Generali Slovensko prináša ako jedna z prvých poisťovní na trhu poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu. Reaguje tak na novú legislatívnu úpravu, ktorá vstúpi do platnosti 1. júla 2012.

Prevádzkovatelia budú povinní v zmysle zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd zabezpečiť finančné krytie svojej zodpovednosti za škody spôsobené ich pracovnou činnosťou na chránených druhoch a biotopoch, ako aj na vode a pôde. Jednou z možností zábezpeky finančného krytia zodpovednosti za environmentálnu škodu vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia na odstránenie uvedenej škody je na mieru vytvorené poistenie. Od apríla ho má vo svojom portfóliu aj poisťovňa Generali Slovensko, čím potvrdzuje status univerzálnej poisťovne. Nové poistenie kryje zodpovednosť za environmentálnu škodu v rozsahu platnej legislatívy. To znamená, že kryje zákonom stanovené náklady na primárnu, doplnkovú a kompenzačnú nápravu, ako aj náklady na preventívne opatrenia. Zároveň poskytuje možnosť pripoistiť aj zodpovednosť za environmentálnu škodu spôsobenú výrobkom. Poistenie je vhodné ako pre výrobnú sféru, tak aj pre služby. Ako vyplýva zo zákona, prevádzkovateľ je povinný najneskôr do 100 dní od povolenia pracovnej činnosti preukázať príslušnému orgánu spôsob finančného krytia svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu. V prípade, že uvedené finančné krytie nezabezpečí, hrozí mu od príslušných orgánov pokuta do výšky 33 193,91 EUR.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie