Čo potrebujete k oznámeniu škodovej udalosti?
  • číslo poistnej zmluvy v poisťovni ERGO
  • telefónne číslo, na ktorom je možné Vás spätne kontaktovať
Stala sa Vám poistná udalosť?

Pri poistnej udalosti zo životných poistení môže dôjsť k nasledovným prípadom škôd:

  • pracovná neschopnosť
  • hospitalizácia
V prípade práceneschopnosti
  • potvrdenie o pracovnej neschopnosti vystavené pre Sociálnu poisťovňu (kópia kladenky),
  • potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o poberaní nemocenských dávok z nemocenského poistenia,
  • oznámenie o ukončení práceneschopnosti poisťovateľovi do 5 dní odo dňa ukončenia práceneschopnosti, t.j. potvrdenie o pracovnej neschopnosti vystavené pre Sociálnu poisťovňu (kópia kladenky),
  • kópie lekárskych správ z celého priebehu liečby, vrátane lekárskej správy z prvotného ošetrenia (v prípade pracovnej neschopnosti z dôvodu ochorenia – lekársku správu z ošetrenia, kedy bolo ochorenie po prvý raz diagnostikované).
V prípade hospitalizácie v dôsledku úrazu
  • vyplnené tlačivo „Oznámenie o poistnej udalosti“,
  • kompletnú prepúšťaciu správu z nemocnice (nie ošetrovateľskú správu ani predbežnú správu).
Načítavanie