1. Klient si nainštaloval telematické zariadenie SOS PARTNER: Kedy a ako získa prihlasovacie údaje na portál Kvalitný vodič?

Prihlasovacie údaje na portál Kvalitný vodič budú odoslané prostredníctvom SMS alebo e-mailom po inštalácii telematického zariadenia SOS PARTNER. Ak ich klient nedostane, treba zaslať e-mail na telematika.sk@generali.com, pričom v žiadosti uvedie, že potrebuje prístupové údaje na portál Kvalitný vodič.

2. Klient si všimol oneskorenie nahrávania jazdných dát na portál Kvalitný vodič. Čo môže byť príčinou?

Oneskorenie nahrávania jazdných dát môže byť spôsobené miestom, kde bolo auto zaparkované, teda tam, kde nebolo pokrytie GSM/GPRS. To je napríklad podzemná garáž. V tomto prípade budú údaje uložené a prenášané na centrálny server iba raz, keď bude obnovené spojenie s GSM/GPRS sieťou.

3. Čo robiť v prípade poruchy zariadenia? Na koho sa obrátiť?

V prípade poruchy sa treba obrátiť na montážny servis, kde bolo zariadenie inštalované, alebo napísať na e-mailovú adresu na telematika.sk@generali.com.

4. Možno prostredníctvom zariadenia privolať pomoc niekomu inému (vážna dopravná nehoda a pod.)?

Áno, zariadenie možno využiť aj na tieto účely.

5. Zabezpečí dané zariadenie vozidlo proti krádeži?

Zariadenie neslúži ako zabezpečenie proti krádeži. Zariadenie je vo vozidle viditeľné, možnosť využiť ho ako zabezpečenie vozidla proti krádeži je minimálna, keďže sa dá v prípade krádeže ľahko znefunkčniť.

6. Možno nájsť vozidlo v prípade krádeže?

Poistený sa môže obrátiť na Europ Assistance aj v prípade odcudzenia vozidla. Koordinátor overí totožnosť poisteného a následne mu zadá polohu vozidla tak, aby poistený mohol zavolať na políciu a ohlásiť lokalizáciu vozidla. Na sledovanie polohy odcudzeného vozidla zostáva koordinátor poistenému naďalej k dispozícii. V prípade, že po odcudzení bolo zariadenie z vozidla odstránené, koordinátor môže stanoviť len poslednú známu polohu vozidla.

7. Spolupracuje Generali s poskytovateľom asistenčných služieb, na ktorého sa dá v prípade nehody spoľahnúť?

Áno. Generali spolupracuje s profesionálnou asistenčnou spoločnosťou Europ Assistance, ktorá má viac ako 50-ročné skúsenosti s asistovaním vyše 300 miliónom zákazníkov po celom svete. V prípade potreby Europ Assistance zaistí asistenčnú pomoc najlepším možným spôsobom.

8. Čo je to telematické zariadenie, ktoré Generali ponúka?

Zariadenie treba profesionálne umiestniť na čelné sklo vozidla a zároveň pripojiť k napájaniu vozidla (cez poistkovú skrinku). Zariadenie obsahuje SIM kartu, mikrofón a reproduktor, ktoré umožňujú prijímať hovory asistenčnej služby. Zariadenie má tiež SOS tlačidlo, ktoré môže klient použiť na okamžité spojenie s poskytovateľom asistenčných služieb.

9. Čo sa stane, ak klient zmení vozidlo?

V prípade, že klient mení vozidlo a prepisuje ho na iného držiteľa, ruší sa poistná zmluva a z vozidla sa odinštaluje zariadenie. Na nové vozidlo možno dojednať pripoistenie SOS PARTNER a klient dostane nové zariadenie.

10. Funguje zariadenie v podzemí/tuneli?

Zariadenie obsahuje SIM kartu a bude aktívne na miestach s GSM/GPRS signálom.

11. Možno zariadenie vypnúť?

Ak je zariadenie umiestnené a zapojené vo vozidle, zostáva v aktívnom stave počas celého poistného obdobia. Po vypnutí zapaľovania prejde zariadenie po krátkom čase do stand-by režimu, kde sa odber zníži na asi 2,5 mA.

12. Čo v prípade, keď sa zariadenie pokazí?

Generali zabezpečí opravu/výmenu. Ak nebude zariadenie poškodené úmyselne, oprava/výmena sa vykoná bezplatne.

13. Čo v prípade odcudzenia/straty zariadenia?

Keďže zariadenie si klient prenajíma, v prípade, že bude celé vozidlo aj so zariadením odcudzené, Generali nahradí škodu za zariadenie poskytovateľovi telematických služieb namiesto klienta. Ak zmizne len zariadenie z vozidla, na pokračovanie v poistení musí klient kúpiť nové telematické zariadenie a znovu ho nainštalovať do vozidla.

14. Čo treba robiť po uzatvorení poistnej zmluvy?

Telematické zariadenie treba dať nainštalovať v špeciálnom inštalačnom servise. Po uzatvorení poistnej zmluvy s telematickým zariadením sa s klientom skontaktuje operátor Kontaktného centra Generali, ktorý klientovi poskytne informáciu o najbližšom inštalačnom mieste. Ak je klient nezastihnuteľný, dostane túto informáciu prostredníctvom SMS správy.

15. Je inštalácia zariadenia bezplatná alebo ju treba uhradiť?

Inštalácia zariadenia je bezplatná a vykoná ju profesionál na inštalačnom mieste.

16. Ako klient vyhľadá najbližšie inštalačné miesto?

Po uzatvorení poistnej zmluvy s telematickým zariadením sa s klientom skontaktuje operátor Kontaktného centra Generali, ktorý klienta informuje o najbližšom inštalačnom mieste a poskytne mu adresu. Ak je klient nezastihnuteľný, dostane túto informáciu prostredníctvom SMS správy. Informáciami o inštalačnom mieste disponuje aj sprostredkovateľ poistenia pri dojednávaní poistenia.

17. Možno nainštalovať telematické zariadenie aj v zahraničí?

Sieť špecializovaných inštalačných miest, ktoré zabezpečujú umiestnenie zariadení do vozidiel, sa nachádza len na Slovensku.

18. Čo v prípade zrušenia poistnej zmluvy – bude musieť klient vrátiť zariadenie?

Áno, ak sa zruší poistná zmluva, bude potrebné zariadenie odinštalovať na špecializovanom inštalačnom mieste. Poplatok za odinštalovanie pri ukončení poistnej zmluvy v prvom poistnom období, resp. ku koncu prvého poistného obdobia je 36 €. V následných poistných obdobiach je tento úkon bezplatný.

19. Zostáva zariadenie vo vozidle aj v ďalších poistných obdobiach?

Áno, zariadenie vo vozidle zostáva po celé obdobie platnosti poistnej zmluvy a platnosti pripoistenia SOS PARTNER.

20. Ako si odinštalujem zariadenie po zrušení poistnej zmluvy?

Na odinštalovanie telematického zariadenia bude musieť klient navštíviť špecializované inštalačné miesto, napr. to, v ktorom prebehla inštalácia.

21. V ktorých krajinách možno vyslať na miesto nehody záchranné zložky?

Záchranné zložky sa vysielajú v prípade vážnej havárie na území Slovenskej a Českej republiky.

22. Ako rýchlo reaguje poskytovateľ asistenčných služieb, kým vyšle pomoc po nehode?

Pomoc vyslaná na miesto nehody je zorganizovaná bezodkladne po prijatí a spracovaní informácie o nehode. K spätnému hovoru dôjde do niekoľkých minút.

23. Prinesie klientovi uzatvorenie poistnej zmluvy s telematickým zariadením nejaké finančné výhody?

Áno, po uzatvorení novej poistnej zmluvy s telematickým zariadením dostane klient vstupnú zľavu 10 % na povinné zmluvné poistenie a 5 % na havarijné poistenie.

24. Ako sa určuje zľava na následné poistné obdobie poistnej zmluvy?

Vstupná zľava je na následné poistné obdobie poistnej zmluvy upravovaná na základe vopred stanovených algoritmov založených na štýle jazdy počas platnosti poistnej zmluvy. Klient môže kedykoľvek zistiť aktuálny stav svojich vyjazdených zliav na portáli Kvalitný vodič, kam dostane jedinečné prístupové údaje. Klientovi sa môže zmeniť zľava z 5 % na maximálne 10 % v havarijnom poistení a z 10 % na 20 % v PZP.

25. Zníži sa mi spotreba pohonných látok používaním telematického zariadenia?

Potenciálne zníženie spotreby bude spôsobené lepším správaním vodiča za volantom, nie samotným zariadením.

26. Ak si vodič kúpi telematiku, nebude sledovaný v štýle Big Brother?

Určite nie, nikto z poisťovne pohyb vodiča žiadnym spôsobom nesleduje. Žiaden človek z poisťovne fyzicky do systému nevstupuje. Iba počítačový program čisto automaticky vyhodnocuje zozbierané údaje práve preto, aby si klient mohol vyjazdiť zľavu. Prístupové heslá má výlučne klient. (Presná poloha posádky vozidla bude zaznamenaná iba v prípade vážnej nehody, keď zariadenie pošle notifi káciu asistenčnej spoločnosti so súradnicami nehody.)

27. Môže klient s telematikou využiť údaje zo zariadenia pri dokazovaní riešenia poistnej udalosti? Bude na to prihliadať poisťovňa/polícia?

Klient môže na požiadanie dostať report z nehody. Napríklad pri komunikácii s poisťovňou ako prípadný dôkazný materiál pri sporoch o zavinení danej nehody.

28. Ak bude polícia žiadať údaje o pohybe auta pri prešetrovaní či už vinníka dopravnej nehody, alebo aj pri vyšetrovaní napríklad trestných činov, poskytnete jej ich? Môže ich použiť pri vyšetrovaní, respektíve neskôr pred súdom?

respektíve neskôr pred súdom? Údaje nespravuje poisťovňa Generali, ale sú uložené poskytovateľom telematických služieb na zabezpečených serveroch v Taliansku, keďže poskytovateľ má sídlo v Taliansku. Preto poisťovňa Generali nemôže poskytnúť polícii, súdom, resp. iným úradom viac údajov, ako sama uschováva. Ak by polícia, súd, resp. iný úrad požadovali údaje, ktoré Generali neuschováva, museli by sa priamo obrátiť na poskytovateľa telematických služieb, ktorý sa riadi talianskym právom. Generali si berie za povinnosť chrániť údaje klientov a nikdy ich nebude poskytovať tretím stranám.

29. Hovoríte, že systém automaticky zavolá pomoc pri náraze určitej sily. Čo však, ak bude náraz o čosi slabší, ale vodič sa predsa len zraní a bude potrebovať pomoc?

Vodič má vždy možnosť použiť tzv. SOS tlačidlo. Zavolá si ním pomoc – spojí sa s operátorom, ktorý to ihneď ohlási záchranným zložkám, a ony vyrážajú k danému vozidlu.

30. Čo ak bude vodič zranený alebo v bezvedomí a nedokáže stlačiť SOS tlačidlo?

Pri vážnej nehode, pri ktorej pre zranenia nemusí byť posádka schopná komunikovať, resp. stlačiť SOS tlačidlo, zariadenie automaticky deteguje nehodu a okamžite zasiela notifi káciu na 24-hodinový dispečing spoločnosti Europ Assistance, kde sa operátor snaží skontaktovať s posádkou. Ak nedôjde k reakcii posádky a vozidlo je nehybné, na miesto nehody sa vyšlú zložky záchranného systému.

31. Zaručujete, že sa zariadenie pri náraze nerozbije, resp. nepoškodí?

Aj v prípade, že dôjde k takému poškodeniu čelného skla, keď je z vozidla odstránené prakticky celé čelné sklo, a tým dôjde k odpojeniu telematického zariadenia od napájania, čo je veľmi nepravdepodobný sled udalostí, zariadenie vyšle napriek tomu notifi káciu o nehode, keďže má tiež záložný zdroj energie a niekoľko minút po odpojení stále dokáže zabezpečiť pomoc.

32. Prečo prichádzate s týmto poistením v čase, keď je jasné, že od 31. marca roku 2018 budú tzv. e-callom povinne vybavené všetky nové modely áut, čiže bude zadarmo? V čom je telematika lepšia ako e-call?

Práve preto, že sme inovatívna poisťovňa, poskytujeme svojim klientom poistenie, ktoré zachraňuje ľudské životy, s niekoľkoročným predstihom predtým, ako bude systém e-call v autách povinný (po uvedení služieb „e-Call“ do praxe sa to bude týkať výlučne novo predávaných motorových vozidiel a táto služba nebude poskytovať taký rozsah asistencie ako naše telematické zariadenie).

33. Pomôže telematika aj v zahraničí, napríklad v Chorvátsku?

Asistenčná spoločnosť Europ Assistance má globálnu pôsobnosť, a preto je schopná poskytnúť asistenciu tiež mimo územia Slovenskej republiky – notifikácie o nehode zariadenie zasiela bez ohľadu na to, kde sa klient momentálne nachádza.

34. Neovplyvňuje inštalácia zariadenia záruku vozidla?

Na záruku nemá daná inštalácia vplyv, keďže zariadenie sa len lepí na čelné sklo a následne ide len o pripojenie zariadenia k zdroju napájania, čo je podobná inštalácia, ako napr. montáž autorádia, a oveľa jednoduchšia ako inštalácia autoalarmu. Sieť inštalátorov telematických zariadení pozostáva zo špecialistov na inštalovanie elektronických zariadení do vozidiel, takže vozidlo je v dobrých rukách. V prípade, že dôjde k poškodeniu napr. interiéru alebo k prípadným iným ujmám spôsobených inštaláciou, zodpovednosť za škodu nesie montážne stredisko

35. Ako presne funguje asistenčná služba po signalizácii nárazu, resp. po stlačení tlačidla SOS? Sú operátori k dispozícii nonstop aj cez sviatky a víkendy? Sú operátori extra školení na krízové situácie?

na krízové situácie? Operátori Kontaktného centra sú špeciálne vyškolení na daný produkt a sú pripravení 24 hodín denne, 7 dní v týždni na notifi kácie a volania z telematických zariadení. Tieto notifi kácie a volania sú navyše spracovávané s najvyššou prioritou, takže klient má istotu, že pomoc bude poskytnutá okamžite – podľa jeho potrieb.

36. Sú moje osobné údaje zabezpečené?

Neexistuje žiadna možnosť zneužitia klientových údajov, pretože dané údaje sa starostlivo ukladajú v dátovom centre v Taliansku, prístup do centra je prísne kontrolovaný a len veľmi obmedzený počet ľudí má k daným serverom prístup. Aj tento prístup je monitorovaný a veľmi starostlivo chránený (veľmi prísne procedúry na vstup). Ochrana dát klientov má pre Generali mimoriadny význam.

37. Môže poisťovňa využiť údaje o nehode na nevyplatenie poistného plnenia?

Generali má možnosť na vyžiadanie klienta poskytnúť report o nehode ako dôkazový materiál v prípade, že ho klient potrebuje napr. pri sporoch o zavinení nehody. Generali bude pri likvidácii postupovať transparentne ako pri každej inej poistnej zmluve havarijného poistenia. Informácie z reportu o nehode, napr. o prekročenej rýchlosti, nebudú mať na plnenie vplyv. Samozrejme, Generali si vyhradzuje právo podrobnejšie preskúmať hlásenie poistnej udalosti v prípadoch, keď sa hlásenie líši od reportu o nehode v základných bodoch, ako napr. dátum vzniku udalosti, resp. miesto.

Načítavanie