Finančná kríza priniesla nárast pokusov o poistný podvod

Bratislava, 19.8.2009 – Poisťovňa Generali Slovensko v súvislosti s finančnou krízou očakávala v tomto roku nárast pokusov o poistné podvody. Štatistiky poisťovne za prvý polrok 2009 prognózu potvrdili. Medziročne zaznamenala Generali Slovensko 13 % – ný nárast s uchráneným poistným plnením vo výške viac ako 700 000 € (21 088 200 Sk).

Od januára 2009 prešetruje poisťovňa Generali Slovensko mesačne v priemere až 300 podozrivých poistných udalostí, pričom za sledované obdobie 1-6/2009 úspešnosť preverovaných prípadov týkajúcich sa pokusov o poistný podvod je takmer 45 %. Predpokladaná výška z doteraz odhalených pokusov predstavuje čiastku až 733 505 € (22 097 571 Sk). S prehlbujúcou sa krízou poisťovňa očakáva, že rast pokusov o poistný podvod bude naďalej pokračovať aj v ďalšom období.

V prvom polroku 2009 boli najčastejšie pokusy o poistný podvod v oblasti poistenia motorových vozidiel. Táto oblasť je štandardne i podľa svetových štatistík najviac postihnutá, pričom pokusy o poistné podvody pri motorových vozidlách predstavujú celosvetovo až 35 %. V prvom polroku 2009 sa poisťovňa Generali Slovensko stretla hlavne s prípadmi fingovania dopravných nehôd, spájania či prepájania viacerých škodových udalostí, pokusov uzatvorenia poistných zmlúv až po nehode alebo predloženia fiktívnych faktúr za opravy áut.

V oblasti majetkového poistenia zaznamenala poisťovňa Generali Slovensko prípady zámerného poškodzovania nehnuteľností s cieľom navýšiť poistné plnenie a s prípadmi doloženia fiktívnych faktúr za nevykonané práce po následných opravách. Časté boli aj prípady hlásenia väčšieho poštu odcudzených vecí ako boli reálne odcudzené. Vyskytol sa aj prípad fiktívnej krádeže s nasimulovaným vlámaním sa do objektu a úmyselné založenie požiaru s cieľom vylepšiť stav nehnuteľnosti opravou.

Zvýšený počet pokusov o poistný podvod eviduje Generali Slovensko aj v oblasti cestovného poistenia, kde sa najčastejšie klienti snažia navyšovať sumu úpravou pokladničných dokladov vystavených za zdravotné ošetrenie v zahraničí.

Pri veľkom množstve spomínaných pokusov o podvod, zistila poisťovňa Generali Slovensko, že klienti svoj pokus nevnímali ako poistný podvod a väčšina si neuvedomila, že ide o trestný čin. Na základe súdno-právneho konania hrozí pri odhalení poistného podvodu odňatie slobody od 1 do 15 rokov. Vymeranie trestnej sadzby závisí od osoby páchateľa, spôsobu spáchania poistného podvodu a výšky spôsobenej škody.

Príklady pokusov o poistné podvody polrok 2009:

Do poisťovne bolo nahlásené odcudzenie havarijne poisteného vozidla Audi Q7. Na základe šetrenia sa podarilo zistiť, že sa jedná o „dvojičku“ vozidla, t.j. vozidlo s týmto VIN je už registrované v zahraničí, čo potvrdila aj expertíza kľúčov. Celý prípad riešili vyšetrovatelia poisťovne v spolupráci s políciou.

Poškodená spoločnosť si uplatnila náhradu škody z PZP poisteného, ktorý zomrel 2 dni po deklarovanej poistnej udalosti. Manželka zosnulého poisteného sa až následne dozvedela, že na PZP jej manžela bola uplatnená náhrada škody. Poškodená spoločnosť totiž sfalšovala podpis poisteného a zneužila jeho osobné údaje. Vozidlo, ktoré malo škodovú udalosť spôsobiť, bolo v čase udalosti v nepojazdnom stave.

Klient poistenej auto požičovne si zapožičal vozidlo, s ktorým vycestoval do Českej republiky. Tam polícii nahlásil krádež tohto vozidla. V skutočnosti však krádež predstieral, s vozidlom vycestoval na Ukrajinu, kde ho predal a po návrate nahlásil v auto požičovni krádež a predložil policajnú správu z Českej republiky.

Klient, ktorý mal rodinu v Chorvátsku, si pred každou cestou opakovane uzatvoril cestovné poistenie. Počas pobytu vždy navštívil „svojho“ lekára, ktorý mu potvrdzoval vždy inú diagnózu, s ktorou boli spojene rôzne vyšetrenia (RTG, Sono, atď), následné si ako náhradu škody uplatňoval výšku poplatkov za tieto vyšetrenia, ktoré na viac ešte upravoval navýšením sumy, ktorú za ošetrenie platil.

Klient si poistil chatu, pričom predstieral jej celkovú rekonštrukciu spojenú s vysokými finančnými nákladmi. Následné chata vyhorela do tla a klient si uplatňoval výšku škody, ktorá bola v objeme vložených financií do rekonštrukcie. Šetrením bol preukázaný podvod, nakoľko rekonštrukcia chaty bola len predstieraná z dôvodu navýšenia škody.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie