Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Spoločnosť ERGO Poisťovňa, a. s. a spoločnosť Generali Poisťovňa, a. s. na základe právoplatného rozhodnutia Národnej banky Slovenska, uzatvorili 25. septembra 2019 zmluvu o prevode poistného kmeňa.

Generali podpísala dohodu o prevzatí kompletného poistného kmeňa životného a neživotného poistenia troch subjektov spoločnosti ERGO International AG v Maďarsku a na Slovensku ešte v apríli tohto roka. Táto transakcia následne podliehala schváleniu príslušných regulačných orgánov a orgánov pre hospodársku súťaž. Na základe právoplatného rozhodnutia Národnej banky Slovenska z 23. septembra 2019, uzatvorili spoločnosť ERGO Poisťovňa, a. s. a spoločnosť Generali Poisťovňa, a. s. 25. septembra 2019 zmluvu o prevode poistného kmeňa. Poisťovňa Generali tak od 1. októbra 2019 prevezme poistný kmeň spoločnosti Ergo a zároveň od tohto dátumu začne zabezpečovať všetky súvisiace služby pre klientov. Týmto dňom tak budú všetky poistné zmluvy prevedené na poisťovňu Generali, ktorá ich bude mať v správe a bude novým poisťovateľom klientov spoločnosti Ergo.

O tejto skutočnosti bude poisťovňa Generali písomne informovať všetkých klientov, ktorých sa táto transakcia týka. Pre čo najhladší priebeh prevodu poistného kmeňa prinášame odpovede na najčastejšie otázky našich nových klientov v súvislosti s prevodom ich poistnej zmluvy do poisťovne Generali.

Poistenie zostáva v platnosti v plnom rozsahu

Poistná zmluva, ktorú majú klienti uzatvorenú s poisťovňou Ergo, nezaniká. Od 1. októbra 2019 bude táto poistná zmluva v plnom rozsahu prevedená na spoločnosť Generali, ktorá bude mať poistnú zmluvu v správe a stane sa tak novým poisťovateľom, pričom poistné krytie bude naďalej poskytované v takom rozsahu, v akom bolo dojednané v spoločnosti Ergo ku dňu prevodu.

Investičné životné poistenie bude prevedené 1:1

To platí aj pre zmluvy investičného životného poistenia. Tým, že bude poistná zmluva v plnom rozsahu prevedená na spoločnosť Generali, budú prevedené aj stavy účtov týchto poistných zmlúv, a teda pre klientov sa nič nemení. Hodnoty účtov klientov budú prevedené jedna k jednej a hodnoty stavov účtov klientov sa budú naďalej vyvíjať v súlade s poistnými podmienkami platnými pre jednotlivé produkty a na základe vývoja cien jednotiek, na ktoré sú naviazané.

Poistné ani spôsob platby sa nemení

Prevod poistných zmlúv z poisťovne Ergo na poisťovňu Generali nemá žiaden dopad na výšku poistného, ktoré klient doteraz uhrádzal za poistenie. Rovnako sa nemení ani spôsob, akým klient uhrádzal poistné. Poisťovni Generali zároveň nie je potrebné v dôsledku prevodu poistnej zmluvy nič nahlasovať ani meniť v nastavení platieb. Poistné klienti uhrádzajú rovnakým spôsobom, s rovnakými údajmi a na rovnaké číslo účtu ako doteraz.

Nahlasovanie poistných udalostí

Od 1. októbra 2019 je v prípade poistnej udalosti potrebné obrátiť sa výlučne na poisťovňu Generali, ktorá je od tohto dátumu novým poisťovateľom. Klienti tak môžu urobiť viacerými spôsobmi – online prostredníctvom webstránky na www.generali.sk/poistna-udalost, telefonicky na telefónnom čísle 02/5857 7777, e-mailom na adresu generali.sk@generali.com alebo listom na adresu Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava, Slovenská republika.

Ak chce klient nahlásiť poistnú udalosť do 30. septembra 2019, musí tak urobiť ešte u svojho predchádzajúceho poisťovateľa, teda u poisťovne ERGO.

Poistné udalosti v procese likvidácie

Všetky poistné udalosti, ktorých likvidácia nebola ukončená do 30. septembra 2019 v poisťovni ERGO, budú po 1. októbri 2019 posunuté na spracovanie a vybavenie do poisťovne Generali.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa poistnej zmluvy alebo škodovej udalosti, ako aj iných informácií sa klienti, ktorých sa týka prevod poistného kmeňa, môžu od 1. októbra 2019 obrátiť na poisťovňu Generali, a to:

  • Telefonicky na linku určenú na tento účel 02/5857 7777, kde Vám naši operátori radi pomôžu, 
  • E-mailom na adresu určenú na tento účel: generali.sk@generali.com,
  • listom na adresu: Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava, Slovenská republika.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie