Pokusy o získanie poistných plnení, na ktoré klient nemá nárok, medziročne rastú

Generali Slovensko eviduje za január – september 2010 viac ako 6 600 pokusov o získanie poistného plnenia, na ktoré klient nemá nárok, pričom celková výška uchránených finančných prostriedkov predstavuje 3.065.264 eur. V medziročnom porovnaní poisťovňa zaznamenala najväčší nárast takýchto prípadov v oblasti podnikateľského majetku a zodpovednosti. Najviac pokusov bolo zistených u osôb do 30 rokov z Bratislavy.

Generali Slovensko aj naďalej zaznamenáva najviac pokusov o získanie poistného plnenia, na ktoré klient nemá nárok, v oblasti poistenia motorových vozidiel. Pri povinnom zmluvnom poistení vozidiel predstavujú 41% a pri havarijnom poistení 34%. Najmenej prípadov je poisťovňou zaznamenaných v životnom poistení a úrazoch, kde ide len o 1% z celkového počtu pokusov.

V medziročnom porovnaní vzrástol počet pokusov o nekalú činnosť najviac v oblasti poistenia podnikateľského majetku a zodpovednosti a to až o 16%. Kým za prvé tri štvrtiny roku 2009 boli v tejto oblasti pokusy evidované na úrovni 3%, za rovnaké obdobie roku 2010 sa ich počet zvýšil na 19% z celkového počtu.

Najčastejším pokusom o neoprávnené získanie poistného plnenia sú fiktívne škody, t.j. vydávanie poškodenia za poistnú udalosť. Ide napríklad o fingovanie vzniku škody tak, aby zodpovedala poistným podmienkam. Ďalej sa často vyskytujú pokusy so zvyšovaním rozsahu poškodenia a duplicitné uplatnenie rovnakého poškodenia.

V roku 2010 doteraz najviac prípadov nekalej činnosti zaznamenala poisťovňa v Bratislave (23,6%), v Prešovskom kraji (19,2%) a v Banskobystrickom kraji (13,2%). Z hľadiska veku sa o takúto činnosť pokúšajú najviac ľudia vo veku do 30 rokov (36,3%). Za jeden z najväčších problémov, hlavne pri tejto vekovej skupine, poisťovňa považuje to, že si v mnohých prípadoch ľudia vôbec neuvedomujú, že môže ísť o trestný čin. Už pri zvýšení počtu odcudzených vecí, hlásení „väčšieho“ rozsahu škody ako je reálne, alebo spájania viacerých škôd do jednej poistnej udalosti ide o pokus o podvodnú činnosť, ktorá je protizákonná.

Príklady pokusov za obdobie 1. – 9. / 2010

1. Klient sa pokúsil zneužiť systém tzv. zrýchlenej likvidácie, t.j. riešenie menších škôd bez výkonu obhliadky. Po viac ako dvoch týždňoch od „údajného“ vzniku škody nahlásil do poisťovne poškodenie strechy rodinného domu víchricou. Pri obhliadke, realizovanej poisťovňou, netajil prekvapenie, miestami až rozhorčenie, že kalamitné škody sa „údajne“ likvidujú bez vykonania obhliadky a technik z poisťovne bol v tomto prípade „nevítaným hosťom“. Na mieste žiadna poškodená strecha nebola, klient však tvrdil, že už všetko medzičasom opravil. Vznik a rozsah škody nevedel klient nijako preukázať, o poškodení nenasvedčovalo nič ani v blízkom okolí (iné poškodenia víchricou na súkromnom alebo obecnom majetku, na stromoch, poľnohospodárskych plodinách a pod.). Škoda bola vyhodnotená ako nepreukázaná a ukončená bez poistného plnenia.

2. Klient nahlásil do poisťovne škodu na svojom majetku, ktorá vznikla následkom povodne. Prvým indikátorom ostražitosti likvidátora bola skutočnosť, že poistná zmluva bola úplne nová. Z iných prípadov v tejto lokalite sa poisťovni podarilo nezvratne preukázať, že v čase vzniku poistenia bola už v obci dva dni povodeň, ktorá musela poškodiť aj tento majetok. Nakoľko majetok vstupoval do poistenia už poškodený, čo klient vedome zatajil – nepravdivo poisťovňu informoval, poisťovateľovi nevznikla povinnosť poskytnúť poistné plnenie a odstúpil od takto špekulatívne dojednanej poistnej zmluvy.

3. Klient mal v poisťovni uzatvorené životné poistenie pre prípad dožitia. V čase, keď poistná zmluva dožila, jeho sused z malej dedinky s úplne identickým menom aj priezviskom (neboli pritom rodina) – tiež požiadal o výplatu poistného plnenia, ktorá však prináležala len klientovi poisťovne. Až na základe overenia totožnosti podľa občianskeho preukazu sa zistilo, že nesedia rodné čísla a nepravý „klient” sa pokúšal získať peniaze, ktoré mu neprináležali.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie