej organizačnej štruktúry je podporiť Skupinu v úspešnom plnení záverečných fáz stratégie „Generali 2021“ a pri príprave na budúce výzvy. Naše ciele zostávajú nezmenené: zosúladiť správu investícií s poistnou stratégiou s cieľom dodávať zákazníkom vynikajúce produkty a služby a vytvárať hodnotu pre našich akcionárov s ohľadom na prostredie úrokových sadzieb; urýchliť stratégiu správy aktív, ktorá slúži na zvýšenie ziskovosti Skupiny; koordinovať digitálnu a technologickú transformáciu, čo je základným prvkom ambície celoživotného partnerstva.

Som hrdý na to, že vedúce pozície Skupiny sú zložené z našich interných zdrojov: je to ďalší dôkaz kvality manažmentu a ľudí pracujúcich v spoločnosti Generali a ich jedinečných schopností. Vytvorenie útvaru Poistenia a Investícií stavia spoločnosť Generali do čela poisťovacieho odvetvia vytvorením integrovanej správy underwritingu a investícií. Tieto zmeny odrážajú naše súčasné zameranie a priority a ako také zabezpečujú úplnú kontinuitu a efektivitu. Frédéric de Courtois a Tim Ryan boli nápomocní pri definovaní toho, čo sa nám podarilo doteraz dosiahnuť. V mene Skupiny im chcem poďakovať za prínos a popriať im všetko dobré do ďalších aktivít. “

Návrat na tlačové správy
Načítavanie