Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Poisťovňa Generali Slovensko poslala do 6 dní po požiari na účet Ministerstva kultúry SR zálohu na poistné plnenie vo výške 2 mil. EUR. Prostriedky boli primárne určené na okamžité začatie odstraňovania škôd a prvé opravy. K dnešnému dňu boli zo zálohy uhradené práce a materiál vo výške 82 591,09 EUR. Po vyčerpaní dvojmiliónovej zálohy je poisťovateľ od začiatku pripravený operatívne poskytnúť na opravu Krásnej Hôrky ďalšie prostriedky.

Po troch mesiacoch od požiaru hradu Krásna Hôrka boli zo zálohy na poistné plnenie využité prostriedky na provizórne prekrytie hradu, projekt elektrickej prípojky, statické posúdenie, dodávku pitnej vody, transport umeleckých diel, pracovné pomôcky na čistenie, zabezpečovacie konštrukcie a aktívne bleskozvody. Bezprostredne po nahlásení škody poisťovňa vykonala obhliadku zničeného hradu a vyzvala Slovenské národné múzeum na dodanie dokumentov potrebných na šetrenie poistnej udalosti. Zároveň poisťovňa monitoruje aktuálny stav na hrade, vyhodnocuje hroziace riziká a vydáva odporúčania ako predchádzať vzniku nových škôd.

Na základe požiadavky poisťovne boli na hrade inštalované aktívne bleskozvody chrániace pred bleskovou činnosťou pracovníkov, ako aj samotný hrad. Ich montáž bola ukončená minulý týždeň. Spolu s bleskami zvyšovali riziko požiaru aj dreviny a porast v blízkosti hradu. Z prešetrovania poistnej udalosti vyplynulo, že dreviny siahajúce až do výšky troch metrov neboli v dostatočnej vzdialenosti od hradu (tzn. 10 až 15 metrov), dokonca rástli priamo z hradného múru. Na podnet poisťovne eliminovať riziko požiaru – zvyšujúce sa extrémne teplým a suchým počasím – sa v pondelok 18. júna začal fyzický výrub náletových drevín v okolí hradu.

Všetky rekonštrukčné práce na hrade Krásna Hôrka sú odsúhlasované a konzultované s Generali Slovensko, nakoľko sa dohliada na primeranosť nákladov na opravu. Termín ukončenia likvidácie závisí od rýchlosti dokončenia rekonštrukcie celého hradu a predloženia potrebných dokumentov. Po troch mesiacoch bol poisťovni doručený zoznam umeleckých zbierok a diel na hrade v čase vzniku požiaru, pričom zoznam umeleckých zbierok a diel poškodených požiarom s vyčíslením škody poisťovňa zatiaľ neobdržala. Rovnako čaká na zoznam všetkých ostatných hnuteľných vecí nachádzajúcich sa na hrade v čase požiaru s vyčíslením škody na veciach zničených požiarom.

Celkové škody boli podľa nezávislých expertov vyčíslené predbežne na 8 mil. EUR (7 mil. EUR na nehnuteľnom a 1 mil. EUR na hnuteľnom majetku). Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by výška škody mala byť v inej sume, nakoľko poisťovni neboli do dnešného dňa predložené žiadne dokumenty dokazujúce túto informáciu. „Zároveň je dôležité dôrazne upozorniť, že poisťovňa môže kryť z právneho hľadiska reálne len náklady na obnovenie hradu do pôvodného stavu, ktorý bol zdokumentovaný v čase vzniku poistnej udalosti, nie obnovy nad rámec pôvodného stavu pred požiarom,“ uviedol Mgr. Martin Fučík, vrchný riaditeľ úseku poistných udalostí.

Poistenie Krásnej Hôrky

Hrad Krásna Hôrka je poistený spolu s ostatným majetkom MK SR, to znamená, že poistná zmluva kryje rozsiahly majetok vrátane všetkých štátom spravovaných hradov, zámkov, kaštieľov a pod. Hlavným spolupoisťovateľom je poisťovňa Generali Slovensko so 40 %- ným podielom na preberanom riziku. Ročný limit poistného plnenia vyplývajúci z poistnej zmluvy je 11 617 872 EUR na nehnuteľnom majetku a 3 319 391 EUR na hnuteľnom majetku. Pod uvedené limity spadajú poistné udalosti na všetkých hradoch, zámkoch, kaštieloch, baštách a pod. pod správou štátu.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie