Poškodení po ničivých živelných udalostiach majú z komplexného poistenia majetku (pozn. produkt DOMino) nárok aj na úhradu nákladov, ktoré vynaložili v súvislosti s poistnou udalosťou. Ide o výdavky spojené s odstraňovaním následkov živelnej udalosti, ale aj o náklady vynaložené na odvrátenie alebo zmiernenie následkov bezprostredne hroziacej poistnej udalosti. Nonstop majú klienti k dispozícii asistenčné služby, ktoré im pomôžu v núdzi s náhradným ubytovaním, ochranou nezabezpečeného bývania proti rabovaniu či prevozom a uskladnením zariadenia domácnosti.

Asistenčné služby dostane klient zadarmo k poisteniu majetku, sú mu nepretržite k dispozícii na čísle 0800 121 122 alebo +421 2 58 57 22 66 (volania zo zahraničia). V prípade povodní môžu klienti využiť v rámci asistencie nasledovné služby:
· zorganizovanie a úhrada krátkodobého náhradného ubytovania pre poistenú rodinu s limitom 1 000 €, ak sa stal dom/byt neobývateľným;
· prevoz zariadenia domácnosti (limit 335 €) a jeho uskladnenie (170 €);
· ochrana nezabezpečenej domácnosti (do 1 000 €);
· preprava poisteného k určenej osobe (do 170 €).

Asistenčná služba zároveň oznámi vznik poistnej udalosti poisťovni a poradí, ako ďalej postupovať. Pre využívanie vyššie uvedených služieb je vždy potrebné kontaktovať asistenčnú službu.

Poistenie nákladov, ktoré poškodený vynaloží pri poistnej udalosti, zahŕňa okrem nákladov na opravu poškodenej veci (resp. zadováženie si novej) aj:
· náklady vynaložené na odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti a na odvrátenie alebo zmiernenie následkov poistnej udalosti;
· náklady vynaložené na odpratanie zvyškov poistenej veci po poistnej udalosti, vynaložené z bezpečnostných alebo hygienických dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu;
· primerané účelne vynaložené náklady na demoláciu, vypratanie a odvoz suti;
· náklady na upratanie miesta poistenia po škodovej udalosti.

Poisťovňa sa v minulosti stretla s prípadom, keď klientovi uhradila vrecia s pieskom, inému zasa bager, ktorým si vyhĺbil odtokový kanál pred domom, aby zabránil vniknutiu vody do domu v čase bezprostredného ohrozenia počas povodní. Klienti využívajú aj ďalšie služby. Rodina z východného Slovenska bývajúca v blízkosti rozvodneného potoka musela večer po niekoľkodňových intenzívnych dažďoch opustiť neobývateľný zatopený dom až do času, kým voda neklesne a nebude možné začať odstraňovať následky povodne. Rodine bolo poskytnuté náhradné ubytovanie a zabezpečená ochrana majetku pracovníkom bezpečnostnej služby, ktorý dom do nasledujúceho dopoludnia strážil.

Pozn.: Rozsah a limity asistenčných služieb môžu byt odlišné v závislosti od uzatvorenej poistnej zmluvy/produktu. Vyššie uvedené platí pre aktuálny produkt DOMino.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie