Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
 • A A A
 • CHAT
 •  
 • Klientsky portál

Informácie pre klientov k novému cestnému zákonu platnému od 1.2.2009

Informácie pre klientov k novému cestnému zákonu platnému od 1.2.2009

Dňom 1. februára 2009 vstupuje do platnosti Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Jedna z hlavných zmien v zákone, o ktorej Vás chceme informovať sa týka dopravnej nehody a škodovej udalosti:

Výňatok zo zákona § 64 Dopravná nehoda:

(1) Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej
a) sa usmrtí alebo zraní osoba,
b) sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
c) uniknú nebezpečné veci alebo
d) na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona.

(2) Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť podľa odseku 3, ak
a) nie je splnená niektorá z povinností podľa § 66 ods. 6,
b) je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo
c) sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.

(3) Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa na účely tohto zákona nepovažujú za dopravnú nehodu. Takéto udalosti sú škodovou udalosťou, ktorú orgány Policajného zboru neobjasňujú.

Výňatok zo zákona § 65 Povinnosti vodiča pri dopravnej nehode:

Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný
a) bezodkladne zastaviť vozidlo,
b) zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku.

Výňatok zo zákona § 66 Povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti:

(1) Účastník dopravnej nehody je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode.

(2) Účastník dopravnej nehody je povinný
a) ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi,
b) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,
c) urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou,
d) zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,
e) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel,
f) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody,
g) umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb,
h) preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody,
i) bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru.

(3) Ak je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky, účastník dopravnej nehody môže premiestniť vozidlá, pritom je však povinný vyznačiť postavenie vozidiel po dopravnej nehode, situáciu a stopy.

(4) Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť orgánu Policajného zboru potrebnú súčinnosť pri objasňovaní dopravnej nehody vrátane predloženia dokladov, ktoré s tým súvisia.

(5) Účastník škodovej udalosti je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na škodovej udalosti.

(6) Účastník škodovej udalosti je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti, poskytnúť údaje o poistení vozidla, zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a oznámiť jej svoje osobné údaje.

Zároveň Vás informujeme, že novým zákonom v kontexte s produktmi poistenia motorových vozidiel (HAV a PZP), ktoré naša spoločnosť ponúka, neprináša so sebou žiadne zmeny.

Aby sme Vám uľahčili prípadné odpovede na Vaše otázky súvisiace s novým zákonom, pripravili sme pre Vás najčastejšie otázky a odpovede.

Najčastejšie kladené otázky a odpovede:

Kedy mám privolať políciu v k nehode?

 • ak došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby,
 • ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia,
 • ak došlo k úniku nebezpečných látok,
 • ak je sporné určiť vinníka,
 • škoda prevyšuje 3983 EUR (120.000,-Sk) alebo to nevieme určiť,
 • ak je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky,
 • ak je nehoda v zahraničí.

Odporúčania:
Ak je sporné určiť vinníka nehody alebo zo správania vinníka nemáte jednoznačnú istotu, že druhý účastník oznámi zavinenie nehody v svojej poisťovni,
kde má uzavreté poistenie z PZP vozidla ktorým spôsobil škodu odporúčame:

 • zadokumentovať situáciu po nehode fotograficky kde bude zadokumentované postavenie vozidiel bezprostredne po nehode (viac pohľadov aj z diaľky s určitou výpovednou hodnotou)
 • komunikovať s vinníkom nehody a požiadať ho o preukázanie jeho totožnosti a údajov potrebných pre poškodeného na uplatnenie nárokov na náhrady škody
 • požiadajte druhého účastníka nehody o súčinnosť a vypíšte tlačivo „Vyhlásenie“ (súčasť brožúry „Ako postupovať pri dopravnej nehode“). Pozor podľa Zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (381/2001 Z.z.) je poistený povinný písomne oznámiť vznik nehody – ale tlačivo „Vyhlásenie“ nenahrádza riadne Oznámenie škody z poistenia zodpovednosti za škodu z prevádzky motorového vozidla ale má len informatívny charakter.
 • pred podpísaním akejkoľvek písomnej dohody medzi účastníkmi nehody si pozorne prečítajte jej obsah!
 • prosím uvedomte si, že ak ste poškodený, podľa Zákona (381/2001) ste povinný Váš nárok na náhradu škody preukázať nie len preukázaním poškodeného vozidla a vinník nehody musí byť jednoznačne určený.
 • privolať políciu ak nemáte istotu, že vinník nehody si splní povinnosti podľa § 10 Zákona č. 381/2001 Z.z.. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ako napr. poskytnúť údaje potrebné pre uplatnenie nároku na náhradu škody, nahlásiť spôsobenú škodu poisťovateľovi v zákonnej lehote)

Vo všeobecnosti platí zásada nekonať unáhlene a pod nátlakom.

Ako sa mám správať, ak nie je povinnosť hlásiť škodovú udalosť polícii?

1.Je nutné sa s druhým účastníkom nehody dohodnúť na zavinení – určite ju treba uzavrieť písomne (podpísaný oboma zúčastnenými stranami), slúži k tomu:
a.„Záznam o nehode“ (Európske hlásenie o dopravnej nehode) – každý klient GS dostal toto tlačivo spolu s brožúrou „Ako postupovať pri dopravnej nehode?“ (ak ju nemáte, obdržíte ju na každej pobočke GS poisťovňa) pri dojednaní poistnej zmluvy (prípadne sa dá stiahnuť na www.skp.sk, v sekcii Informačné stredisko / Tlačivá)
b.„Vyhlásenie“ – tlačivo je súčasťou brožúry „Ako postupovať pri dopravnej nehode?“
c.v prípade, že nie je po ruke „Záznam o nehode“ resp. „Vyhlásenie“, zavinenie sa môže dohodnúť na čistý list papiera, ktorý musí obsahovať základné informácie o dopravnej nehode, ako je identifikácia miesta a času nehody, jej účastníkov, vozidiel, príčiny, priebehu a následkov. Nesmú chýbať podpisy oboch strán.

2.Ak je možnosť, urobiť niekoľko záberov pomocou fotoaparátu alebo mobilného telefónu z miesta nehody.

3.Od ostatných účastníkov je nutné požadovať predloženie občianskeho preukazu, resp. iného dokladu totožnosti a dokladu o poistení zodpovednosti a opísať nasledovné údaje:
a.meno, priezvisko a bydlisko vodiča,
b.meno, priezvisko (resp. názov firmy) a bydlisko (resp. sídlo) vlastníka a držiteľa vozidla
c.typ a evidenčné číslo vozidla (ďalej len „EČV“)
d.údaj, v ktorej poisťovni majú ostatní účastníci dopravnej nehody dojednané PZP + číslo potvrdenia o poistení zodpovednosti

4.V prípade, že účastník nie je ochotný údaje poskytnúť alebo sa neviete dohodnúť na určení vinníka, odporúčame privolať políciu.

Ako mám postupovať, keď sa nevieme dohodnúť, kto spôsobil dopravnú nehodu?

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť ak sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení. V tomto prípade je nutné privolať políciu.

Čo mám robiť , ak neviem odhadnúť výšku škody na mojom vozidle alebo na inom majetku?

V takýchto prípadoch je dobré pre istotu privolať na miesto nehody políciu.

Do akej doby som povinný nahlásiť poisťovni, že som spôsobil škodu ?

V prípade nehody na území SR do 15 dní, pokiaľ k nehode došlo v zahraničí, je to lehota 30 dní.

Ako je možné ohlásiť škodu v GS poisťovni?

Zavinenú škodu je možné ohlásiť:

1.telefonicky priamo z miesta nehody, a to na zvýhodnené telefónne číslo Kontakt centra 0850 111 117 (volania zo SR) alebo +421 2 58 27 66 66 (volania zo zahraničia).

2.písomne prostredníctvom:
a.faxu: +421 2 58 27 61 00
b.e-mailu: registracia.oks@gsl.sk
c.poštou na adresu poisťovne: Generali Slovensko poisťovňa, a. s., Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava
Tlačivo na nahlásenie poistnej udalosti je na webovej stránke GS poisťovni: www.generali.sk, v tlačive je nutné uviesť kontaktnú osobu, u ktorej je možné vykonať obhliadku poškodeného vozidla.

3.Osobne na ktorejkoľvek pobočke GS poisťovni.

Ako mi môže pomôcť asistenčná služba GS poisťovni?

V závislosti od dojednaného poistenia asistenčných služieb PZP ŠTANDARD, PZP PLUS, KASKO ŠTANDARD, KASKO PLUS je možné využiť 365 dní v roku a 24 hodní denne v rôznych variantoch rozsahu a limitov nasledovné služby:

1.predcestovnú asistenciu

2.technickú asistenciu (nehoda, porucha vozidla – odťah, náhradná doprava, ubytovanie, repatriácia vozidla na územie SR zo zahraničia, zámena paliva....)

3.administratívno-právne poradenstvo (tlmočenie, informácie o legislatíve atď.)

4.lekárska asistencia v zahraničí (preprava do liečebného zariadenia, repatriácia zranených a pod..)

V prípade súčasného poistenia PZP aj KASKO sa limity jednotlivých služieb spočítavajú. Konkrétna výška limitov a rozsah je uvedený na stránke GS poisťovne.

Ako sa mám správať ak je dopravná nehoda v zahraničí?

1.Odporúčanie je vždy volať políciu a asistenčnú službu.

2.Je potrebné vypísať a podpísať oboma zúčastnenými stranami „Záznam o nehode“ (Európske hlásenie o dopravnej nehode). Tento záznam slúži poisťovni na vyhodnotenie poistnej udalosti. Zjednodušené je to tým, že formuláre vo všetkých európskych jazykoch majú identický vzhľad. V brožúre „Ako postupovať pri dopravnej nehode?“ sú dve kópie „Záznamu o nehode“ aj v anglickej verzii.

3.Rovnako ako „Záznam o nehode“ je dôležitá policajná zápisnica. Tú by mali rovnako podpísať obaja vodiči, ale len v prípade, že s ňou súhlasia. Klient GS poisťovne, ktorý má uzavreté poistenie KASKO resp. PZP PLUS môže využiť tlmočenie na telefónnom čísle uvedenom na asistenčnej karte. Zápisnica tak bude zrozumiteľná aj bez znalosti jazyka krajiny, v ktorej sa vodič práve nachádza. Prípadné výhrady sa uvedú do policajného protokolu v slovenčine.

4.Treba zistiť, s ktorou poisťovňou má vinník nehody uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Pokiaľ sa to nepodarí, poisťovňa sa dá identifikovať na základe evidenčného čísla vozidla vinníka a dátumu nehody v národnej kancelárii štátu, v ktorom k nehode prišlo. Kontakt všetkých národných kancelárii je uvedený na zadnej strane zelenej karty.

5.V prípade, že k nehode došlo na území ktoréhokoľvek štátu Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA), je právo uplatniť si svoje nároky na náhradu vzniknutej škody v SR, u likvidačného zástupcu poisťovne vinníka. Výhodou takéhoto konania je, že likvidačný zástupca, ktorý vybavuje poistnú udalosť v mene poisťovne vinníka, zastupuje túto poisťovňu v plnom rozsahu a komunikuje v slovenskom jazyku.

6.Likvidačného zástupcu ktorejkoľvek poisťovne členskej krajiny EEA spravujúcej poistenie zodpovednosti za škody, ktoré vznikli prevádzkou motorového vozidla, sú uvedené na webovej stránke www.skp.sk, v sekcii informačné stredisko.

Aké sú rady GS poisťovne pre našich klientov?

1.Pri dopravnej nehode (škodovej udalosti) sa treba pokúsiť zachovať rozvahu a zistiť situáciu na mieste nehody. A podľa potreby privolať políciu.

2.Poskytnúť prvú pomoc, ak sú zranené osoby a privolať rýchlu záchrannú službu.

3.Volať políciu ku každej dopravnej nehode a spornej škodovej udalosti.

4.Pri škodovej udalosti identifikovať vinníka nehody a spísať „Záznam o nehode“ a zhotoviť niekoľko fotografií z miesta nehody.

5.Spísať si mená a kontaktné údaje prípadných svedkov kolízie.

6.Nosiť vo vozidle brožúru „Ako postupovať pri dopravnej nehode?“ súčasťou ktorej je „Záznam o dopravnej nehode“ a „Vyhlásenie“.

7.Nosiť vo vozidle asistenčnú kartu s telefónnym číslom ASSISTANCE.

8.Využiť služby asistenčných služieb GS poisťovne.

9.Využiť Kontakt centrum GS poisťovne a zistiť postup nahlasovania a priebehu vybavovania dopravnej nehody.

10.Vo všeobecnosti platí zásada nekonať unáhlene a pod nátlakom.

V rámci Vašej bezpečnosti na cestách Vám uvádzame niektoré ďalšie dôležité zmeny v zákone:

 • Každé vozidlo bude musieť mať počas jazdy vždy rozsvietené stretávacie svetlá, okrem prípadov, kedy má vlečené vozidlo závadu, ktorá nedovoľuje použiť osvetlenie. Zavedenie celodenného svietenia je nevyhnutné z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky, pretože osvetlené vozidlo je lepšie viditeľné. Doterajšia prax preukázala, že vodiči majú problémy vyhodnotiť moment zníženej viditeľnosti.
 • Vodiči budú môcť v obci jazdiť maximálnou rýchlosťou 50 km/h a na diaľniciach alebo na rýchlostných cestách v obci maximálne 90 km/h. Mimo obce sa bude môcť jazdiť maximálne 90 km/h (platí pre všetky vozidlá), na diaľniciach a rýchlostných cestách bude platiť pre autobus max. 100 km/h a vozidlo do 3500 kg 130 km/h. Maximálnu rýchlosť jazdy vozidiel do 3500 kg bez prípojného vozidla na cestách mimo obce bude možné prekročiť, ak to bude ustanovené dopravnou značkou. V obci bude možné dopravnou značkou zvýšiť rýchlosť jazdy pre všetky vozidlá.
 • Na diaľnici, rýchlostných cestách a na cestách 1. triedy bude platiť zákaz jazdy vozidiel ťažších ako 7 500 kg a nákladných automobilov s prípojným vozidlom v určených časoch cez víkendy a počas dní pracovného pokoja.
 • Pre vodičov nákladných vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 7,5 t bude platiť zákaz predchádzania na diaľniciach a rýchlostných cestách.
 • Vodiči budú mať počas jazdy zákaz telefonovať a inak používať telefónny prístroj alebo vykonávať obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla /okrem telefonovania s použitím systému hands free/. Tento zákaz sa nebude vzťahovať na určité skupiny vodičov, ktorí plnia úlohy, pri ktorých je nevyhnutné počas jazdy telefonovať, dorozumievať sa vysielačkou a pod.
 • Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič môže na takýchto cestách použiť iba vozidlo vybavené pneumatikami so zimným dezénom. Povinnosť platí pre osobné a úžitkové vozidlá do 3,5 t, ktoré musia mať takúto výbavu na všetkých nápravách. Ostatné vozidlá určené na prepravu osôb a nákladu musia mať zimné pneumatiky aspoň na jednej z hnacích náprav.
 • Nákladné autá a autobusy budú musieť byť vybavené zimnými pneumatikami bez ohľadu na počasie v období od 15. novembra do 31. marca. Touto zmenou sa sleduje zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období. Jazdné vlastnosti zimných pneumatík totiž niekoľkonásobne zvyšujú jazdné vlastnosti vozidla v zimnom období, čo si vodiči dostatočne neuvedomujú. Výnimkou budú terénne autá, vozidlá používané v obci v súvislosti s plnením úloh na základe zmluvy o výkone prác vo verejnom záujme a pri núdzovom dojazde, ak je na náprave namontovaná náhradná pneumatika alebo pneumatika na núdzový dojazd.
 • Chodci budú za zníženej viditeľnosti mimo obce povinní mať na sebe dobre viditeľný bezpečnostný prvok /odev s bezpečnostnými prvkami alebo mať BP umiestnený na tele/.
 • Cyklista bude povinný chrániť si hlavu riadne upevnenou schválenou ochrannou prilbou /počas jazdy mimo obce/. Pokiaľ je cyklistom dieťa do 15 rokov, táto povinnosť platí aj pre jazdu v obci.
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií