Hrad Krásna Hôrka je poistený spolu s ostatným majetkom Ministerstva kultúry SR, čiže poistná zmluva kryje rozsiahly majetok vrátane všetkých štátom spravovaných hradov, zámkov, kaštieľov a pod. Poistné riziko je vzhľadom na to rozdelené medzi viacerých spolupoisťovateľov, pričom najväčší 40 %-ný podiel na preberanom riziku nesie hlavný spolupoisťovateľ, ktorým je poisťovňa Generali Slovensko.

Zostávajúci podiel je rozdelený medzi ďalších 4 spolupoisťovateľov, ktorými sú QBE Insurance (Europe) Limited (19%), Triglav pojišťovna, a.s.(16%), UNIQA poisťovňa, a.s. (15%) a HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu (10%).

Proces likvidácie poistnej udalosti riadi hlavný poisťovateľ, ktorý má zároveň za úlohu zastupovať ostatných spolupoisťovateľov pred klientom pri záležitostiach dojednaného poistenia.

Škoda na hrade Krásna Hôrka je krytá poistnou zmluvou s ročným limitom poistného plnenia na nehnuteľnom majetku vo výške 11 617 872 eur a na hnuteľnom majetku (zbierky umeleckých predmetov, exponáty, obrazy, sochy, knihy a pod.) vo výške 3 319 391 eur. Tieto limity sa netýkajú len hradu Krásna Hôrka, ale všetkých už vyššie spomínaných hradov, zámkov, bášt a kaštieľov, ktoré sú majetkom Ministerstva kultúry SR. Na základe predbežnej expertnej správy o poistnej udalosti je odhad škody na

Krásnej Hôrke vo výške 7 mil. eur na nehnuteľnom a 1 mil. eur na hnuteľnom majetku. „Rozsiahle následky požiaru preukázali zmysel poistenia a zároveň zodpovedný prístup Ministerstva kultúry SR k správe štátneho majetku,“ uviedol Jozef Tanzer, člen predstavenstva poisťovne Generali Slovensko.

Ministerstvu kultúry SR poslala poisťovňa Generali Slovensko v piatok minulý týždeň na účet zálohu na poistné plnenie vo výške 2 mil. eur, aby bolo možné prijať opatrenia na zabránenie zvyšovania škody a zároveň na začatie prác pri oprave hradu.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie