Uvedomujeme si, že skutočné partnerstvo stojí na hodnotách dôvery a solidarity. Aj preto sa Skupina Generali rozhodla prostredníctvom svojich spoločností pôsobiacich v krajinách v  regióne Rakúsko, stredná a východná Európa a Rusko pomôcť svojim klientom a ohrozeným komunitám prekonať krízu koronavírusu formou rôznych iniciatív.

V rámci 10 krajín regiónu, do ktorého patrí aj Slovensko sa podniklo hneď niekoľko rôznych iniciatívv boji s koronavírusom so zameraním na pomoc klientom (Rakúsko, Chorvátsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko), núdzové situácie v zdravotníctve (Bulharsko, Chorvátsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko) a širšiu komunitu (Maďarsko, Rumunsko a Slovinsko).

Financie na podporu jednotlivých projektov sú čerpané z prostriedkov jednotlivých spoločností Skupiny Generali, ako aj z Mimoriadneho medzinárodného fondu, na ktorý vyčlenila Skupina Generali financie vo výške 100 miliónov EUR a ktorý je určený na boj s vírusovým ochorením COVID-19 na medzinárodnej úrovni. Fond je dostupný v krajinách, v ktorých spoločnosť Generali pôsobí, s cieľom poskytnúť okamžitú pomoc v tejto rýchlo sa rozvíjajúcej kríze.

„V týchto bezprecedentných obdobiach pandémie COVID-19 nemôžeme zostať ľahostajní k tomu, čo sa deje okolo nás. Naopak, cítime, že byť celoživotným partnerom ľudí je pre nás obrovským záväzkom. Viac ako kedykoľvek predtým cítime zodpovednosť za pomoc našim klientom a našim komunitám. Som skutočne hrdý na to, koľko iniciatív solidarity – zameraných na pomoc tam, kde je to najviac potrebné – sa uskutočnilo na celom svete vrátane nášho regiónu,“ povedal Luciano Cirinà, generálny riaditeľ spoločnosti Generali CEE Holding.

SLOVENSKO

Poisťovňa Generali sa rozhodla poskytnúť mimoriadnu kompenzáciu lekárom, zdravotným sestrám, zdravotníkom a iným ľuďom, ktorí sú v prvej línii v boji proti koronavírusu. Všetkým zdravotníckym pracovníkom pracujúcim v zdravotníckych zariadeniach, ktorí majú v poisťovni Generali individuálne životné poistenie, bude v období od 20. apríla do 19. júla 2020 poskytované automatické a bezplatné dodatočné krytie nad rámec ich zmluvy. Ak sú títo klienti hospitalizovaní po dobu najmenej troch nocí pre ochorenie COVID-19, dostanú mimoriadnu kompenzáciu vo výške 700 EUR. Ak podľahnú tomuto ochoreniu alebo v priamej súvislosti s ním, oprávnená osoba dostane mimoriadnu kompenzáciu vo výške 10 000 EUR.

Poisťovňa Generali zároveň objednala a zakúpila 5 najmodernejších dezinfekčných UVD robotov pre najväčšie slovenské nemocnice, ktoré budú v nasledujúcich týždňoch dodané do nemocníc v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici a v Košiciach. Tieto roboty budú pre slovenské nemocnice významným prínosom, a to nielen počas tohto náročného obdobia, ale aj v budúcnosti.

RAKÚSKO

Generali zriadilo v Rakúsku linku pomoci pre širokú verejnosť v spolupráci s Europ Assistance, na ktorej ľuďom poradia s lekárskymi otázkami alebo IT problémami, ale aj osobnými obavami a strachom, či neistotou. Linka pomoci spoločnosti Generali s názvom Corona je k dispozícii 24 hodín denne v celom Rakúsku.

Od začiatku apríla poskytuje viedenský zdravotnícky start-up „drd“ (doctors recommended by doctors, v preklade lekári odporúčaní lekármi) všeobecnú lekársku pomoc od skúsených všeobecných lekárov prostredníctvom videohovoru. Cieľom tejto iniciatívy je minimalizovať riziko infekcie pri návšteve lekára. Spustenie tejto prvej celoplošnej telemedicínskej služby v Rakúsku, ktorá bola pôvodne plánovaná na leto 2020, urýchlil príchod koronavírusu. Generali Rakúsko spolu s telekomunikačnou spoločnosťou Drei uhradili všetky náklady na konzultácie so všeobecným lekárom formou videohovoru. Túto službu je možné využívať prostredníctvom aplikácie vo všetkých rakúskych mobilných sieťach.

