Za účelom poskytovania kompletného finančného sprostredkovania bola dňa 20.12.2021 založená nová spoločnosť – Generali Slovenská distribúcia, a. s., dcérska spoločnosť Generali České pojišťovny a. s., (na Slovensku Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu).

Od 20.12.2021 je preto Generali Slovenská distribúcia, a. s. novým prevádzkovateľom osobných údajov tých klientov, ktorých zmluvy boli do 20.12.2021 v správe obchodníka našej vlastnej obchodnej siete (t.j. Generali Poisťovňa a. s.). Táto zmena sa netýka klientov, ktorých zmluvy sú v správe externých partnerov.

Podrobnosti o spracúvaní Vašich osobných údajov sa dočítate v tomto dokumente.

Aký je dôvod vzniku spoločnosti Generali Slovenská distribúcia?

Od 20.12.2021 pôsobí Generali na Slovensku ako pobočka Generali Českej poisťovne pod názvom Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu. Transakciu predaja podniku schválila Národná banka Slovenska. Po prepojení slovenskej Generali a Generali Českej poisťovne sa slovenská pobočka riadi českou legislatívou. Pričom české zákony, na rozdiel od tých slovenských, neumožňujú poisťovniam predaj iných ako poistných produktov.

Keďže sa už dlhodobo profilujeme ako celoživotný partner našich klientov s komplexnou ponukou finančných produktov (poistenie, úvery, investície) pristúpili sme zároveň k založeniu novej distribučnej spoločnosti Generali Slovenská distribúcia, a. s., v rámci ktorej funguje celá sieť našich obchodníkov. Spoločnosť Generali Slovenská distribúcia, a. s. môže tak aj naďalej tak ako doteraz poskytovať klientom komplexné finančné sprostredkovanie v oblasti poistenia, úverov a investícií.

Čo táto zmena znamená pre mňa ako klienta?

Na existujúce zmluvy, poskytované služby a servis voči klientom ako aj obchodným partnerom táto zmena nemá žiaden vplyv. Jedinou zmenou je, že u časti našich klientov sa novým prevádzkovateľom osobných údajov od 20.12.2021 stáva spoločnosť Generali Slovenská distribúcia, a. s.. Ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete tu.

Ktorých klientov sa týka zmena prevádzkovateľa osobných údajov?

Táto zmena sa týka iba klientov, ktorých zmluvy boli do 20.12.2021 v správe obchodníka našej vlastnej obchodnej siete t.j. Generali Poisťovňa a.s. . Netýka sa klientov, ktorých zmluvy sú v správe externých partnerov.

Mení sa môj obchodník?

Nie, Váš obchodník sa nemení. Obchodníci (v minulosti zazmluvnení v Generali Poisťovňa a.s.) sú od 20.12.2021 zazmluvnení v Generali Slovenská distribúcia, a. s..

Kto je vo vedení spoločnosti Generali Slovenská distribúcia, a. s.?

Na čele spoločnosti Generali Slovenská distribúcia, a. s. je ako predseda predstavenstva Michal Marendiak. Ďalšími členmi predstavenstva sú Martin Dobiaš, Eduard Strivinský a Ľubica Foltánová. Všetci členovia predstavenstva aktuálne pôsobia vo vrcholovom manažmente poisťovne Generali na Slovensku.

Zostáva mi v platnosti rovnaké poistné krytie, aké som mal doteraz uzatvorené?

Áno. Vaše poistné krytie bude naďalej poskytované v takom rozsahu, v akom bolo dojednané v spoločnosti Generali.

Zmení sa kvôli tomu cena poistenia?

Nie. Vznik spoločnosti Generali Slovenská distribúcia, a. s.. nemá žiadny vplyv na výšku poistného súčasných klientov. Pokiaľ ide o nových klientov, výška poistného bude závisieť predovšetkým od faktorov na konkrétnom trhu. Tieto budú zohľadňované v budúcnosti, tak ako sú aj v súčasnosti a nič na tom nezmení ani spomínané prepojenie.

Dochádza k  zmene spôsobu uhrádzania platieb za poistenie?

Nie. Poistné naďalej uhrádzajte rovnakým spôsobom a s rovnakými údajmi ako doteraz. Nie je potrebné nič meniť v nastavení platieb.

Ako to bude s mojimi úsporami v rámci investičného životného poistenia?

Táto zmena nemá na účty klientov žiaden dopad a hodnoty stavov účtov sa budú naďalej vyvíjať v súlade s poistnými podmienkami platnými pre jednotlivé produkty, na základe vývoja cien jednotiek, na ktoré sú klientske jednotky naviazané.

Mení sa spôsob nahlasovania a riešenia poistných udalostí?

Nahlasovanie poistných udalostí funguje tak ako doteraz. Taktiež samotné riešenie poistných udalostí ostáva v nezmenenej podobe, pričom našou dlhodobou prioritou je neustále zlepšovanie, aby mali naši klienti maximálnu podporu kedykoľvek a kdekoľvek.

Načítavanie