Vážení zamestnanci,
radi by sme vám predstavili nový exkluzívny benefit vo forme skupinového životného poistenia. Tento benefit je hradený spoločnosťou Mondelez a je pre každého zamestnanca dobrovoľný.
Môžete sa do neho prihlásiť prostredníctvom online formulára nižšie.
Bližšie informácie o tomto benefite nájdete v letáku (medzi dokumentmi na stiahnutie).

Dear Employees,
We would like to introduce a new exclusive benefit in the form of group life insurance. This benefit is covered by Mondelez and it is voluntary for each employee. You can enroll in it using the online form below. For more information about this benefit, please refer to the leaflet (among the downloadable documents).

Riziká a poistné sumy / Riders and Sums Insured:

 • Poistenie pre prípad smrti z akejkoľvek príčiny: poistná suma = 12 x hrubý mesačný príjem
  Insurance in case of death from any cause: sum insured = 12 x gross monthly income
 • Poistenie závažných ochorení: Poistná suma = 5 000,00 EUR
  Critical illnessess insurance: Sum insured = 5 000,00 EUR
 • Poistenie dennej dávky pri práceneschopnosti od 15. dňa: Poistná suma = dorovnanie do 80 % čistého príjmu
  Daily sickleave benefit insurance from the 15th day: Sum insured = top-up to 80 % of net income

Výhody tohoto benefitu / Advantages of this benefit:

 • Zabezpečenie seba i svojich najbližších pred prípadným finančným zaťažením spôsobeným poistnou udalosťou – v prípade úrazu alebo choroby bude poistné plnenie vyplatené priamo zamestnancovi alebo jeho rodine
  To protect yourself and your loved ones from any financial burden caused by an insured eventin the event of an accident or illness, the insurance benefit will be paid directly to the employee or his/her family
 • Nepretržitá poistná ochrana – toto poistenie je platné 24 hodín denne a na celom svete a až do veku 70 rokov
  Continuous insurance protection this insurance is valid 24 hours a day, worldwide and up to age 70
 • Nadštandardná hodnota benefitu – poistenie je hradené spoločnosťou Mondelez, zamestnanec hradí iba daň a odvody podľa zákona o dani z príjmu
  Added value of the benefitthe insurance is paid by Mondelez, the employee pays only the tax and levies according to the Income Tax Act
 • Automatické krytie – zaradenie do poistenia na základe prihlášky a bez vyplňovania zdravotného dotazníka
  Automatic coverageinclusion in the insurance on the basis of an application and without filling in a health questionnaire
 • Poistný certifikát – v prípade záujmu Vám vystavíme potvrdenie o poistení
  Insurance certificatein case of interest we will issue you a certificate of insurance

Začiatok poistenia / Start of insurance:

 • V prípade prihlásenia do poistenia do 15. dňa v mesiaci ste poistený od 1. dňa daného mesiaca.
  If you sign up for insurance by the 15th of the month, you are insured from the 1st of that month.
 • Ak sa prihlásite po 15. dni v mesiaci, Vaše poistenie začína až od 1. dňa nasledujúceho mesiaca.
  If you sign up after the 15th of the month, your insurance will not start until the 1st of the following month.

Prihlásenie do poistenia / Signing up for insurance

Povinné v prípade záujmu o poistný certifikát

Súhlas s dodanením nepeňažného príjmu / Consent to taxation of non-cash income

Stlačením tlačítka ODOSLAŤ/SEND dávam súhlas zamestnávateľovi Mondelez International, aby mi z výšky pojistného (nepeňažného príjmu poskytnutého zamestnávateľom) zrážal daň a odvody na zdravotné a sociálne poistenie (celková suma závisí od výšky príjmu - napr. pri príjme 1 000 EUR mesačne v hrubom to zamestnanca stojí 0,75 EUR mesačne).

By pressing the SUBMIT/SEND button, I give my consent to my employer, Mondelez International, to deduct tax and health and social security contributions from the amount of the insurance premium (the total amount depends on the amount of income - e.g. on a gross income of € 1 000 per month, it costs the employee € 0.75 per month).

Určenie a zmena oprávnených osôb / Designation and change of authorised persons

V prípade záujmu o Určenie konkrétnych oprávnených osôb, ktoré dostanú priamo finančné plnenie v prípade úmrtia si môžete tieto osoby uviesť do tlačiva Určenie a zmena oprávnených osôb (nájdete ho nižšie v Dokumentoch na stiahnutie). Toto tlačivo prosím vytlačte a vyplnené odovzdajte na HR oddelení.

If you wish to designate specific beneficiaries who will receive the death benefit directly, you can list those beneficiaries on the Designation and Change of Beneficiaries form (found below in the Downloadable Documents). Please print the copy of this form, fill it and assure the signatures. Then submit it to your HR department.

Hlásenie poistnej udalosti / Reporting an insurance claim

V prípade poistnej udalosti je potrebné ju nahlásiť čo najskôr (najneskôr 1 mesiac po poistnej udalosti). Bližšie informácie o postupe a možnosti hlásenia poistnej udalosti nájdete tu. V prípade hlásenia online si z ponuky Typ poistenia zvoľte Skupinové poistenie zamestnancov/GEB. Číslo poistnej zmluvy na nahlásenie poistnej udalosti máte uvedené na poistnom certifikáte alebo aj vyššie vo formulári pre výber entity Mondelez.

In the event of an insured event, it must be reported as soon as possible (at the latest 1 month after the insured event). For more information on the procedure and the possibility of reporting an insurance claim, please click here. If reporting online, select Skupinové poistenie zamestnancov/GEB. The policy number for reporting a claim is shown on the insurance certificate or also above in the Mondelez entity selection form.

V prípade otázok kontaktujte / If you have any questions, please contact: geb.sk@generali.com

Dokumenty na stiahnutie / Documents for download

Určenie a zmena oprávnených osôb / Designation and change of authorised persons [ PDF, 156,17 KB ] Určenie, zmena oprávnených osôb Mondelez Production / Determination, Change of beneficiaries Mondelez Production [ PDF, 200,02 KB ] Poistne podmienky / Insurance conditions [ PDF, 1,19 MB ] Letak – info o poisteni / Leaflet – info about insurance [ PDF, 576,11 KB ]
Načítavanie