Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
 • A A A
 • CHAT
 •  

DOMino Extra

Jedinečné poistenie majetku DOMino Extra si zložíte podľa seba a zaplatíte iba za to, čo naozaj potrebujete. K základnému poisteniu nehnuteľnosti a k poisteniu domácnosti si môžete pripoistiť širokú škálu ďalších rizík.

KOMU JE POISTENIE URČENÉ

DOMino Extra je správna voľba pre tých, ktorí chcú mať o svoj domov dobre postarané. Vaša nehnuteľnosť a domácnosť je automaticky chránená pre prípad škôd spôsobených krádežou, požiarom, povodňou, krupobitím, vandalizmom a pre prípad mnohých ďalších rizík. Zároveň si môžete k poisteniu nehnuteľnosti a k poisteniu domácnosti vybrať ďalšie voliteľné pripoistenia, ktoré si vyskladáte podľa seba.

PREČO PRÁVE NAŠE POISTENIE

 • súbor vedľajších stavieb automaticky dojednaný s limitom poistného plnenia 15 % z poistnej sumy nehnuteľnosti;
 • v jednej zmluve aj s cestovným poistením a s mikroúrazovým poistením;
 • iba u nás Smart poistenie smartfónov, mobilných telefónov atď.;
 • praktické asistenčné služby Štandard zadarmo.

ATRAKTÍVNY ZĽAVOVÝ SYSTÉM

 • zľava za počet pripoistení až do výšky 20 %;
 • zľava za výšku ročného poistného;
 • zľava za vyššiu spoluúčasť;
 • obchodná zľava;
 • 1/12 ročného poistného zadarmo, ak máte u nás uzatvorenú akúkoľvek inú dlhodobú poistnú zmluvu.

ZÁKLAD POISTENIA MAJETKU

 • nehnuteľnosť (byt, rodinný dom, rekreačná budova)
 • domácnosť (trvale obývaná, rekreačná)

Nehnuteľnosť aj domácnosť sú kryté pre prípad týchto rizík, napríklad:

VOLITEĽNÉ PRIPOISTENIA – SPOLOČNÉ PRE NEHNUTEĽNOSŤ A DOMÁCNOSŤ

CESTOVNÉ POISTENIE KLASIK

 • Cestovné poistenie Klasik kryje liečebné náklady poistených osôb a asistenčné služby.

CESTOVNÉ POISTENIE PLUS

 • Cestovné poistenie Plus kryje liečebné náklady poistených osôb, pátranie a záchranu, zodpovednosť za škodu, úraz a asistenčné služby.

 

 • Poistenie uzatvoríte bez skúmania zdravotného stavu.
 • Pre osoby do 17 rokov sa dojednáva zadarmo.
 • Poistenie kryje smrť úrazom, trvalé následky úrazu a hospitalizáciu v dôsledku úrazu.

Nepretržitá pomoc v neočakávaných situáciách, ktorú od nás dostanete zadarmo:

 • Poskytne informácie a rady, ako postupovať v prípade poistnej udalosti, a oznámi ju za vás do poisťovne.
 • Zabezpečí a uhradí odomknutie dverí, prípadne výmenu zámky do limitu 75 €.
 • Zorganizuje a uhradí technickú pohotovostnú službu (inštalatér, plynár, kúrenár, zámočník, elektrikár, sklenár, pokrývač) do limitu 100 €.
 • Pri neobývateľnej domácnosti zabezpečí a uhradí krátkodobé náhradné ubytovanie do 48 hodín do limitu 1 000 €, prevoz zariadenia domácnosti do limitu 335 €, uskladnenie zariadenia domácnosti do limitu 170 €, ochranu nezabezpečenej domácnosti na 72 hodín do limitu 1 000 €, prepravu poisteného k určenej osobe do limitu 170 €.
 • Zorganizuje remeselníkov potrebných na odstránenie následkov poruchy.

Okrem celého rozsahu asistenčnej služby Štandard vám za výhodnú cenu poskytne tieto služby:

 • Poradenstvo architekta a záhradníka;
 • Zdravotnú asistenciu;
 • IT asistenciu;
 • Službu lekára na telefóne;
 • Predĺženú záruku na spotrebiče.

Poskytuje telefonickú službu všeobecných právnych informácií a právnu asistenčnú službu.

Kryje škody na živých plotoch, okrasných rastlinách, skalkách, kaskádach, solitérnych kameňoch, trávnikoch, na záhradnej architektúre a technike, na záhradnom nábytku a trampolínach, na vírivých a masážnych vaniach vrátane príslušenstva.

Poistenie chráni pevné súčasti hrobu, hrobky, krypty alebo urny (môžu sa nachádzať aj na inom mieste poistenia ako poistená nehnuteľnosť/domácnosť) pre prípad živlu, vandalizmu a krádeže.

Poistenie kryje náklady na veterinárnu liečbu domáceho miláčika (psa) pre prípad choroby alebo úrazu.

Kryje navýšenie limitu poistného plnenia pre riziko povodeň a záplava do 100 % poistnej sumy nehnuteľnosti a/alebo domácnosti.

Poistenie zodpovednosti za škodu kryje škody v rámci bežného občianskeho života a/alebo v súvislosti s vlastníctvom, nájmom, držbou alebo so správou nehnuteľnosti.

 

VOLITEĽNÉ PRIPOISTENIA – NEHNUTEĽNOSŤ

 • V rámci poistenia sú kryté škody, ktoré vzniknú na poistenej nehnuteľnosti vniknutím atmosférických zrážok do poistenej nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby, vetrom so silou minimálne 60 km/h.
 • Kryje tiež zamrznutie vody v meračoch určených na meranie prietoku vody (vodomery) – námraza na meračoch, ako aj vyhľadanie príčiny vzniku škody a uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu pri škodách spôsobených vodou z vodovodných zariadení.
 • Rovnako kryje škody spôsobené vodou spätne vystupujúcou z odpadových potrubí a z kanalizácie v dôsledku zvýšenej hladiny spodnej vody alebo nahromadených zrážkových vôd.

 

Poistenie kryje škody na elektromotoroch zariadení slúžiacich na prevádzku poistenej nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby spôsobené:

 • nepredvídateľným výpadkom elektrickej energie;
 • skratom.

Poistenie kryje škody vzniknuté na stavebnom materiáli, náradí a na mechanizmoch v dôsledku vandalizmu, živlu či odcudzením.

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti kryje škody, ktoré vzniknú v súvislosti s vlastníctvom, nájmom, držbou alebo so správou nehnuteľnosti.

 

VOLITEĽNÉ PRIPOISTENIA – DOMÁCNOSŤ

Kryje škody na  Smart zariadeniach (napr. smartfón, mobilný telefón, notebook, tablet, čítačka kníh, modem, router, GPS), k poškodeniu ktorých došlo v dôsledku pádu, neodborným zaobchádzaním, nesprávnou obsluhou, nárazom, mechanickým poškodením alebo vplyvom vody, vlhkosti, tekutiny.

Kryje škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok do poistenej domácnosti, vodou spätne vystupujúcou z odpadových potrubí a z kanalizácie v dôsledku zvýšenej hladiny spodnej vody alebo nahromadených zrážkových vôd.

Pripoistenie kryje škody na tovare nachádzajúcom sa v chladničkách a v mrazničkách, ku ktorým dôjde pri poruche chladiacich zariadení, škody spôsobené skratom motora v elektrospotrebičoch používaných v poistenej domácnosti. Poistenie kryje aj škody na elektrospotrebičoch z titulu záruky v období jedného roka po ukončení zákonom stanovenej záručnej lehoty (poistenie predĺženej záruky).

Kryje škody na príslušenstve automobilov, prívesov, motocyklov a mopedov, ktoré sú uskladnené v mieste poistenia a zároveň nie sú pevne spojené s motorovým vozidlom, s prívesom, s motocyklom alebo s mopedom (napr. pneumatiky, disky, strešné nosiče, autosedačky, stojany, úložné boxy).

Poistenie chráni súbor hnuteľných vecí využívaných na podnikanie v poistenej domácnosti, pričom veľkosť podlahovej plochy nehnuteľnosti využívanej na podnikanie nesmie prekročiť 25 % z celkovej podlahovej plochy danej nehnuteľnosti.

Poistenie zodpovednosti za škodu z občianskeho života kryje škody, ktoré spôsobíte vy, vaši najbližší či domáci miláčikovia na veciach, majetku alebo na zdraví iných.

 

NÁŠ TIP

Vypočítajte si cenu poistenia majetku a ste v hre o 5x 100 € na nákup elektroniky. www.dominoextra.sk

Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00