Terst: Ratingová agentúra Standard & Poor’s oznámila, že nedávny pád úverového ratingu Talianska nemá vplyv na rating a výhľad spoločnosti Assicurazioni Generali. Tým sa potvrdil rating AA- a stabilný výhľad. Ratingy spoločnosti Generali aj naďalej odzrkadľujú nielen jej veľmi silnú konkurenčnú pozíciu a prevádzkovú výkonnosť, ale aj „silné“ riadenie rizík spoločnosti. Toto potvrdenie prichádza po znížení úverového ratingu Talianska. Dôsledky tohto poklesu, ako poukazuje analytik, „nepostačujú na to, aby garantovali zmenu ratingu spoločnosti Generali alebo jej výhľadu“. „Zhodnotili sme mieru rizika spoločnosti Generali voči štátnemu riziku Talianska ako miernu,“ uzatvára S&P.

***

Tlačová správa spoločnosti S&P’s.
S&P´s potvrdzuje rating AA- pre spoločnosť Generali so sídlom v Taliansku so stabilným výhľadom.
Nasleduje text tlačovej správy spoločnosti Standard & Poor’s:

— 19. septembra 2011 znížila spoločnosť Standard & Poor’s dlhodobý a krátkodobý úverový rating Talianska na úroveň A/A-1 z úrovne A+/A-1+ s negatívnym výhľadom.
— Podľa našich kritérií sme vyhodnotili taliansku poisťovňu Assicurazioni Generali SpA’s (Generali) a jej mieru rizika voči riziku Talianska ako miernu.
— Následne potvrdzujeme náš rating pre Generali ako AA-.
— Stabilné vyhliadky zahŕňajú naše očakávania, že veľmi silné konkurenčné postavenie spoločnosti Generali a jej výkonnosť, a tiež „silné“ riadenie rizík spoločnosti, by mali postupne zmierniť relatívne nízku úroveň primeranosti kapitálu voči úrovni ratingu.

Miláno (Standard & Poor’s), 23.septembra 2011: Ratingová agentúra Standard & Poor’s Rating Services dnes potvrdila finančnú silu a hodnotenie bonity zmluvných strán talianskej poisťovne Assicurazioni Generali SpA a jej hlavných pobočiek na úrovni AA- so stabilným výhľadom. Toto potvrdenie nasledovalo po znížení dlhodobého a krátkodobého úverového ratingu Talianska, kde zachovávame negatívny výhľad (pozrite si článok „Rating Talianska sa znížil na ‚A/A-1‘ v oblasti slabších možností rastu, prostredia nejasnej politiky s negatívnym výhľadom,“ zverejnený 19. septembra 2011 v sekcii RatingsDirect na portáli Global Credit Portal).
Zníženie ratingu Talianska má nepriaznivý dopad na Generali. Tieto následky však podľa nášho názoru nepostačujú na zmenu ratingu spoločnosti Generali alebo jej výhľadu. Naďalej však monitorujeme finančný a obchodný profil spoločnosti Generali v kontexte vývoja prevádzkového a finančného stavu Talianska.
Podľa našich kritérií sme zhodnotili mieru rizika spoločnosti Generali voči riziku Talianska ako miernu (pozrite si článok „Neštátne ratingy, ktoré prevyšujú rating štátov EMU: Metodológia a predpoklady,“ zverejnený 14. júna 2011 v sekcii RatingsDirect). Generali vnímame ako diverzifikovaného globálneho hráča. Na konci júna 2011 tvorili talianske vládne dlhopisy 39,3 % portfólia vládnych dlhopisov Generali a záväzky poistencov v Taliansku 27,4 % celkovej miery rizika poistencov spoločnosti Generali. Myslíme si, že táto miera rizika sa pohybuje v medziach, ktoré naše kritériá predpokladajú, a tým spĺňajú podmienky na postup v rámci trojstupňového rozdielu medzi dlhodobým ratingom Talianska na úrovni A a dlhodobým ratingom AA- spoločnosti Generali.
Rating spoločnosti Generali aj naďalej odzrkadľuje jej veľmi silnú konkurenčnú pozíciu a prevádzkovú výkonnosť, ale tiež „silné“ riadenie rizík spoločnosti. Aj naďalej vnímame kapitalizáciu spoločnosti Generali ako relatívne slabú stránku jej bonity.

Výhľad
Stabilný výhľad zahŕňa naše očakávania, že veľmi silná konkurenčná pozícia a prevádzková výkonnosť spoločnosti Generali, a tiež „silné“ riadenie rizík spoločnosti by mali postupne zmierniť relatívne slabú kapitalizáciu na úrovni jej ratingu. Náš výhľad sa odzrkadľuje v očakávaniach, že kroky manažmentu budú pravdepodobne smerovať k posilneniu primeranosti kapitálu na takú úroveň, ktorá je v súlade s aktuálnymi ratingmi.
Mohli by sme znížiť rating spoločnosti Generali, ak by primeranosť kapitálu nemala tendenciu smerovať k úrovni ratingu AA podľa nášho kapitálového modelu. Vzhľadom na pretrvávajúcu zložitú situáciu na kapitálovom trhu a pri aktuálnych prevádzkových podmienkach si myslíme, že možnosť posunu ratingu smerom nahor je v tomto štádiu vzdialená.

PRÍSLUŠNÉ KRITÉRIÁ A PRIESKUM
Všetky nižšie uvedené články sú dostupné v sekcii RatingsDirect na portáli Global Credit Portal, ak nie je uvedené inak.
— Neštátne ratingy, ktoré prevyšujú ratingy štátov EMU: Metodológia a predpoklady, 14. júna 2011
— Metodológia skupiny, 22. apríla 2009
— Metodológia interaktívneho hodnotenia, 22. apríla 2009

Návrat na tlačové správy
Načítavanie