Generali Rakúsko sa navyše zapojilo do iniciatívy „Hrdinovia proti osamelosti“. Zamestnanci a agenti poisťovne telefonujú klientom patriacim do rizikových skupín, aby sa informovali o tom, či sú v poriadku. Aktivita zahŕňa aj vytvorenie vstupnej stránky, na ktorej sa ľudia môžu registrovať a byť tak navzájom v spojení. Zapojiť sa môžu aj rôzne združenia, spoločnosti a mimovládne organizácie.

BULHARSKO

Generali v Bulharsku venovala nemocniciam v celej krajine dary v hodnote takmer 55 000 EUR, aby im pomohli v boji s ochorením COVID-19. Poisťovňa zakúpila aj dva respirátory, ktoré boli dodané do nemocníc v hlavnom meste. Poisťovňa Generali ​​tiež poistila lekárov proti riziku infekcie COVID-19, a to úplne zadarmo. Poistenie sa týka ​​približne 1 600 zamestnancov zdravotníckych zariadení a zdravotníckych stredísk v Sofii a siedmich ďalších mestách v krajine. Poistenie je platné od 1. mája 2020, trvá nasledujúce 3 mesiace a pokrýva náklady na nemocničné ošetrenie na jednotke intenzívnej starostlivosti v dôsledku COVID-19, ako aj psychologickú pomoc zdravotníckemu personálu.

CHORVÁTSKO

V Chorvátsku venovala Generali 150 000 eur Chorvátskemu ústavu verejného zdravia, ktorý použije tieto finančné prostriedky na obnovu budovy na Rockefellerovej ulici 2 v Záhrebe, ktorá bola značne poškodená ničivým zemetrasením. Zároveň podporuje úsilie pri zabezpečovaní toho, aby chorvátske nemocnice a zdravotný systém mali všetky potrebné zdroje potrebné na prekonanie pandémie COVID-19.

Generali tiež darovala po dohode s Chorvátskou lekárskou komorou a Chorvátskou komorou sestier lekárom a zdravotným sestrám poistenie pre prípad ochorenia COVID-19.

ČESKÁ REPUBLIKA

Generali Česká pojišťovna vytvorila špeciálny bezplatný príspevok k životnému poisteniu pre všetkých klientov poisťovne pracujúcich ako zdravotnícky personál (lekári, záchranári, zdravotné sestry a ďalší odborníci vrátane pracovníkov upratovacích a stravovacích služieb), ktorí sa starajú o pacientov s diagnózou COVID- 19 v nemocniciach, domovoch dôchodcov, liečebných strediskách, sanitkách a iných zariadeniach. Tento bezplatný príspevok sa automaticky vzťahuje aj na zdravotné sestry združené v Českej asociácii sestier, ktoré pritom nemusia byť ani klientmi Generali. Tento osobitný doplnok k životnému poisteniu je platný od 1. mája do 31. júla a zahŕňa kompenzáciu za každý deň hospitalizácie v bežných nemocniciach, vyššiu kompenzáciu za hospitalizáciu na jednotkách intenzívnej starostlivosti a kompenzáciu v prípade úmrtia spôsobeného COVID-19.

Generali Česká pojišťovna spolupracovala s Českým združením zdravotných sestier na kampani Pomáháme sestřičkám, ktorej cieľom je poskytovanie pomoci a morálna a materiálna podpora (najmä občerstvenie) zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú v prvej línii. Generali ČP prostredníctvom svojej nadácie venovala 18 450 eur a začala kampaň na získavanie finančných prostriedkov pre širokú verejnosť. Okrem toho vďaka finančnej podpore od spoločnosti Generali Investments CEE vo výške 55 000 eur zriadili Výbor dobrej vôle – Nadácia Olgy Havlovej – Fond podpory seniorov. Cieľom programu je podpora terénnych sociálnych služieb určených špeciálne pre seniorov, aby títo nezostali doma izolovaní bez jedla, liekov a lekárskej pomoci.

MAĎARSKO

Nadácia Generali for Safety venovala 140 000 eur, aby sa špecializovaná nemocnica Zdravotného strediska Buda, Národné centrum pre poruchy chrbtice, mohla zmeniť na pandemickú nemocnicu. Tento dar tiež umožnil nákup testov na skríning koronavírusu, laboratórne vybavenie a ultrazvukové vybavenie používané na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Poisťovňa Generali v Maďarsku zároveň od 1. mája do 31. júla 2020 poskytla všetkým zdravotníckym pracovníkom pracujúcim v zdravotníckych zariadeniach, ktorí pôsobia v prvej línii v boji proti koronavírusu, bezplatné dodatočné krytie v prípade ochorenia COVID-19. V rámci bezplatného poistného krytia sú k dispozícii dve služby: denná nemocenská dávka a dávka v prípade úmrtia.

Okrem toho Generali Medali24 bezplatne poskytla od začiatku apríla každému klientovi so súkromným zdravotným poistením telekonzultačnú službu Generali Medi24. Generali taktiež uhradí jednorazové náklady na test COVID-19 (do 42,3 EUR) a ponúka pomoc pri hľadaní služby poskytujúcej testovanie a tiež je konzultačne k dispozícii infikovaným pacientom, ktorí sa zotavujú doma.

POĽSKO

Poisťovňa Generali Poľsko pridelila 360 000 poľských zlotých (približne 80 000 eur) na podporu nemocníc, predovšetkým na dotáciu nákupu respirátorov potrebných pre jednotky intenzívnej starostlivosti. Pripojila sa tak ku kampani „Vďační lekárom“ Caritas Polska. V rámci tejto kampane boli do nemocníc distribuované prvé respirátory zakúpených spoločnosťou Caritas. Generali v Poľsku v spolupráci s ostatnými poisťovateľmi podporila aj Ústrednú klinickú nemocnicu ministerstva vnútra a správy vo Varšave.

S podporou Europ Assistance Poland bolo zriadené telefonické centrum 24/7, ktoré poskytuje klientom informácie o bezpečnostných opatreniach a prevencii šírenia infekcie. Navyše vďaka spolupráci s poskytovateľom telemedicínskych služieb Meedy zákazníci získajú prístup k telemedicínskym službám a budú môcť využiť lekárske konzultácie bez toho, aby museli opustiť svoj domov.

Generali Poľsko predstavila tiež nový produkt v rámci skupinového poistenia v prípade ochorenia COVID-19, vďaka ktorému môže zamestnávateľ poistiť všetkých zamestnancov pre prípad infekcie vírusom SARS-CoV-2. V rámci tejto ochrany majú zamestnanci, ktorým bola diagnostikovaná choroba COVID-19 a ktorí boli hospitalizovaní v dôsledku tejto choroby, nárok na finančnú podporu. Generali tiež poskytuje asistenčné služby po hospitalizácii, ktoré pokrývajú náklady na konzultácie s praktickým lekárom (návšteva doma, telefonická alebo videokonferencia), lekárska preprava, podpora pri starostlivosti o deti, staršie osoby a domáce zvieratá, ako aj pomoc pri nákupe potreby, upratovanie domácnosti alebo príprava jedál.

RUMUNSKO

Generali v Rumunsku ponúka poistenie rizík spojených s novým koronavírusom pre spoločnosti s názvom Co-Protect. Ide o skupinové zdravotné poistenie zamerané výlučne na ochorenie následkom nového koronavírusu a s tým spojené finančné straty firiem. Politika Co-Protect je k dispozícii v troch štandardizovaných formách s pevne stanoveným poistným.

SRBSKO

Za účelom ochrany zdravia svojich zákazníkov a uľahčenia diaľkového riadenia záležitostí súvisiacich s poistením Generali Srbsko vytvorila pre klientov so zdravotným poistením kontaktné centrum a špeciálne stredisko pre zdravotné poistenie. Cestovné poistenie sa navyše rozšírilo na všetkých zákazníkov, ktorí uviazli v zahraničí a nemohli sa vrátiť domov. Generali Osiguranje Srbija sa tiež rozhodla rozšíriť krytie COVID-19 bezplatne na klientov s poistením malých a stredných podnikov a na klientov so životným poistením. S cieľom ďalej chrániť klientov v oblasti životného poistenia a zvyšovať finančné zabezpečenie ich rodín prijala spoločnosť osobitné opatrenie v podobe rozšírenia zmluvného krytia.

Poisťovňa Generali na svojej webovej stránke uverejnila aj príručku o duševnom zdraví „Ako chrániť duševné zdravie v krízových situáciách“. Vyvinuté v spolupráci so psychologičkou Suzanou Banovičovou.

SLOVINSKO

Generali Slovinsko prijalo osobitné opatrenie na ochranu svojich klientov a zvýšenie finančnej bezpečnosti rodín. Bezplatne rozšírilo poistné krytie o ochorenie na COVID-19 na klientov, ktorí majú životné poistenie (klasické životné poistenie, investičné životné poistenie alebo poistenie pre prípad smrti) s dobou dlhšou ako 5 rokov, na nemocničnú liečbu a na prípadnú smrť v dôsledku ochorenia na COVID-19. Generali Slovinsko okrem toho vytvorilo osobitný fond pre zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov v domovoch pre seniorov. Všetci pracovníci v týchto inštitúciách môžu dostať finančnú podporu v prípade infekcie COVID-19. Generali Slovinsko navyše predstavilo nový produkt v rámci kolektívneho poistenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Finančný dar vo výške 250 000 eur bolo poskytnutých správe Slovinskej republiky pre civilnú ochranu a katastrofu na nákup dezinfekčných prostriedkov, ochranných rukavíc, ochranných masiek a respirátorov, dekontaminačných staníc, ochranných kombinéz a iného vybavenia.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie